Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Ján Žatko

V stredu 28. februára sa bude od 16.00 konať v sobášnej sieni  Vila Košťálová na Novoveskej ulici č. 17 prvé tohtoročné zasadnutie miestneho zastupiteľstva Devínskej Novej Vsi. Vystúpenia občanov sú naplánované na 17.00.

píše: Ján Žatko

Návrh programu

 1. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
 2. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva
 3. Informácia o dôležitých rokovaniach starostu mestskej časti
 4. Návrh na schválenie odmien členom komisií – neposlancom za II. polrok 2023
 5. Zverenie hnuteľného majetku – Multikar M31 do správy príspevkovej organizácii DENOVA
 6. Súhlas s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sieti na pozemkoch vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves v prospech spoločnosti ISPK s.r.o.
 7. Schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru o výmere 71,10 m², v objekte Líniového centra na ul. Eisnerova 54/B formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže k prenájmu nebytového priestoru
 8. Schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru o výmere 16,96 m², miestnosť č.105 v objekte Viacúčelového zariadenia na ul. Š. Králika 1 formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže k prenájmu
  nebytového priestoru
 9. Súhlas s predajom neupotrebiteľného hnuteľného majetku – špeciálneho vozidla CAS25 K101.860 LIAZ z dôvodu hodného osobitného zreteľa obci Svodín
 10. Schválenie spôsobu prevodu podielov na pozemku registra „C“KN parc. č. 2878/289 a predaj podielov na pozemku registra „C“KN parc. č. 2878/289 pre vlastníkov nebytových priestorov v stavbe hromadných garáži na ul. Š. Králika 7
 11. Zmena minimálnych sadzieb, zvýšenie nájomného a minimálnych sadzieb prenájmov nebytových priestorov a pozemkov o mieru inflácie za rok 2023
 12. Schválenie predĺženia doby nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre LEKÁREŇ TRIO 6 s.r.o.
 13. Schválenie predĺženia doby nájmu nebytového priestoru vo VÚZ pre Janu Faryovú
 14. Správa z kontroly dodržiavania podmienok nájomnej zmluvy a zmluvy o poskytnutí dotácie v roku 2022 – Občianske združenie ICHTYS, Štefana Králika 6275/1, 841 08 Bratislava
 15. Správa z kontroly prevodov nehnuteľného majetku Mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves v roku 2023
 16. Správa z kontroly správnosti a oprávnenosti použitia dotácie poskytnutej z rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves v roku 2022 – GOODSPORTS International Slovensko, Mikulášska 1, Bratislava
 17. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves za rok 2023
 18. Prerokovanie a vzatie na vedomie koncepcie vybraných kultúrnych akcií v DNV
 19. Návrh na zmenu štatútu miestnych novín mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
 20. Vystúpenia občanov o 17:00 hod.
 21. Rôzne
 22. Interpelácie

Materiály na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Ak vás niektorý z plánovaných bodov zaradených na zasadnutie miestneho zastupiteľstvo zaujal, môžete si k nemu prečítať podrobnosti v materiáloch na zasadnutie miestneho zastupiteľstva, ktoré sú zverejnené na oficiálnom webe Devínskej Novej Vsi.

Vystúpenia občanov

Ak máte záujem vystúpiť na miestnom zastupiteľstve a informovať poslancov o svojich pripomienkach alebo námetoch na zlepšenie života v našej mestskej časti, budete mať možnosť dostať slovo o 17.00.

Oficiálna pozvánka

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *