Vyrastú na Slnečnom vrchu rodinné domy, alebo vežiaky?

Ján Žatko

V stredu 2. júna 2021 sa v Košťálke uskutočnila Komisia výstavby a životného prostredia. Najdôležitejším bodom programu bolo zaujatie stanoviska k Správe o hodnotení zmeny navrhovanej činnosti „Obytný súbor Slnečný vrch I , Bratislava – Devínska Nová Ves“ vypracovanej podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Na komisii sa zúčastnilo aj viacero občanov. Najviac ich zaujímalo, či na Slnečnom vrchu vyrastú rodinné domy, alebo vežiaky.

píše: Ján Žatko

Verejné prerokovanie zámeru na magistráte

Rokovanie komisie nadväzovalo na verejné prerokovanie zámeru, ktoré sa uskutočnilo 26.05.2021 na bratislavskom magistráte. Predsedníčka Komisie výstavby a životného prostredia Beata Janatová sa dohodla so zástupcami magistrátu, že stanovisko k verejnému prerokovaniu zašle magistrát na Ministerstvo životného prostredia až po prerokovaní zámeru v Komisii výstavby a životného prostredia v Devínskej Novej Vsi.

rodinné domy
Komisia výstavby a životného prostredia 2. 6. 2021.

Ústupky investora

Na úvod prerokovania predstavili zástupcovia developera Slnečný vrch, s.r.o. projekt a hlavne zmeny, ktoré v ňom urobili po diskusiách s občanmi a zástupcami mestskej časti. Zmeny sa týkajú hlavne zníženia podlažnosti objektov v blízkosti ulice Jána Jonáša, vynechanie plánovanej ubytovne, zakomponovanie materskej školy do projektu a vytvorenie menšieho námestia a parčíka v projekte.

rodinné domy
Zníženie budov na dotyku ulice J. Jonáša (pôvodná výška červenou farbou) a vzdialenosť hrany budovy od súčasnej zástavby (55,2 m).

Zástupca developera Miroslav Danko zhodnotil zmeny v rozhovore pre DTV takto:

Dospeli sme k nejakým kompromisným riešeniam. Nazývam ich preto kompromisné, lebo mi je úplne jasné, že nie je s nimi úplne spokojný ani magistrát, ani mestská časť,  ani vy ako občania, ani my ako developer. Preto hovorím o kompromise.

rodinné domy
Miroslav Danko

Ústupky developera pohľadom starostu a občanov

V rozhovore pre DTV starosta Dárius Krajčír zhodnotil ústupky developera nasledovne:

V pokračovaní komisie sme zhodnotili, že investor zohľadnil skoro 90 % pripomienok, ktoré boli zo strany mestskej časti aj zo strany obyvateľov, ale stále je tam tých 10 %, ktoré potrebujeme riešiť… Samozrejme mestská časť má výhrady voči podlažnosti, má výhrady voči počtu objektov a tá záťaž, ktorá vzniká v rámci dopravnej infraštruktúry na to dané územie nám tiež nie je ľahostajná. Toto budú tie hlavné oblasti, ktoré budeme pripomienkovať a kde budeme požadovať zohľadnenie či už dopravných kapacít alebo samotnej nielen vzhľadovej štruktúry projektu ale aj tej podlažnej a v rámci vstupu do územia aby sa reflektovali požiadavky obyvateľov.

rodinné domy
Dárius Krajčír

Občania však stále požadujú, aby Na Slnečnom vrchu vyrástli rodinné domy a nie vysoké bytovky. Vyjadril to za nich Ivan Kulhány:

Očakávame, aby tento projekt bol riešený s určitým citom, alebo v nadväznosti na charakter celého územia, ktoré tam je…Naše pripomienky budú predovšetkým odrážať názor občanov, ktorí sa jednoznačne v petícii vyjadrili, že si želajú aby v danom území boli predovšetkým rodinné domy a nie vysoké bytové domy.

rodinné domy
Ivan Kulhány

Pripomienky mestskej časti k projektu

Uprednostniť nižšiu zástavbu

Výsledkom rokovania komisie boli pripomienky k projektu, ktoré zaslala mestská časť na magistrát a na Ministerstvo životného prostredia SR v rámci posudzovania vplyvu plánovanej výstavby na životné prostredie. Vo svojom stanovisku mestská časť žiada uprednostniť variant s nižšou zástavbou. V rámci tohto variantu sa uvažuje s malopodlažnou výstavbou v prvej línii objektov v kontakte s ulicou Jána Jonáša v rozsahu línie oproti stojacich rodinných domov. Zároveň do svojho stanoviska mestská časť zahrnula množstvo pripomienok k plánovanej výstavbe, ktoré predniesli členovia komisie a občania.

Komplexné posudzovanie v súvislosti s celým územím

Do pripomienok bola zahrnutá aj požiadavka, aby sa vplyv realizácie projektu na životné prostredie neposudzoval izolovane, ale v súvislosti s celým už existujúcim územím Devínskej Novej Vsi a ďalším stavebným rozvojom v okolitých oblastiach. Mestská časť upozorňuje na to, že pri výraznom náraste obyvateľov v rozvíjaných oblastiach by celá infraštruktúra Devínskej Novej Vsi nebola schopná absorbovať značný počet nových obyvateľov. To sa týka aj dopravy, kde mestská časť žiada zakomponovať všetku plánovanú a realizovanú výstavbu v danom rozvojom území v nadväznosti na Devínsku Novú Ves, Lamač, Dúbravku, Bory, D2, centrum spolu s časovým harmonogramom.

Požiadavka na výsadbu vzrastlých stromov

Mestská časť požaduje aj výsadbu minimálne 400 ks stromov z lokálnych druhov vo veku minimálne 15 rokov a žiada, aby bolo zastavané územie oddelené od cesty Jána Jonáša pásom vyššej zelene.

Rodinné domy

Do stanoviska sa dostala aj požiadavka, aby prevažnú väčšinu zástavby tvorili rodinné domy a nízkopodlažná zástavba. Teraz je na ťahu Ministerstvo životného prostredia, ktoré rozhodne, do akého rozsahu sa zohľadnia námietky mestskej časti.

Nešťastný územný plán

Všetky problémy, s ktorými sa samospráva ale aj občania v súvislosti s plánovanou výstavbou v Devínskej Novej Vsi boria, súvisia s platným územným plánom mesta Bratislavy, ktorý schválilo mestské zastupiteľstvo Bratislavy ešte v roku 2007. Devínsku Novú Ves podľa tohto územného plánu očakáva masívna výstavba na takmer celom území od železničnej trate až po diaľnicu. A nemajú to byť iba rodinné domy, ale aj výšková zástavba. Žiaľ, jestvujúca infraštruktúra tejto plánovanej výstavbe vôbec nezodpovedá. Starosta Dárius Krajčír o územnom pláne povedal pre DTV tieto slová:

Jednoducho ten aktuálne platný územný plán nie je dobrý. Toto zaznieva z mojich ale aj z úst kolegov často a snažíme sa v rámci zmien a doplnkov riešiť práve tento nešťastný územný plán schválený v roku 2007. Snažíme sa fungovať v rámci tých možností, ktoré tu sú, ale lepšou cestou je podľa mňa úplne nový územný plán pre hlavné mesto ako zmeny a doplnky.

Plánovaný rozvoj DNV v územnom pláne Bratislavy. Červená farba znamená občiansku vybavenosť, oranžová obytné územia, ružová zmiešané územia.

Súvisiace články:

Reportáž DTV z rokovania komisie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *