Iniciatíva občanov „Za udržateľný rozvoj Devínskej Novej Vsi“

Ján Žatko

Zdá sa to byť neodvratné. Na Devínsku Novú Ves sa vrhli developeri. Hlad po bytoch v Bratislave je obrovský a tak práve teraz nastal ten správny okamih, keď je treba stavať a stavať. Najlepšie na zelenej lúke, alebo na zelenom poli. Tam je to najlacnejšie. Tisícky bytov, stovky miliónov eur. O to sa tu hrá. A že doprava skolabuje? O to nech sa stará niekto iný.

píše: Ján Žatko

Iniciatíva občanov „Za udržateľný rozvoj Devínskej Novej Vsi“

A tak sa stavebná komisia v Devínskej Novej Vsi namiesto koncepčnej práce neustále zaoberá stanoviskami k stále ďalším a ďalším developerským projektom. Najradšej by zastavali celé územie Devínskej Novej Vsi od jestvujúcej zástavby až po diaľnicu. Iniciatíva občanov „Za udržateľný rozvoj Devínskej Novej Vsi“ si nemyslí, že by sa z našej mestskej časti mala stať nová Petržalka. Preto sa obrátili listom na toho najpovolanejšieho. Na primátora Bratislavy Matúša Valla, aby zastavil tento pochmúrny scenár. List uvádzam v plnom znení.

Adresované

  • Primátor hlavného mesta SR Bratislavy Ing. arch. Matúš Vallo, Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
  • Starosta mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves Dárius Krajčír, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava 49
  • Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Oddelenie usmerňovania investičnej činnosti, Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
  • Metropolitný inštitút Bratislavy, Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
  • Poslanec mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy Mgr. Rastislav Tešovič, Jasencová 13, 841 07 Bratislava

Projekt Slnečný vrch I a Slnečný vrch II v mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves

V nadväznosti na verejné rokovanie Komisie výstavby a životného prostredia v mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves dňa 23. októbra 2019, kde zástupcovia developerov prezentovali investičný zámer ako aj vizualizácie týchto projektov, si dovoľujeme my, občania Devínskej Novej Vsi, vyjadriť naše stanovisko k projektom Slnečný vrch I a Slnečný vrch II.

Riešené územie, kde sa majú realizovať projekty Slnečný vrch I a Slnečný vrch II, je v severozápadnom smere prevýšené voči komunikácii Jána Jonáša. V riešenom území, ktoré má výškové rozdiely, ide z pohľadu regulácie funkčného využitia plôch o kombináciu kódov 501 (zmiešané územia bývania a občianskej vybavenosti) a 102 (malopodlažná zástavba obytného územia), čo je nevhodné, pretože v klesajúcom teréne je možné umiestniť rodinné domy resp. malopodlažné domy do 4. nadzemného podlažia (kód 102) a naopak v najvyššom bode je možné stavať viacpodlažné bytové domy (kód 501).

udržateľný rozvoj
Vizualizácia developerského zámeru Slnečný vrch I.

Investor Slnečného vrchu I síce deklaruje niektoré regulatívy Územného plánu pre územie s kódom 501 G aj pre územie s kódom 102 D, ale už z vizualizácie je zrejmé, že celkovému návrhu chýba urbanistický prístup vo vzťahu k okolitému územiu, k existujúcej zástavbe v okolitom území.

Projekty Slnečný vrch I a II sú formálne v súlade s platným Územným plánom Bratislavy, ale v oboch projektoch absentuje urbánny kontext. Sme presvedčení, že pri posudzovaní investičných zámerov je dôležitým aspektom aj etický rozmer zámeru investora, vytvorenie pridanej hodnoty pre lokalitu a urbánnu štruktúru, jej obyvateľov, užívateľov a návštevníkov.

udržateľný rozvoj
Pôdorys developerského zámeru Slnečný vrch I.

Rozumieme snahe magistrátu o stavebné zahusťovanie, ale má ísť o primerané zahusťovanie a skompaktnenie mestskej štruktúry. Je potrebné hľadať rovnováhu medzi požiadavkami, a áno, aj pocitmi starousadlých obyvateľov, a právami vlastníkov stavebných parciel či potrebami mesta. Pri nových stavbách sa spravidla nastavujú pre ich umiestnenie kompozičné pravidlá, chránia sa významné priehľady. A presne to nám v oboch projektoch chýba.

Územný plán by mal hájiť verejný záujem, samospráva má zabezpečiť participáciu verejnosti na dôležitých investičných zámeroch v mestskej časti. Ide najmä o zámery, ktoré svojím charakterom výrazne ovplyvnia rozvoj mesta alebo jeho mestských častí. Dôležité investičné zámery mesta či mestskej časti by mali byť výsledkom riadnej územnoplánovacej prípravy, čiže overené urbanistickými štúdiami alebo riešené v rámci územných plánov zón, kde je možná účasť občanov. Samospráva, čiže ani mesto, by nemala umiestňovať takéto stavby v území len na podklade dokumentácie pre územné konanie, ktorá nerieši širšie súvislosti a komplexný dosah investičného zámeru na dané územie.

Diskusia zástupcov developera, členov komisie a občanov nad projektom Slnečný vrch II.

Výstavba nepodporená vybudovaním dopravnej infraštruktúry a bez ambície budovať verejný priestor a verejné funkcie bude prinášať obyvateľom Devínskej Novej Vsi len problémy. Napojenie Slnečného vrchu I a II je navyše len na ulicu Jána Jonáša, ktorá je vzhľadom na okolitú existujúcu a pribúdajúcu zástavbu a existenciu Volkswagenu už v súčasnosti preťažená. Je zrejmé, že akákoľvek ďalšia výstavba v tejto oblasti dopravnú situáciu výrazne zhorší.

My, občania Devínskej Novej Vsi, žiadame, aby pri posudzovaní projektov Slnečný vrch I a Slnečný vrch II a vydávaní záväzného stanoviska Magistrátu, ako aj v rámci územného a stavebného konania bol rešpektovaný súčasný charakter územia a okolitej zástavby tým, aby podlažnosť v projekte Slnečný vrch I a Slnečný vrch II nepresiahla 3 nadzemné podlažia. V tejto časti Devínskej Novej Vsi sa nachádzajú rodinné domy, prípadne rodinné dvojdomy prevažne do výšky 2 nadzemných podlaží.

udržateľný rozvoj
Pôdorys developerského zámeru Slnečný vrch II.

Územný plán mesta Bratislavy, ktorý bol schválený v minulom desaťročí, v súčasnosti nezohľadňuje charakter územia ani potreby rozvoja v tejto časti Devínskej Novej Vsi. Okrem tohto projektu sa v našej mestskej časti plánujú ďalšie veľké projekty, napr. Pod Rakytou, Pod Srdcom, a v širšom okolí už prebieha masívna výstavba sídliska Bory Home. Je nutné aktualizovať dopravno-kapacitné hodnotenie, ktoré bude hodnotiť aktuálny stav v území, ako aj kumulatívne vplyvy dopravy vyplývajúce z plánovaných, novopostavených projektov ako aj z projektov, ktoré sú aktuálne vo výstavbe.

udržateľný rozvoj
Vizualizácia developerských projektov Proxenta a Altum.

Občania Devínskej Novej Vsi vyjadrili svoje stanovisko k projektom Slnečný vrch I a Slnečný vrch II petíciou v počte 685 podpisov. Petícia bola predložená starostovi Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves.

Veríme, že názor veľkého počtu občanov bude rešpektovaný a takto všetci prispejeme k tomu, aby naša mestská časť ostala aj naďalej príjemným miestom pre život jej súčasných, ale aj budúcich obyvateľov.

Veríme, že nám odpoviete. Prosíme, odpoveď pošlite na adresy:

Mgr. Martin Lisý, Ľubovníková 44, 841 07 Bratislava tel: 0904 700 115
Dr. Ing. Martin Ružovič, Ľubovníková 31, 841 07 Bratislava

Nižšie pridávame niekoľko podpisov občanov, signatárov petície.

V Bratislave dňa 29. 10. 2019

Súvisiace články

2 komentáre k “Iniciatíva občanov „Za udržateľný rozvoj Devínskej Novej Vsi“”

  1. A čo keby pomohla štúdia o vysokej úrovni radónu v danej lokalite? Geologický ústav SAV by možno mohol zmerať tieto nebezpečné plyny … územie by sa stalo nevhodným na stavbu ľudských obydlí a bol by pokoj.

  2. No reku sa pozriem ako sa k „developerským aktivitám“ postavila komisia výstavby ….. ktorá ich mala naposledy v programe. Po takmer 3 týždňoch od jej konania márne hľadám zápisnicu.
    „I tak še da“.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *