Koho zastupuje poslanec Rastislav Tešovič v mestskom zastupiteľstve Bratislavy?

Ján Žatko

Minulý rok poriadne zdvihol žlč obyvateľom rodinných domov v Devínskej Novej Vsi nový vrecový systém zberu separovaného odpadu. Tento systém bol zavedený po schválení VZN Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Bratislavy. Na online zasadnutí miestneho zastupiteľstva DNV dňa 23. júna 2021 sa okrem iného poslanci zaoberali aj pripomienkami k novele tohto VZN.

píše: Ján Žatko

Materiál k tomuto bodu pod oficiálnym názvom „Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy“ si môžete prečítať na webe mestskej časti.

rastislav tešovič
Online zasadnutie miestneho zastupiteľstva DNV dňa 23. júna 2021.

Pripomienky miestneho úradu k návrhu VZN

Dodatočne zaslala prednostka miestneho úradu poslancom miestneho zastupiteľstva návrh pripomienok mestskej časti k uvedenému návrhu VZN, ktoré nie sú zverejnené na webe. Navrhovalo sa v nich, aby sa  biologicky rozložiteľný kuchynský odpad zberal každý týždeň aj v zimných mesiacoch a aby mala každá domácnosť nárok okrem kompostovateľných vreciek aj na odvetrateľný košík, v ktorých sa bude kuchynský odpad v domácnosti skladovať a jednu plastovú nádobu so sitkom na zber použitého oleja a tuku z domácnosti.

Nádoba na zber kuchynského odpadu z domácnosti.

Beata Janatová (SaS, Sme rodina, Nova )

Schválenie hore uvedených pripomienok podporila v diskusii na rokovaní miestneho zastupiteľstva zástupkyňa starostu Beata Janatová:

Ja by som chcela len navrhnúť, aby sme schválili toto VZN s tými pripomienkami, ktoré ste obdržali. Sú to tie pripomienky, ktoré som aj ja deklarovala v rámci miestnej rady a komisie, ktorú sme mali. Sú to pripomienky, ktoré by mali vylepšiť obsah tohto VZN, tak aby bolo naozaj vyriešené všetky tie aspekty, ktoré v ňom momentálne vyriešené nie sú.

Ján Žatko (KDH)

Ja som sa prihovoril za schválenie dodatočne zaslaných pripomienok a okrem toho som navrhol ďalšiu pripomienku, ktorá by zabezpečila častejší odvoz vriec so separovaným odpadom:

Ja navrhujem ešte ďalšiu pripomienku. Konkrétne v § 12 odsek 8 vypustiť v druhej vete dve slová: „jedenkrát alebo“. Vysvetlím, čo to znamená. Ide o vrecový zber separovaného odpadu, ktorý nás už bohužiaľ neminie a v súčasnom texte je uvedené, že interval odvozu je jedenkrát alebo viackrát za mesiac. Ja navrhujem aby sme ten „jedenkrát alebo“ navrhli vypustiť, aby zostalo znenie „interval odvozu je viackrát za mesiac“. To je môj návrh.

Rastislav Tešovič (Devínska Inak)

Môj návrh spochybnil poslanec Rastislav Tešovič slovami:

rastislav tešovičKolegyne, kolegovia, ja sa zase neviem ubrániť tomu, že to je nejaká predvolebná rétorika. Byť ľúbivý a pekný, však super, to chceme asi všetci. Ale ja sa téme separovaného odpadu venujem bezmála rok. My sme ešte niekedy na jeseň minulého roku podávali na mestskom zastupiteľstve práve pozmeňujúci návrh, aby tam nebolo iba jedenkrát do mesiaca, ale aby tam bolo alebo viackrát na základe toho vyhodnotenia. Hlavné mesto Bratislava robilo veľmi slušné a obrovské vyhodnotenie. Na základe dát vyplynulo to, čo sme tvrdili od samého začiatku, aj naša mestská časť, že minimálne v segmente plastov je to úplne nepostačujúce. Už teraz v lete máme možnosť vidieť v rámci Devínskej Novej Vsi, že sa nám zvýšil ten interval na dvakrát do mesiaca a podľa nastavených štandardov ten interval dvakrát do mesiaca bude pokračovať aj ďalej. To znamená, že to nie je leto, to bude pokračovať. Čiže to VZN je nastavené spôsobom, že nič nebráni intervalu na vývoz dvakrát, trikrát, päťkrát mesačne, koľkokrát bude potrebné. Čiže vykopávame otvorené dvere. Je to podľa môjho názoru úplne zbytočné. To VZN totiž nie je robené len pre Devínsku Novú Ves, ono je robené pre celú Bratislavu. Sú štvrte, kde to možno nie je potrebné dvakrát mesačne a sú možno štvrte, kde je to potrebné štyrikrát do mesiaca. Čiže podľa môjho názoru naozaj, keď sa bavíme o celomestskom VZN, tak jeden alebo viackrát je úplne postačujúce, vševravné a otvárajúce dvere na všetky možné intervaly, možnosti, spôsoby podľa miestnych znalostí a podmienok.

Beata Janatová

Ešte chcem doplniť tie pripomienky o pripomienku, že treba upraviť návrh tohto VZN. V úvodných ustanoveniach je nesprávne označený odkaz na zákon č. 377 o hlavnom meste Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, nie teda poslednou novelou. Bolo prijatých ďalších 7 noviel o hlavnom meste, preto navrhujem aby bolo v znení zákona 535/2008 aby sa nahradilo v znení neskorších predpisov.

Dárius Krajčír (SaS, Sme rodina, Nova )

Predkladateľ materiálu starosta Dárius Krajčír si osvojil môj návrh a aj návrh Beaty Janatovej:

Ja len za mňa, že ako predkladateľ si osvojujem pripomienky a návrhy v rámci materiálu, to znamená pripomienky k § 12 ods. 8 aj návrh pani zástupkyne.

Hlasovanie o stanovisku mestskej časti k návrhu VZN

Miestne zastupiteľstvo nakoniec jednomyseľne schválilo súhlas s návrhom VZN mesta Bratislavy s pripomienkami predloženými miestnym úradom a pripomienkami, ktoré odzneli v diskusii. Plné znenie schváleného uznesenia č.  UMZ č. 44/6/2021 si môžete prečítať na webe mestskej časti.

 

rastislav tešovič
Hlasovanie o návrhu uznesenia.

Ako to dopadlo na mestskom zastupiteľstve

Mestské zastupiteľstvo Bratislavy ešte zatiaľ o návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy nerokovalo.

Niekoľko poznámok k vystúpeniu Rastislava Tešoviča

Nedá mi, aby som nezareagoval na vystúpenie Rastislava Tešoviča, ktoré ma veľmi prekvapilo:

Predvolebná rétorika

Rastislav Tešovič označil za predvolebnú rétoriku môj návrh, aby sa povinnosť odvážať vrecia s plastami a papierom od rodinných domov viackrát za mesiac, zakotvila priamo vo VZN. Nuž áno, ak pán Tešovič považuje návrhy, ktoré zlepšujú život obyvateľov Devínskej Novej Vsi za predvolebnú rétoriku, tak sa rád k takejto rétorike hlásim. Pretože v tom vidím zmysel môjho pôsobenia v miestnom zastupiteľstve – zlepšovať podmienky života mojich spoluobčanov v Devínskej Novej Vsi.

Pozmeňujúci návrh skupiny mestských poslancov z júna 2020

Tak ako spomenul Rastislav Tešovič vo svojom vystúpení, skupina mestských poslancov pri schvaľovaní VZN mestského zastupiteľstva Bratislavy, ktoré riešilo aj vrecový zber plastov a papiera, 25. 6. 2020 naozaj navrhla zmenu intervalu zberu na „jeden alebo viackrát za mesiac“. Devínska Inak za to pochválila Rastislava Tešoviča na  svojej FB stránke ešte v ten istý deň:

Pozmeňujúcim návrhom poslancov Rastislav Tešovič (MČ D. N. Ves), Monika Debnárová (MČ Vajnory), Igor Polakovič (MČ Lamač) a Martin Vlačiky (MČ Nové Mesto) bol pôvodný návrh všeobecne záväzného nariadenia vylepšený tak, že umožňuje vrecový zber triedeného odpadu aj častejšie, než raz mesačne, a to podľa reálnych potrieb v tej ktorej zbernej lokalite.

Čo vyriešil pozmeňujúci návrh Rastislava Tešoviča?

Aký bol praktický dôsledok návrhu Rastislava Tešoviča? Pamätáte sa, koľkokrát mesačne sa zberali vrecia s plastami a papierom minulý rok? Ak nie, tak si to pripomeňme nasledujúcim obrázkom. Raz mesačne! Napriek tomu, že v schválenom VZN je uvedené, aby bol zber „jeden alebo viackrát za mesiac“, OLO to „viackrát“ počas roku 2020 v Devínskej Novej Vsi ani raz nevyužilo.

Sľuby pána primátora

9. 9. 2020 sme sa mohli na FB Devínska Inak dočítať, že:

Frekvencia triedeného vrecového zberu z rodinných domov sa od 1. januára 2021 zvýši na 2x mesačne. Na zasadnutí mestskej rady dňa 9. 9. 2020 to v rozprave oznámil primátor Bratislavy Matúš Vallo. Kratší interval umožnil schválený pozmeňovací návrh mestského poslanca Rastislava Tešoviča (Devínska Inak) k VZN o odpadoch, ktorý podal so skupinou kolegov ešte v júni.

Aká bola realita? Od 1. januára sa absolútne nič nezmenilo. Až od júna konečne mesto Bratislava pristúpilo k zvýšeniu frekvencie odvozu plastov na 2x mesačne. Harmonogram odvozu papiera zostal nezmenený. Stále iba raz mesačne.

Vykopávame otvorené dvere?

Nech mi teda pán Tešovič nerozpráva nič o vykopávaní otvorených dverí. Ak by v júni 2020 na mestskom zastupiteľstve presadil moju navrhovanú formuláciu odvozu vriec so separovaným odpadom „viackrát za mesiac“ namiesto nič neriešiacej formulácie „jeden alebo viackrát za mesiac“, nemuseli obyvatelia Devínskej Novej Vsi doteraz skladovať vrecia s papierom a plastami po garážach celý mesiac.

rastislav tešovič

Koho zastupuje poslanec Rastislav Tešovič v mestskom zastupiteľstve Bratislavy?

V diskusii Rastislav Tešovič povedal aj nasledujúce vety:

To VZN totiž nie je robené len pre Devínsku Novú Ves, ono je robené pre celú Bratislavu. Sú štvrte, kde to možno nie je potrebné dvakrát mesačne a sú možno štvrte, kde je to potrebné štyrikrát do mesiaca.

Rastislav Tešovič má pravdu. Toto VZN je naozaj robené pre celú Bratislavu. Mýlim sa však, ak si myslím, že pán Tešovič zastupuje v mestskom zastupiteľstve obyvateľov Devínskej Novej Vsi? A koho záujmy tam má zastupovať, ak nie ich? Pretože ak pán Tešovič chodí po uliciach Devínskej Novej Vsi, tak musí veľmi dobre vedieť, že jeho spoluobčanom mesačný interval zberu vriec vôbec nevyhovuje.

P. S. Harmonogram zberu na jeseň 2021

V auguste zverejnilo OLO harmonogram zberu vriec s plastami a papierom na zbytok roku 2021. Vďaka nespokojnosti občanov s doterajším systémom bude podľa tohto nového harmonogramu OLO zberať vrecia každé dva týždne a vždy v ten istý deň. Vďaka aspoň za takýto ústupok v prospech občanov Bratislavy.

Súvisiace články

Videozáznam DTV z diskusie k tomuto bodu

Jeden komentár k “Koho zastupuje poslanec Rastislav Tešovič v mestskom zastupiteľstve Bratislavy?”

  1. nech pán poslanec Tešovič konečne vykopne dvere zvnútra von a odíde z komunálnej politiky. po škandále počas kovidu sa divím, že je ešte stále poslancom, aj keď chápem, že odísť by musel dobrovoľne.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *