Slnečný vrch I. témou mimoriadneho zasadania Komisie výstavby a životného prostredia

Vladimír Kočvara

Dňa 01. 04. 2019 sa vo vile Košťálová konala mimoriadna Komisia výstavby a životného prostredia. Jej hlavným bodom bolo prerokovanie výstavby sídliska Slnečný vrch I. Podnet na zvolanie mimoriadnej komisie dal v marci ihneď po zverejnení zámeru člen komisie Vladimír Kočvara, k jeho návrhu sa pridali Fridrich Pokorný, Ján Žatko, Ivan Hirländer a Michal Gašparík. Podľa rokovacieho poriadku, keďže išlo o viac ako 1/3 členov komisie bolo nevyhnutné mimoriadnu komisiu zvolať. Komisie sa okrem jej členov a predstaviteľov obce zúčastnilo cca 20 občanov prevažne z lokality Kolónie ktorí prejavili záujem o dianie v tomto území. Na komisii sa zúčastnil aj starosta Dárius Krajčír, vedúca stavebného úradu Zuzana Polášová a architekt mestskej časti  Marián Maľovaný.

píše: Vladimír Kočvara

Čo na Slnečný vrch I. hovorí územný plán?

Pre dané územie platí územný plán Bratislavy z roku 2007. Podrobnejší Územný plán zóny Kolónia, ktorý vo svojom zadaní dané územie zaradil ako širšie riešené územie nebol dodnes dopracovaný. Bývalý starosta Milan Jambor ako štatutár mestskej časti podrobnejší územný plán ešte v minulom volebnom období pozastavil. Práce sa nerozbehli ani po zmene na poste architekta. Ešte v roku 2009 bola spracovaná v tomto území aj Urbanistická štúdia časti zóny východ, ktorá však nebola preklopená do územného plánu zóny ani zmeny územného plánu. O túto štúdiu sa opieralo stanovisko mestskej časti Devínska Nová Ves k pôvodnej EIA štúdii pre Obytný súbor Slnečný vrch z roku 2010, kde mestská časť požadovala zníženie zástavby na 4 nadzemné podlažia.

Podľa teda jediného platného územného plánu Bratislavy z roku 2007 platí v území kód 501 Zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti, ktoré umožňuje viacpodlažnú zástavbu a kód 102 malopodlažná bytová zástavba (do 4 nadzemných podlaží). Rovnaký kód 102 platí v oproti ležiacom území v časti Kolónia, ktoré bude navrhovanou zástavbou najviac ovplyvnené.

výstavby
Približné zobrazenie územia Slnečný vrch I.

Priebeh komisie a názor občanov

Komisiu otvorila predsedníčka Beáta Janátová, ktorá podala základné informácie k projektu Slnečný vrch I. a vyzvala architekta mestskej časti, aby k projektu podal ďalšie relevantné informácie. Zuzana Polášová uviedla, že na stavebnom úrade evidujú pre projekt Slnečný vrch I. len právoplatné stavebné povolenie na cesty, komunikácie a parkoviská a v súčasnosti podanú zmenu stavebného povolenia s rovnakým účelom.

výstavby
Za predsedníckym stolom zľava: Zuzana Polášová, Beáta Janatová, Dárius Krajčír, Marián Maľovaný.

Následne sa otvorila diskusia pre prítomných občanov. Ako prvá si vzala slovo Eva Vargová, ktorá vyjadrila kritické slová na adresu mestskej časti a hlavnému architektovi: „My vás tu necítime pán architekt, my ako občania vás tu potrebujeme cítiť, posledný počin architekta mestskej časti bol cyklomost ešte za minulého vedenia“. Nešetrila slovami kritiky ani do radov vedenia mestskej časti. Uviedla, že je potrebný koncepčný prístup pri budovaní nových lokalít v nezastavanom území, tvorba zonálnych dokumentácii a urbanistických štúdii je podľa nej nevyhnutnosť. „Veď vyzvite investorov, aby sa spojili zaplatili urbanistickú štúdiu a obec bude podľa zákona jej obstarávateľom“, ďalej uviedla Eva Vargová.

výstavby
Na rokovaní komisie sa zúčastnilo množstvo občanov.

Z občanov postupne vystúpil pán Lisý, bývalý poslanec a predseda komisie výstavby, ktorému prekáža najmä zmena projektu na viac podlažné bytové domy,  zaťaženie dopravy a vplyv na preslnenie okolitých nehnuteľnosti, ako aj pán Ouzký, ktorý vlastní pozemky v okolí a prekáža mu neinformovanie občanov, pričom oznámenie na úradnej tabuli vo forme verejnej vyhlášky nepovažuje za dostatočné. Vystúpil aj pán Pocisk a pán Fejdi, ktorý namietal prebiehajúce práce na pozemku už podľa projektu nových ciest, ktoré ešte nie sú schválené. Padla otázka od pána Pocisku, či je to bežný postup najprv povoliť cesty a potom sa uvidí čo bude nad nimi. Podľa vedúcej stavebného úradu pani Polášovej to je legálny spôsob. Z členov komisie sa do diskusie zapojil aj Fridrich Pokorný, ktorý namietal nedostatočnú kapacitu technickej infraštruktúry – sietí a Vladimír Kočvara, ktorý sa pýtal na dopravnú štúdiu, ktorá bola použitá pre schválenie stavebného povolenia na cesty a parkoviská. Uviedol, že pre zmenu stavby je potrebné danú štúdiu aktualizovať na súčasné pomery v území. Vedúca stavebného úradu uviedla, že pri povoľovaní ciest a parkovísk prebehlo všetko podľa zákona a typ dopravnej štúdie si nepamätá.

Vizualizácia Slnečný vrch I.

Ako ďalej s pripomienkami?

Diskusia sa niesla vo vecnom a prevažne pokojnom tóne. Starosta Dárius Krajčír prisľúbil na záver, že obec nepodporí projekt v súčasnom vyhotovení s prechodným bývaním v intraviláne, minimálnou vybavenosťou a uviedol že „investori si budú musieť zvyknúť na nový prístup pri povoľovaní investičnej výstavby a bude to chvíľu trvať“. Ďalej uviedol, že Magistrát nebude podľa nových pravidiel podporovať výstavbu apartmánov, ktorými sa zakrývajú bytové jednotky.

Predsedníčka komisie ďalej uviedla, že pripomienky z radov občanov doručili komisii občania Eva Vargová a Miloš Encinger, z členov komisie viacero bodov a pripomienok naformuloval aj Vladimír Kočvara.

Pripomienky je možné podávať na adresu Ministerstva životného prostredia SR do 10. 04. 2019, pričom pripomienky môže podať občan, občianske združenie aj právnická osoba.

výstavny
Situácia Slnečný vrch I., oznámenie o zmene EIA, 12/2018.

Súvisiace články

Jeden komentár k “Slnečný vrch I. témou mimoriadneho zasadania Komisie výstavby a životného prostredia”

  1. „Diskusia sa niesla vo vecnom a prevažne pokojnom tóne“. Len o odborných príspevkoch a výstupoch komisie som sa tu nedočítal. Pani Polášová má pokoj ….. a aj (formálne) dodrží aj zákon. Zvláda to už desaťročia ….. a platíme ju za to. O pánovi architektovi ani nehovoriac. A obyvatelia žeravia FB do nepríčetna a platia dane.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *