Developerské projekty na komisii výstavby

Ján Žatko

Zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia dňa 4. 9. 2019 bolo mimoriadne rušné. Okrem členov sa na komisii zúčastnilo asi 30 ľudí. O stanovisku občanov a závere komisie k návrhu na výstavbu parkoviska na terase na ulici Milana Marečka som vás informoval v článku Parkovisko na terase M. Marečka je nezmysel. Prítomnú verejnosť však zaujali aj developerské projekty na Kolónii.

píše: Ján Žatko

Ubytovňa na Opletalovej ulici

Prepracovaným návrhom na vybudovanie ďalšej ubytovne na Opletalovej ulici sa už venovala komisia výstavby a životného prostredia 30. 5. 2019. Proti pôvodnému návrhu sa zdvihol značný odpor zo strany samosprávy aj obyvateľov. Proti tomuto zámeru bola zorganizovaná aj petícia, ktorú podpísalo 841 ľudí. Investor preto návrh prepracoval a premenoval ho na „Polyfunkčný objekt Devínska Nová Ves na Opletalovej ulici“. Komisia v máji prepracovaný projekt odporučila schváliť aj pod vplyvom informácie, že objekt už má právoplatné územné rozhodnutie. Medzičasom sa však ukázalo, že územné konanie bolo obnovené. Členov komisie na to upozornil petičný výbor a požiadal členov komisie, aby uznesenie z mája týkajúce sa ubytovne zrušili.

Jestvujúca ubytovňa na Opletalovej, vedľa ktorej má vyrásť nový objekt.

Komisia sa preto zaoberala týmto projektom znovu za účasti členov petičného výboru Igora Maruščáka a Petra Tomaškina. Výhrady členov petičného výboru voči stanovisku komisie boli hlavne dve. Po prvé namietali, že neboli na rokovanie komisie dňa  30. 5. 2019 pozvaní a zo zverejneného programu sa ani nedalo usúdiť, že sa komisia bude zaoberať týmto projektom. Po druhé im vadilo, že komisia nebrala do úvahy skutočnosť, že stavebný úrad dňa 29. 5. 2019 vydal rozhodnutie o obnove konania, ktorým bolo vydané územné rozhodnutie na uvedenú stavbu. Na druhú pripomienku reagovala predsedníčka komisie Beata Janatová tvrdením, že 30. 5. 2019 nemala o tejto skutočnosti komisia informáciu. Okrem  toho uviedla, že investor podal voči rozhodnutiu o obnove konania odvolanie, takže doteraz nenadobudlo právoplatnosť. O zrušení uznesenia z mája 2019 preto odmietla predsedníčka komisie dať hlasovať. Nakoniec prijali členovia komisie rozhodnutie, že projektom sa bude komisia opätovne zaoberať po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o obnove konania.

komisii
Členovia komisie výstavby a životného prostredia.

Slnečný vrch I.

Návrh na plánovanú výstavbu nového sídliska Slnečný vrch I. bol už na komisii prerokovávaný 1. 4. 2019 na mimoriadnom zasadnutí. Podnet na zvolanie mimoriadnej komisie dal v marci ihneď po zverejnení zámeru na portáli enviroportal.sk člen komisie Vladimír Kočvara, k jeho návrhu sa pridali Fridrich Pokorný, Ján Žatko, Ivan Hirländer a Michal Gašparík. Podľa rokovacieho poriadku, keďže išlo o viac ako 1/3 členov komisie bolo nevyhnutné mimoriadnu komisiu zvolať. Komisie sa okrem jej členov a predstaviteľov obce zúčastnilo cca 20 občanov prevažne z lokality Kolónie ktorí prejavili záujem o dianie v tomto území. Komisia v apríli predložený zámer neodsúhlasila a odporučila mestskej časti nesúhlasiť so zámerom v rámci posudzovania vplyvov zámeru na životné prostredie EIA aj so zapracovaním pripomienok členov komisie ako aj občanov, ktoré boli doručené komisii.

Vizualizácia pôvodného zámeru Slnečný vrch I.

Komisia výstavby a životného prostredia sa zámerom zaoberala opakovane na svojom zasadnutí 4. 9. 2019. Zástupcovia investora predložili komisii kompromisný návrh, v ktorom bola znížená výška objektov v dotyku s ulicou Jána Jonáša o dve podlažia.

Vizualizácia kompromisného návrhu investora.

Diskusia o predloženom návrhu bola veľmi búrlivá. Zapojili sa do nej aj členovia petičného výboru petície proti navrhovanému zámeru a bývalí poslanci Martin Ružovič a Martin Lisý. Úpravy navrhnuté investorom považovali všetci prítomní za nedostatočné a komisia požiadala investora o zníženie objektov na dotyku s ulicou Jána Jonáša na štyri podlažia. Komisia sa bude zámerom zaoberať opakovane po zapracovaní pripomienok.

komisii
Diskusia na komisii o zámere Slnečný vrch I.

Rozhodnutie MŽP SR v procese EIA

Až po zasadnutí komisie bolo na portáli enviroportal.sk zverejnené rozhodnutie Ministerstva životného prostredia vydané v zisťovacom konaní, ktorým bolo rozhodnuté, že navrhovaný zámer sa bude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. V rozhodnutí sú uvedené aj pripomienky a stanoviská príslušných orgánov ale aj občanov k uvedenému zámeru, okrem iného aj negatívne stanovisko mestskej časti Devínska Nová Ves.

komisii
Diskusia na komisii o zámere Slnečný vrch I.

Slnečný vrch II.

Na komisii neplánovane predstavili zástupcovia developera aj investičný zámer Slnečný vrch II. Tento zámer rieši územie na dotyku ulice Jána Jonáša medzi zámerom Slnečný vrch I. a Záhradnou ulicou. Zámer bol v minulosti viackrát menený a v súčasnosti na tomto území investor predpokladá výstavbu jednej administratívnej budovy a štyroch bytoviek s výškou 7 nadzemných podlaží a kapacitou 281 bytov. Vzhľadom k nedostatku informácií komisia neprijala k uvedenému projektu žiadne stanovisko.

Zámer Slnečný vrch II.

Čas a miesto pokračovania komisie

Vzhľadom k tomu, že Komisia výstavby a životného prostredia nestihla minulý týždeň prebrať všetky plánované body, bude opäť zasadať v stredu 11. 9. 2019 od 17.00 v zasadačke Miestneho úradu DNV na Novoveskej 17a. Zaoberať sa bude plánovanou rekonštrukciou Klubu dôchodcov a detských ihrísk, zelenou strechou Viacúčelového zariadenia a náhradnou výsadbou. Zasadnutie komisie je verejné. Vzhľadom k obmedzenej kapacite rokovacej miestnosti by však bolo vhodné, aby občania, ktorí majú záujem zúčastniť sa rokovania komisie, informovali o tom predsedníčku komisie emailom na adrese kvzp@mudnv.sk.

komisii
Zástupca investora predkladá zámer Slnečný vrch II.

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *