Plat starostu, odmeny poslancov a členov komisií

Ján Žatko

Na februárovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva poslanci okrem iného schvaľovali aj nový odmeňovací poriadok poslancov miestneho zastupiteľstva a členov komisií.

píše: Ján Žatko

Mesačná odmena poslancov

Maximálnu výšku odmeny poslancov miestneho zastupiteľstva určuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. V § 25 ods. 8 tohto zákona je uvedené, že poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov, najviac však v kalendárnom roku jeden mesačný plat starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. V odmeňovacom poriadku je uvedené, že poslancovi miestneho zastupiteľstva patrí mesačná odmena vo výške jednej dvanástiny základného platu starostu (bez navýšenia). Táto časť odmeňovacieho poriadku sa nemenila. V súčasnosti je mesačná odmena poslanca 292 €.

Pri neospravedlnenej neúčasti na zasadnutí miestneho zastupiteľstva alebo miestnej rady neprislúcha poslancovi odmena za daný kalendárny mesiac.

odmeny
Miestne zastupiteľstvo 15. 2. 2023.

Odmena sobášiaceho

Poslancovi, ktorý vykonáva činnosti podľa osobitného predpisu, môže nad rámec odmeny podľa prvej vety patriť ďalšia odmena určená v zásadách odmeňovania poslancov. Toľko litera zákona. Podľa odmeňovacieho poriadku dostával doteraz poslanec, ktorý vykonáva funkciu sobášiaceho, odmenu vo výške 30 € za každý deň v ktorom vykonal obrad, bez ohľadu na počet obradov. Po novom sa táto odmena zvýšila na 35 € za deň.

Ilustračné foto.

Odmena člena komisie neposlanca

Maximálnu výšku odmeny členovi komisie, ktorý nie je poslancom zastupiteľstva určuje tak isto zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. V § 15 ods. 4 tohto zákona je uvedené, že členovi komisie, ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku najviac jednu polovicu mesačného platu starostu bez zvýšenia. Doteraz bola výška odmeny takéhoto člena komisie vo výške 25 € za účasť na jednom zasadnutí komisie. Podľa nového znenia odmeňovacieho poriadku sa táto suma zvýšila na 35 € za jednu komisiu.

Odmena zástupkyne starostu

Maximálnu výšku odmeny zástupkyne starostu určuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v § 25 ods. 7, kde je uvedené, že poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu a nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí okrem odmeny poslanca aj mesačná odmena podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie určená starostom, najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu bez zvýšenia. Výšku tejto odmeny obec zverejní na webovom sídle obce do 30 dní od ich určenia starostom.

Plat starostu

Plat starostov sa určuje podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 alebo násobku podľa § 4 ods. 6. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.

Starostovia sa na účely § 3 ods. 1 zaraďujú do deviatich platových skupín podľa počtu obyvateľov obce alebo mesta. Starostovi Devínskej Novej Vsi s počtom obyvateľov 17 117 (k 31. 12. 2021) prináleží zo zákona plat vo výške určenej v § 3 ods. 1 a vynásobený koeficientom 2,81. Vypočítaná suma tvorí jeho základný plat. Miestne zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60 %.

Zástupkyňa starostu Beata Janatová navrhla na ustanovujúcom zastupiteľstve v novembri minulého roku, aby starostovi Dáriusovi Krajčírovi ostal zachovaný základný plat s navýšením o 50% tak, ako to bolo v uplynulom volebnom období. Miestne zastupiteľstvo tento návrh jednomyseľne schválilo. Dárius Krajčír tak v roku 2022 dostával mesačný plat vo výške 5 105 €. V roku 2023 bude dostávať plat vo výške závisiacej od priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za rok 2022.

odmeny

Súvisiaci článok

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *