Koľko ďalších nových bytov ešte Devínska unesie?

Ján Žatko

Magistrát Bratislavy ešte v decembri 2021 vyhlásil výzvu na predkladanie žiadosti na zmenu územného plánu za účelom zvýšenia dostupnosti bývania v Bratislave. Výzva je určená developerom a jej cieľom je výstavba ďalších a ďalších bytov v Bratislave. Jeden z developerov na výzvu zareagoval a chce postaviť 143 nových bytov na Vukovarskej ulici.

píše: Ján Žatko

Vukovarská ulica

Vukovarská ulica je novovzniknutá ulica v Devínskej Novej Vsi, ktorá smeruje od kruhového objazdu popri OC Glavica k obytnému súboru Devínka. Investor Metrostav tu v roku 2019  medzi železničnou traťou a záhradami odovzdal užívateľom 123 bytov.

Slávnostné pomenovania Vukovarskej ulice v decembri 2019.

Výzva na predkladanie žiadosti na zmenu územného plánu

Na spomínanú výzvu magistrátu zareagoval investor SUBTERRA Bratislava spol. s r. o., ktorý plánuje stavať ďalšie byty v pokračovaní pásu popri železničnej trati za obytným súborom Devínka.

urbanistickej štúdie
Červenou je ohraničené územie predpokladanej novej výstavby.

Návrh zadania Urbanistickej štúdie zóny Vukovarská

Mestskej časti Devínska Nová Ves bol doručený Návrh zadania Urbanistickej štúdie zóny Vukovarská, ktorý má byť podkladom využitia urbanistickej štúdie ako územnoplánovacieho podkladu pre zmeny a doplnky územného plánu Bratislavy. Medzi riadkami 16-stranového dokumentu sa dá vyčítať, aký cieľ bude urbanistická štúdia sledovať. Je ním snaha o zmenu funkčného využitia územia.

Čo hovorí súčasne platný územný plán

Územný plán Bratislavy definuje v súčasnosti priamo v riešenom území nasledovné funkčné využitie: občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu, kód 201D. Magistrát vo svojom stanovisku navrhuje zvážiť zmenu funkčného využitia územia na 501D alebo 501E. Čo znamená tá nenápadná zmena jednej číslice a jedného písmena?

urbanistickej štúdie
Červená plocha v modrej elipse tvorí územie, ktoré bude riešiť urbanistická štúdia.

Čo spôsobí zmena jednej číslice a jedného písmena v kóde

Čo spôsobí zmena jednej číslice a jedného písmena v kóde funkčného využitia územia? Zmena je dosť podstatná. Doteraz je predpísaný podiel využitia lokality na bývanie 30 % a občiansku vybavenosť 70 %. Zmenou kódu na 501E bude pomer úplne opačný. 70 % bytov a 30 % občianska vybavenosť.

Namiesto 50 nových bytov tam môže investor postaviť 143. Čiže viac ako v jestvujúcej Devínke. Namiesto 200 nových obyvateľov ich tam pribudne 572. Namiesto 100 nových áut ich tam pribudne 300. A to ešte nehovorím o tom, že v tesnom okolí sa pripravujú dva ďalšie bytové projekty:

  • Stockerka, investor Proxenta, 275 bytov.
  • Altum, investor BS Real Estate, 28 bytov.

Koľko ďalších nových bytov ešte Devínska unesie?

Stanovisko komisie

Návrhom sa zaoberala aj Komisia výstavby a životného prostredia dňa 27. 02. 2023 a zaujala k nemu nasledujúce stanovisko: s tým, že členovia komisie svoje prípadné ďalšie pripomienky zašlú predsedníčke komisie:

Komisia konštatuje, že zámer nerieši občiansku vybavenosť a napojenie na inžinierske siete. Pre vydanie stanoviska bude k zmene ÚP potrebné doplniť hlukovú štúdiu, dopravnú štúdiu s cieľom diverzifikácie dopravy dobudovaním komunikácie smerom na Presskam. Zároveň je potrebné do projektu zaradiť aj občiansku vybavenosť, najmä priestor pre zariadenie materskej školy, prípadne priestor pre zdravotnícke zariadenie.

Výzva verejnosti na zasielanie pripomienok

Vzhľadom na to, že sa jedná o územie za existujúcou zástavbou bytového komplexu „Devínka“ ako aj územie v kontakte územia určeného na rekreáciu a oddych, mestská časť Devínska Nová Ves vyzýva verejnosť na zaslanie stanoviska, pripomienok, návrhov k tomuto návrhu zadania a to v lehote do 25. 3. 2023 na emailovú adresu:  marian.malovany@mudnv.sk . Výzva vrátane návrhu zadania je zverejnená na webe mestskej časti.

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *