Chystá sa výstavba nového sídliska na Zamajerskom

Ján Žatko

V piatok bol na stránke enviroportal.sk  zverejnený zámer Obytný súbor Slnečný vrch I. Bratislava – Devínska Nová Ves. Navrhovateľ Slnečný vrch, s.r.o., plánuje výstavbu nového sídliska na poliach vedľa ulice Jána Jonáša v lokalite Bližšie Zamajerské. Informáciu zverejnil na sociálnej sieti člen Komisie výstavby a životného prostredia Devínskej Novej Vsi Vladimír Kočvara.

píše: Ján Žatko

Upozornenie Vladimíra Kočvaru

Vladimír Kočvara: „Máme tu návrh na nové sídlisko Slnečný vrch I. Tento projekt bol pôvodne prezentovaný ako obytný súbor s viacerými bytovými domami v roku 2010. Následne sa zmenil na projekt rodinných domov, aby sa opäť zmenil na projekt bytových domov. Práve bola podaná EIA na tento projekt a začína pripomienkové konanie. Lokalita približne oproti Zamajerskému.“

Pôvodný zámer na výstavbu sídliska

Navrhovateľ, spoločnosť Slnečný vrch, s.r.o.,predložil podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie oznámenie o zmene navrhovanej činnosti Obytný súbor Slnečný vrch I. Bratislava – Devínska Nová Ves.  Nejde o žiaden nový projekt, pretože naň už bolo vydané stanovisko Ministerstva životného prostredia SR v roku 2010. O pôvodnom projekte informoval v tom istom roku portál reality.trend.sk v článku Slnečný vrch od Doprastavu zhltne 70 mil. Podľa toho článku plánoval vtedajší developer Doprastav Development, a.s. na uvedenom území výstavbu sídliska s asi 700 bytmi. Začiatok výstavby bol naplánovaný na rok 2011. V roku 2012 vydal stavebný úrad v Devínskej Novej Vsi územné rozhodnutie na stavbu, ale výstavba sídliska sa do dnešného dňa nezačala.

Vizualizácia pôvodného zámeru developera Doprastav Development, a. s.

Zmena developera

Podľa výpisu z katastra nehnuteľností pozemky na ktorých sa plánuje výstavba vydražila spoločnosť Slnečný vrch, s.r.o., vtedy ešte pod názvom BORAK DEVELOPMENT, s.r.o. V decembri 2017 sa zmenil majiteľ spoločnosti a s ním aj názov na súčasný Slnečný vrch, s.r.o. Nový majiteľ spoločnosti oživil umŕtvený projekt nového sídliska. Prepracoval ho a požiadal Ministerstvo životného prostredia o novú EIA.

Nový projekt

Nový developer prepracoval projekt sídliska, ale základný zámer zostáva. Na uvedenom území plánuje postaviť 29 bytových domov so štyrmi až deviatimi podlažiami. Má v nich bývať asi 1 500 ľudí v 466 bytoch a 147 apartmánoch. Projekt ráta s vybudovaním 1 092 parkovacích miest v podzemných garážach aj na povrchu. Celková podlahová plocha je naplánovaná na 72 946 m², z toho podlahová plocha bytov má byť 55 512 m², prechodného ubytovania 9 943 m², obchodu a služieb 6 172 m² a administratívy 1 319 m². Podrobnosti o projekte nájdete na stránke enviroportal.sk.

sídliska
Vizualizácia súčasného návrhu sídliska.

Proces EIA

Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od jeho zverejnenia podľa § 29 ods. 8 zákona na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava. Zámer bol zverejnený 15. 3. 2019.

Názory Devínskonovovešťanov na výstavbu nového sídliska

Na sociálnej sieti sa k zámeru výstavby nového sídliska rozbehla rozsiahla diskusia. Vyberám z nej niektoré príspevky, sú veľmi zaujímavé:

Roman Mališ: Stavať paneláky práve v tejto lokalite kde je mierne vyvýšený terén, pričom na druhej strane cesty sú učupené rodinné domy mi príde urbanisticky veľmi nevhodné. Paneláky k panelákom a domy k domom, a nie takto.

Bibiána Grebeňová Šedivá: Pozerám si oznámenie o zmene. Je tam pár zaujímavých zmien. Jednou je aj pridanie položky Obytné budovy -prechodné ubytovanie, čiže ubytovne. Veľa ľudí na menšej ploche a následne menej parkovacích miest? Podľa mňa v takýchto projektoch by pre investora malo byť povinné minimálne detské ihrisko. Bývame blízko a ako pozerám, už zrejme čoskoro nebude možné niekam voľne vybehnúť so psom.

Miša Šimkovič: Ďalších 1 100 áut na tunajších cestách !!!

Jufidzin Krompac: Nevidím tam budovu škôlky, obchodu, ihrisko, poštu, ambulanciu. Základné veci tam chýbajú, na to nikto nemyslí ?

Ján Dreamwolf Vlk: Pozrel som si plány a rozmiestnenie tých budov. Najviac ma zarazilo, že tie 6 poschodové vilové paneláky sú dole a na kopci sú práve vysoké 8 poschodové ubytovne a paneláky, čo je dosť nelogické… Ďalší problém je s vodou. Už teraz, keď sú teplé dni, nám tu pitná voda nemá tlak. Keď sa tu vytvorí takýto objem nových budov, potrebuje Devínska zvýšiť objem a tlak mnohonásobne… Ďalší problém je, že cez 1 100 áut chcú napojiť len na cestu Jána Jonáša, ktorá pred koncom smeny VW a začiatkom smeny je preplnená.

Eva Vargová: Toto všetko mal riešiť ÚPN Kolónie, nakoľko ÚPN mesta práve tú nelogiku výškovej výstavby na kopci a individuálnej v doline stanovil. V rokoch 2008-2009 vznikla štúdia, ktorá dala názov tejto lokalite a mala byť podkladom pre zmeny a doplnky plánu obce. Nová dokumentácia riešila výstavbu po terénnych vrstevniciach, opierala sa o hydrogeologický prieskum, významné pásmo pri potoku Mláka a riešila celkovú slnečno-energetickú koncepciu blokov. Jej osud spečatili politické zmeny po voľbách, pre určité mená riešiteľov, zmenu investora a na návrh starostu o „chybnom zadaní“ za súhlasu zastupiteľstva bola úplne zastavená. Treba si uvedomiť, že toto je iba cca 1/5 územia, ktoré sa plánuje zastavať ! V území sa pohybujú mnohí vlastníci a niekoľkí investori, ktorí si budú prehadzovať a odsúvať dôležité urbanistické funkcie, špecifiká a napojenia, a hrať sa každý na svojom piesočku. Bez celkovej koncepcie územia od Jána Jonáša po Mláku, od čističky VW po Záhradnú ulicu – nie je možné fundovane zaujať stanovisko k predloženému fragmentu. Ale náš hlavný architekt to určite dokáže aj poslepiačky.

sídliska
Vizualizácia súčasného projektu sídliska.

Roman Mališ: Eva Vargová aké sú teda podľa Vás v možnosti ovplyvniť v súčasnosti ráz a charakter novej výstavby v tejto lokalite?

Eva Vargová: Tu sa v pripomienkach staviame už čiastočne proti zákonu. Ten je daný vymedzením plôch pre komplexnú a individuálnu výstavbu. Napadnúť zo strany obce a vedenia je možné pomer jednotlivých funkcií, prepočtom indexmi a koeficientami každej jednej zvlášť, dopravných kapacít, ekologickej záťaže, širších vzťahov, demografie a nárokov na viazané funkcie … a dokázať ich nesúlad s ÚPN. Pri širokospektrálnych poznatkoch a mravčej robote – na týždeň. Charakter, pečať, citlivosť osadenia, urbanistický výraz a celkové usporiadanie je možné iba vyrokovať! Ale úprimne – tu už je vydané územné rozhodnutie a zmena riešenia by mohla ísť na vrub DNV. Bude to teda kolektívna vina s klasickým záverom : lebo Jambor. Ešte 2 poznámky – toto územie je vstupnou bránou do pozemkov pod nimi – investor bude mať kľúče od sietí a ciest a preto by sa drobní vlastníci pôdy okolo potoka nemali predčasne radovať. A ešte: nový starosta „sa nepodpíše pod žiadnu ubytovňu“ – v zámere je takmer 10 000 m² vyčlenených na tento účel. Toť naša slamková nádej!

Eva Vargová: Predovšetkým je tu výzva na vedenie: nedať súhlasné stanovisko bez spodrobňujúcej urbanistickej štúdie celého územia a verejného prerokovania zámeru! V predvolebnej rétorike poslancov a starostu to bolo – kto sa podujme na jeho zvolanie? Nakoniec, aj hlavné mesto tento postup odporúča, preto nechápem postoj DNV. Opäť sa stretne pár nasrdených občanov v knižnici a vyleje si horkosť na petícii a odvolačkách? Zanechať pečať a kultúrny odkaz na tvári obce, ktorá prešla tak rozsiahlou zmenou charakteru, že budovanie funkčných a estetických satelitných jadier by malo byť vizionárskou obrodou a vizitkou jej novej politiky pre veľa ďalších generácií. Tento signál treba začať vysielať čo najskôr a čo najdôraznejšie!

Vlad Kocvara: Roman Mališ, reagujem k vašej otázke postupnosti krokov. Nie, mýlite sa, najprv je EIA, až potom je územné rozhodnutie. Dôvod, prečo píše Eva Vargová, že už majú vydané územné rozhodnutie je ten, že tento projekt mal EIA spracovanú niekedy v roku 2010. Potom prišla prvá zmena investora a zmena EIA na rodinné domy a teraz opäť zmena projektu späť na bytové domy. Preto majú vydané územné rozhodnutie, avšak na iný projekt ako teraz predložili. Preto si myslím, že je potrebná minimálne zmena územného rozhodnutia. Ak sa zapojíte pripomienkami k tejto EIA, budete účastníkom aj územného rozhodnutia.

Lubica Chovancova: Pán starosta Dárius Krajčír, pani predsedníčka komisie výstavby a ŽP Janatová, pán Andrej Kovarík, podpredseda komisie výstavby, ostatní členovia zastupiteľstva, ako to bude tentoraz? Ďalšia štúdia, ktorú si môžme naštudovať, dať dokopy pripomienky, stretnúť sa s pánom Žatkom, na ktorého potom len s horkosťou „zazeráte“, že robí „svojvoľné stretnutia“ s občanmi, o ktorých ste nevedeli, alebo pristúpite pán starosta k ráznemu stanovisku za obec? Na ostatnej komisii pán Kovarík spomínal, že obec ide pripravovať čiastkové UP, ktoré sa budú komunikovať s verejnosťou. Je šanca, že zastavíte aj tento projekt v predloženej podobe, alebo to majú zas robiť občania? Mimochodom na onej komisii ste dali prísľub, že pripomienky, ktoré sme Vám adresovali k „rybníku“ vezmete na zreteľ a zapracujete ich do stanoviska obce k výstavbe pri rybníku. Viete zverejniť finálne stanovisko obce zaslané do EIA konania k tomu projektu? Je razantné? Ako sa postaví obec k tomuto projektu? Pán starosta, čakáme na to verejné stretnutie, ktoré ste nám po komisii avizoval. Vopred vďaka za reakcie.

Andrej Kovarik: Lubica Chovancova áno, každý ďalší zámer, ktorý predloží každý ďalší investor na základe platného územného plánu Bratislavy z roku 2007 môžme len pripomienkovať a limitovať v zmysle regulácií, ktoré sú prípustné podľa územného plánu. V procese EIA máme ďalšie prípadné možnosti ako zástavbu limitovať alebo výnimočne jej aj zabrániť. Ale to nebude tento prípad, keďže sa to nachádza mimo chránených území. Ďalšiu možnosť ako limitovať výstavbu je výrubové konanie. Ak sa kvôli tomu majú vyrúbať stromy, tak máme silné páky na to, aby sa zámer pozmenil. Čiže opakujem, jediné možné systémové riešenie je zmena územného plánu, zadefinovanie tzv. nezastavateľných plôch a podobne. Za Devínsku pripravíme návrh na zmenu územného plánu. Sú tam totiž oveľa horšie veci ako tento zámer.

Lubica Chovancova: Pripomienkujte to v rámci EIA, petícia, plus neutíchajúci tlak na vedenie obce. Lebo len kontrola z našej strany a nesúhlas občanov môžu niečo zmeniť. Žiaľ.

sídliska
Pozemok na ktorom sa plánuje výstavba.

Dá sa tento projekt nejako zastaviť?

Obávam sa, že v tomto prípade nepomôže zhromaždenie občanov, ani petícia. Podľa všetkého je investičný zámer výstavby nového sídliska v súlade s územným plánom. Napriek tomu, môže každý občan vzniesť voči tomuto zámeru svoje pripomienky. Bližšie informácie nájdete na stránke enviroportal.sk. Najdôležitejšie však bude stanovisko mestskej časti. Škoda, že pani predsedníčka Komisie výstavby a životného prostredia Beata Janatová nepovažuje za potrebné kvôli posudzovaniu zmeny tohto zámeru v rámci EIA zvolať mimoriadnu komisiu, tak ako to navrhol člen komisie Vladimír Kočvara. Zostáva nám preto iba spoľahnúť sa na pracovníkov miestneho úradu a starostu Dáriusa Krajčíra, že mestská časť zašle na Ministerstvo životného prostredia naozaj fundované stanovisko. Fundované stanovisko, v ktorom bude brániť záujmy občanov Devínskej Novej Vsi a nie záujmy investora.

sídliska
Vizualizácia súčasného projektu sídliska.

2 komentáre k “Chystá sa výstavba nového sídliska na Zamajerskom”

  1. Všimol som si v príspevkoch 3 slová u Andreja Kovaríka. Zámer môžme limitovať……. Do 8 nadzemných podlaží sú aj 3 nadzemné podlažia….. A ďalšie veci sú tam na vážne pripomienkovanie. Ja myslím že nejlepší regulátor je sused tohoto zámeru. VW začína prepúšťať 3000 ľudí.
    Pre DNV je to výzva. Po naštartovaní emócií na FB začať zhromažďovať odborné názory. Volení aj nevolení by mali o tom intenzívne a odborne diskutovať najneskôr začiatkom budúceho týždňa…. A potom do 2 týždňov zhromaždiť podnety a sformulovať pozíciu mestskej časti….

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *