Verejné prerokovanie projektu Slnečný vrch

Ján Žatko

Na tomto blogu sa už dlhodobo venujem pripravovanej masívnej výstavbe na Zamajerskom pod názvom „Slnečný vrch I“. V stredu 26.05.2021 sa na Magistráte hl. m. SR Bratislavy uskutočnilo verejné prerokovanie navrhovanej činnosti „Obytný súbor Slnečný vrch I, Bratislava – Devínska Nová Ves“ v rámci posudzovania vplyvu tohto projektu na životné prostredie (tzv. EIA). Záujemci sa mohli zúčastniť tohto prerokovania aj online.

píše: Ján Žatko

Verejné prerokovanie projektu Slnečný vrch I

Na verejnom prerokovaní projektu na magistráte sa za Devínsku Novú Ves zúčastnila zástupkyňa starostu a zároveň predsedníčka Komisie výstavby a životného prostredia Beata Janatová a občania Mirka Haľamová a Ivan Kulhány. Online sa prerokovania zúčastnil architekt mestskej časti Marián Maľovaný, poslanec miestneho zastupiteľstva Ján Žatko a ďalší občania. Verejné prerokovanie sa uskutočnilo v rámci posudzovania vplyvu projektu na životné prostredie, tzv. EIA.

Verejné prerokovanie
Účastníci prerokovania online.

Ústupky investora

Na úvod prerokovania predstavili zástupcovia investora Slnečný vrch, s.r.o. projekt a hlavne zmeny, ktoré v ňom urobili po diskusiách s občanmi a zástupcami mestskej časti. Zmeny sa týkajú hlavne zníženia podlažnosti objektov v blízkosti ulice Jána Jonáša, vynechanie plánovanej ubytovne, zakomponovanie materskej školy do projektu a vytvorenie menšieho námestia a parčíka v projekte.

Verejné prerokovanie
Účastníci verejného prerokovania.

Zástupca investora Miroslav Danko zhodnotil úpravy takto:

Do miery do akej sa nám to dalo sme sa snažili ich (občanov a mestskej časti) námietky alebo pripomienky zapracovať.

Verejné prerokovanie
Miroslav Danko

Nespokojnosť zástupcov občanov

Zástupcovia občanov však s realizovanými úpravami rozhodne neboli spokojní. Akceptujú skutočnosť, že na doteraz pokojnom území sa bude stavať. Preferovali by však rodinnú zástavbu a nie výškové domy, keďže hneď na druhej strane cesty Jána Jonáša sú v súčasnosti rodinné domy.  Tak isto majú obavy o nedostatočnú infraštruktúru.

Mirka Haľamová

Devínska Nová Ves je už dnes zaťažená veľmi dopravou a ako vieme všetci, stavajú sa Bory. My máme naozaj obrovskú obavu z toho, že sa z Devínskej Novej Vsi stane ďalšia Rovinka… Treba najprv pripraviť tú zónu na to, aby mohla byť rozvojovou zónou. Nie že sa tam niečo postaví a potom sa budú riešiť problémy.

Verejné prerokovanie
Mirka Haľamová

Ivan Kulhány

Vnímame tu ako občania jednoznačnú tendenciu maximalizovať výstavbu v rámci toho, čo umožňuje územný plán. Čiže áno, zákon ako územný plán porušený nebude, to je síce pravda. Ale vzhľadom na charakter, ktorý to celé územie má, aj nadväznosti, absolútne nerešpektuje to, čo tam stojí.

Ivan Kulhány

Devínsku čaká obrovský rozvoj

Zástupca investora Miroslav Danko upozornil aj na to, že ich projekt je iba kvapkou v mori, keďže podľa územného plánu Bratislavy sa v Devínskej Novej Vsi očakáva masívna výstavba na takmer celom území od železničnej trate až po diaľnicu. Povedal:

My sme ten projekt zmenšovali, my sme ho ukľudňovali, ale sme len veľmi malinkou časťou toho rozvojového územia. Obávam sa že ten veľký rozvoj Devínskej Novej Vsi ešte len príde.

Plánovaný rozvoj DNV v územnom pláne Bratislavy. Červená farba znamená občiansku vybavenosť, oranžová obytné územia, ružová zmiešané územia

Priestor na prerokovanie projektu v komisii

Predsedníčka Komisie výstavby a životného prostredia Beata Janatová sa dohodla so zástupcami magistrátu, že stanovisko k verejnému prerokovaniu zašle magistrát na Ministerstvo životného prostredia až na desiaty deň po verejnom prerokovaní. Dovtedy bude mať čas pani Janatová zvolať komisiu, na ktorej sa úpravy projektu prerokujú a zašle sa na magistrát definitívne stanovisko Devínskej Novej Vsi k projektu. O výsledkoch rokovania komisie budem informovať v nasledujúcom článku.

Beata Janatová

Ospravedlnenie zamestnancom miestneho úradu DNV

V predchádzajúcom článku som kritizoval zamestnancov miestneho úradu DNV, že pozvánku na verejné prerokovanie projektu Slnečný vrch I zverejnili na webe mestskej časti neskoro. Po preverení faktov som sa dozvedel, že chyba sa nestala na strane miestneho úradu,  ale na magistráte. List datovaný dňa 10. 5. 2021 dorazil totiž na miestny úrad DNV až 21. 5. 2021. V čase keď korešpondencia medzi úradmi má prebiehať elektronickou formou, je to skutočne úžasná rýchlosť. Miestny úrad zverejnil pozvánku na webe hneď nasledujúci pracovný deň. Takže ešte raz, ospravedlňujem sa zamestnancom miestneho úradu, ktorí v tomto prípade konali veľmi promptne.

Súvisiace články:

Reportáž DTV z verejného prerokovania

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *