Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Ján Žatko

V stredu 22. júna sa bude od 16.00 konať v sobášnej sieni  Vila Košťálová na Novoveskej ulici č. 17 zasadnutie miestneho zastupiteľstva Devínskej Novej Vsi. Po dlhom čase budú poslanci rokovať prezenčne a na zasadnutí sa môžu zúčastniť aj občania. Vystúpenia občanov sú naplánované na 17.00 hod.

píše: Ján Žatko

O čom budú poslanci rokovať

Určenie volebných obvodov a počtu poslancov

Miestne zastupiteľstvo bude schvaľovať volebné obvody a počet poslancov na voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 a rozsah výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na volebné obdobie rokov 2022 – 2026. Navrhuje sa zachovať súčasný stav. To znamená:

 • jeden volebný obvod v rámci DNV
 • 12 poslancov miestneho zastupiteľstva
 • výkon funkcie starostu na plný úväzok.

Kúpa železničných pozemkov

Miestne zastupiteľstvo bude rokovať o návrhu na kúpu pozemkov od Železníc SR za účelom poskytovania verejnoprospešných služieb o celkovej rozlohe 8 824 m² za 180 €/m². Celková kúpna cena sa navrhuje vo výške 1 588 320 €. Na krytie tejto čiastky navrhuje starosta mestskej časti prijať úver vo výške 1 910 000 € so splatnosťou 10 rokov.

Regenerácia vnútrobloku na ulici Štefana Králika

Miestnemu zastupiteľstvu sa predkladá návrh na podanie žiadosti na poskytnutie nenávratného finančného príspevku za účelom realizácie projektu „Regenerácia vnútrobloku na ulici Štefana Králika“. Zámerom projektu je regenerácia vnútrobloku na ulici Štefana Králika prostredníctvom dopĺňania zelene, rekonštrukcie detského ihriska a športoviska a výmena povrchov spevnených plôch. Celkové náklady sa odhadujú na 333 000 €.

Výstavba K Parku

Miestne zastupiteľstvo sa bude zaoberať aj návrhom na výpožičku pozemku parc. č. 2292/957 o výmere 392 m² z dôvodu hodného osobitného zreteľa a prenájom časti plochy cvičiacich prvkov Športoviska K Park z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Kaufland Slovenská republika v.o.s. Tento projekt sa bude realizovať vďaka občanom Devínskej Novej Vsi, ktorí vo vyhlásenej súťaži získali 546 686,96 prepočítaných hlasov a tým sa zaslúžili o to, že sa Devínska Nová Ves zaradila medzi sedem víťazných miest alebo mestských častí, kde sa bude realizovať výstavba K Parku.

Všetky body, ktorými sa bude zaoberať online miestne zastupiteľstvo nájdete v nasledujúcom texte.

Návrh programu

 1. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.
 2. Informácia o  plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves plniteľných do 6.6.2022, alebo trvalo plnených.
 3. Informácia o dôležitých rokovaniach starostu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves.
 4. Schválenie zámeru odkúpenia pozemkov ŽSR za účelom poskytovania verejneprospešných služieb.
 5. Návrh na prijatie dlhodobého investičného úveru na financovanie vybraných investičných akcií.
 6. Rozpočtové opatrenia č. 2 k schválenému rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na rok 2022.
 7. Zabezpečenie spolufinancovania projektu „Regenerácia vnútrobloku na ulici Štefana Králika“.
 8. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením č. /2022 z 2022.
 9. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves k Návrhu dodatku č…. Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z….. – pôsobnosť mestskej časti v oblasti poskytovania príspevku za ubytovanie odídenca.
 10. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ../2022 z ……….. 2022 ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2019 o dani z nehnuteľností v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2020.
 11. Schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru o výmere 71,10 m², v Líniovom centre na ul. Eisnerova 54/B formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže k prenájmu nebytového priestoru.
 12. Výpožička pozemku parc. č. 2292/957 o výmere 392 m² z dôvodu hodného osobitného zreteľa a prenájom časti plochy cvičiacich prvkov Športoviska K Park z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Kaufland Slovenská republika v.o.s., nadobudnutie hnuteľných vecí od Kaufland Slovenská republika v.o.s.
 13. Určenie volebných obvodov, počtu poslancov na voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 a rozsah výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na volebné obdobie rokov 2022 – 2026.
 14. Informácia o stave rozpočtového hospodárenia mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves k 31.03.2022.
 15. Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií v Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves za rok 2021.
 16. Správa z kontroly inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v ZŠ Ivana Bukovčana 3 k 31.12.2021.
 17. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na obdobie 2. polrok 2022.
 18. Vystúpenia občanov o 17:00 hod.
 19. Rôzne.
 20. Interpelácie.

Oficiálna pozvánka

Materiály na zasadnutie miestneho zastupiteľstva:

Ak vás niektorý z plánovaných bodov zaradených na zasadnutie miestneho zastupiteľstvo zaujal, môžete si k nemu prečítať podrobnosti v materiáloch na zasadnutie miestneho zastupiteľstva, ktoré sú zverejnené na oficiálnom webe Devínskej Novej Vsi.

Vystúpenia občanov

Ak máte záujem vystúpiť na miestnom zastupiteľstve a informovať poslancov o svojich pripomienkach alebo námetoch na zlepšenie života v našej mestskej časti, budete mať možnosť dostať slovo o 17.00.

Súvisiace články

Bojíme sa fyzickej účasti občanov na zastupiteľstve?

2 komentáre k “Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva”

 1. V texte pod K parkom je napisane: Všetky body, ktorými sa bude zaoberať online miestne zastupiteľstvo nájdete v nasledujúcom texte.

  Ale podla pozvanky je to prezencne zasadnutie.
  Co plati?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *