Slnečné vrchy sa pohli

Ján Žatko

Na konci februára zasadala prvýkrát v tomto volebnom období Komisia výstavby a životného prostredia. Okrem iného sa opätovne zaoberala aj plánovanou výstavbou v dotyku ulice Jána Jonáša, projektom Slnečný vrch II.

píše: Ján Žatko

Slnečný vrch I

Členovia komisie boli oboznámení so stanoviskom magistrátu k zo dňa 31. 01. 2023, v ktorom súhlasí s investičným zámerom Slnečný vrch I. Je to ďalší dôležitý krok pre investora na ceste k realizácii tohto projektu. Na ploche 6,8 hektára by mal na súčasných poliach vyrásť obytný súbor so 652 bytmi a 1 220 parkovacími miestami. V zozname záväzných stanovísk mesta Bratislavy k investičnej činnosti ku dňu vydania tohto článku zatiaľ toto stanovisko nie je zverejnené.

Doplnené 17. 3. 2023 o zverejnené záväzné stanovisko mesta Bratislavy k projektu.

Slnečný vrch I.

Slnečný vrch II

Slnečný vrch II je ďalší pripravovaný projekt výstavby obytného súboru situovaný v dotyku s komunikáciou Jána Jonáša medzi projektom Slnečný vrch I a Záhradnou ulicou na parcele č. 2294/466.

Tento projekt už bol prezentovaný na komisii už v minulosti, ale v roku 2021 sa zmenil vlastník pozemku a následne bol projekt úplne prepracovaný.

Pôvodný návrh projektu Slnečný vrch II z roku 2019.

Prepracovaný investičný zámer komisii odprezentoval zástupca ITB Development a.s. a zároveň autor vyhliadkovej veže na Devínskej Kobyle Ing. arch. Tomáš Šebo.

slnečný vrch II

Prezentácia predstavila stavebný zámer výstavby cca 580 bytov v území priľahlom ku komunikácii J. Jonáša v dotyku s plánovanou výstavbou obytný súbor Slnečný vrch I a zástavbou rodinných domov.

Predkladaná štúdia rieši architektonický návrh zámeru výstavby bytového súboru, napojenia komunikácií v území, zelené plochy, detské ihriská, športoviská, statickú dopravu (viac ako 80 % parkovísk bude umiestnených v podzemí), občiansku vybavenosť a cyklotrasy s prepojením na železničnú stanicu a MHD.

slnečný vrch II

Stanovisko komisie

Predsedníčka komisie zaslala investorovi pripomienky komisie k predloženému zámeru. Zásadnou pripomienkou komisie bola požiadavka upraviť celý projekt tak, aby v čo najmenšej miere zasahoval do života občanov, ktorí majú svoje rodinné domy v území susediacom s plánovaným územím projektu. Preto komisia žiada smerom k ulici Jána Jonáša znížiť podlažnosť navrhovaných bytových domov,  respektíve zabezpečiť postupnú gradáciu objektov do výšky tak, aby rodinné domy zo Záhradnej ulice a na náprotivnej strane ulice Jána Jonáša mali zachované súkromie.

Zároveň komisia žiada znížiť počet bytových objektov, pretože navrhovaný počet objektov príliš zahusťuje priestor. Tak isto komisia upozornila, že je potrebné v rámci projektu riešiť služby pre občanov – nielen obchody a kaviarne, ale aj materskú školu v potrebnej kapacite, prípadne dom penzión pre seniorov.

Tak isto bude potrebné zabezpečiť dopravnú štúdiu o vyťažení komunikácie Jána Jonáša a vjazdov na diaľnicu po realizácií jednotlivých fáz projektu.

slnečný vrch II
Prezentácia projektu na zasadnutí komisie.

Prezentácia projektu

Prezentáciu projektu si môžete prezrieť na webe mestskej časti. Tak isto je zverejnená na webe aj zápisnica zo zasadnutia komisie.

Súvisiace články

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *