Poslanec Zoroslav Smolinský sa našiel a opäť sa stratil

Ján Žatko

Na zasadnutí miestneho zastupiteľstva Devínska Nová Ves minulý rok v septembri si ubránil svoj mandát poslanec Zoroslav Smolinský. Tým, že sa ho zúčastnil. Podľa zákona o obecnom zriadení totiž mandát poslanca zaniká,  ak sa počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva. Zoroslav Smolinský to v hodine dvanástej stihol a tak o mandát neprišiel. Bolo to však naposledy, čo sme ho na zastupiteľstve videli. Zoroslav Smolinský sa našiel, ale zdá sa, že sa opäť stratil.

píše: Ján Žatko

Dôvod na stratu poslaneckého mandátu

Podľa § 25 ods. 2 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení mandát poslanca zaniká,  ak sa počas jedného roka nezúčastní ani raz na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva. Zoroslav Smolinský sa naposledy zúčastnil zasadnutia miestneho zastupiteľstva 18. 9. 2019. Odvtedy sa na miestnom zastupiteľstve neukázal. Prišiel až na zastupiteľstvo 16. 9. 2020 a tak veľmi tesne stihol ročnú lehotu a svoj poslanecký mandát si udržal.

zoroslav smolinský sa našiel
Zasadnutie miestneho zastupiteľstva 16. 9. 2020.

Majetkové priznania poslancov a starostu

Zhodou okolností sa na septembrovom miestnom zastupiteľstve prejednával aj bod, ktorý sa Zoroslava Smolinského týkal veľmi osobne. Pán poslanec totiž nielen, že sa takmer rok neukázal na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva, ale aj ako jediný z poslancov zabudol podať v stanovenom termíne majetkové priznanie. Aspoň tak to tvrdí príslušná komisia. Zoroslav Smolinský svoje pochybenie nepripúšťa. Jeho písomné vyjadrenie si môžete prečítať v materiáli na rokovanie miestneho zastupiteľstva po kliknutí na nasledujúci obrázok.

zoroslav smolinský sa našiel

Podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov sú starosta a poslanci povinní podávať pravidelne k určitému termínu oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov (skrátene majetkové priznanie). Toto oznámenie sa podáva písomne na predpísanom tlačive a s potrebnými prílohami Komisii na ochranu verejného záujmu pri miestnom zastupiteľstve. Túto komisiu musí miestne zastupiteľstvo vytvoriť zo zákona a musí byť zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov v zastupiteľstve. Predsedom komisie na ochranu verejného záujmu v Devínskej Novej Vsi je Lenka Hlaváčová (Devínska Inak), ktorá zastupuje nezávislých poslancov, podpredsedom Ján Žatko (KDH, OĽaNO) a členmi Adrián Jankovič (PS, Spolu), Andrej Kovarík (Zmena zdola) a Bronislava Kraváriková (SaS, Sme rodina, Nova).

zoroslav smolinský sa našiel
Zoroslav Smolinský na zasadnutí miestneho zastupiteľstva 16. 9. 2020.

Zoroslav Smolinský nepodal majetkové priznanie

Komisia na ochranu verejného záujmu pri preverovaní majetkových priznaní zistila, že poslanec Zoroslav Smolinský nepodal majetkové priznanie ani do 30 dní po nastúpení do funkcie, ani za rok 2018. Preto bola nútená začať konanie vo veci ochrany verejného záujmu, ktorého výsledkom bolo uznesenie miestneho zastupiteľstva č. 44/9/2020. V uvedenom uznesení miestne zastupiteľstvo okrem iného konštatuje, že:

Zoroslav Smolinský, poslanec miestneho zastupiteľstva, porušil svoju povinnosť ustanovenú v čl. 7 ústavného zákona tým, že nepodal oznámenie podľa č. 7 ods.1 v spojení s čl. 7 ods. 5 písm. b) ústavného zákona v lehote stanovenej v čl. 7 ods. 1 ústavného zákona, po ujatí sa verejnej funkcie do 27.12.2018 a taktiež ani počas jej výkonu do 31. marca 2019.

Celé uznesenie si môžete prečítať tu. Za uznesenie hlasovalo 10 poslancov, Zoroslav Smolinský sa zdržal. Na základe schváleného uznesenia je zároveň poslanec Zoroslav Smolinský zaplatiť pokutu vo výške 2 eurá a 79 centov. To, prečo je tá pokuta takáto symbolická, vysvetlila Lenka Hlaváčová vo svojom príhovore.

zoroslav smolinský sa našiel
Hlasovanie o návrhu uznesenia.

Diskusia o tomto bode na miestnom zastupiteľstve

Pre tých, ktorých zaujíma postoj jednotlivých poslancov k uvedenému bodu, prinášam prepis diskusie, tak ako odznela na zasadnutí miestneho zastupiteľstva. V závere článku je uvedený link na záznam DTV z tejto diskusie.

Lenka Hlaváčová (Devínska Inak)

Na začiatku vám musím povedať, že ma trochu mrzí, že sme museli riešiť takúto vec. Bohužiaľ, zákon nám inú možnosť nedáva a v podstate je to povinnosť vyplývajúca zo zákona. Jednou z povinností Komisie na ochranu verejného záujmu je aj vyhodnocovať podané oznámenia poslancov a starostu. Pri zasadnutí tejto komisie bolo zistené, že pán poslanec Zoroslav Smolinský oznámenie nepodal. Nepodal ho v podstate dvakrát. Nepodal ho do 30 dní po ujatí sa verejnej funkcie, to znamená, že do 27. 12. 2018 a ani počas výkonu a to do 31. marca 2019. Tieto zistenia boli posunuté na miestne zastupiteľstvo a to 10. 6. 2020 začalo konanie vo veci ochrany verejného záujmu… Bolo prijaté uznesenie, ktoré bolo zaslané pánovi poslancovi Smolinskému s tým, že sa má k uvedenej záležitosti vyjadriť. Pán poslanec sa vyjadril, jeho vyjadrenie máte v prílohe k tomuto materiálu. Na základe tohto komisia 9. 9. zasadala znova a skonštatovala, že pánovi Smolinskému sa nepodarilo dokázať, že uvedené oznámenie podal. Z tohto dôvodu konštatuje porušenie zákona a dáva návrh, aby aj zastupiteľstvo skonštatovalo toto porušenie, keďže v tejto veci je príslušné konať miestne zastupiteľstvo. Tak isto mu navrhuje aj pokutu v zmysle zákona. Táto pokuta sa určuje na základe príjmu z predchádzajúceho kalendárneho roku, kedy bolo dané porušenie. To znamená, že v tomto prípade bol zákon porušený v roku 2018 a aj 2019. V roku 2017 ešte pán poslanec nemal príjmy z výkonu verejnej funkcie. Mal ich iba v roku 2018 a to iba vo výške približne 33 eur. Z toho sa počíta jedna dvanástina a to je presne tá výška, ktorú tam máte, tých 2 eurá a 79 centov. Táto pokuta je príjmom mestskej časti. Táto vec sa dáva na rokovanie miestneho zastupiteľstva a na to aby bola schválená, musí byť schválená nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov, to znamená v počte 7.

Lenka Hlaváčová

Zoroslav Smolinský (nezávislý)

Ďakujem komisii za ich prácu. Samozrejme, že tá situácia nie je dobrá a zostal som prekvapený aj ja. Moje písomné vyjadrenie ste dostali. V podstate na tom vyjadrení nemám čo zmeniť, pretože som za to, že som tie materiály odovzdal. Bola tá doba hektická. Som za to. Môže sa stať že nie, ale verím tomu že áno. Nemám na to ani žiaden podklad ani doklad, pretože mám dojem, že som ich odovzdával na úrade, kde som si ani žiaden doklad nepýtal ako novonastúpený poslanec. Keby to aj bolo náhodou inak, čo si myslím že nie je, myslím si, že Komisia na ochranu verejného záujmu, by ma kontaktovala už v roku 2019. Mali na to 12 mesiacov, že za rok 2018 nemám urobené nejaké podanie, takže v roku 2019 som si myslel že je všetko v poriadku. Prišlo mi nejaké vyrozumenie, respektíve som sa to dozvedel, až v roku 2020. Je jeden fakt, že ja nie som členom žiadneho politického zoskupenia. Ani Devínska Inak a tak isto nie som ani členom koalície  ako je OĽaNO, Spolu, Sme rodina, ale si myslím, že tento celý postup bol viac menej zvolený ako nejaký hon na čarodejnice. Je fakt, že som bol dlhodobo v zahraničí. Bol som 14 tisíc kilometrov odtiaľto, kde nebolo ani internetové pripojenie poriadne a čakal som od tohto kolektívu, alebo tohto tímu, že pokiaľ sa niečo podobné udeje, tak ma niekto bude kontaktovať. Pretože je to také normálne, že mi povedia: tak Zoro urobil si nejaký problém, urobil si  nejakú chybu, dajme to nejako dokopy. Len ja sa potom dozviem, že zasadá nejaká komisia, hneď ma chce riešiť na základe porušenia ústavného zákona, čo sa mi zdá také pritiahnuté za vlasy, lebo sa nepoznáme jeden deň. Ale potom som vlastne pochopil celý ten kontext, keď som si to dal dokopy. Pochopil som to vtedy, keď Rasťo vydal pátranie po mne celosvetové, ďakujem Rasťo, že teda hľadá sa Smolinský ale paradoxom je že asi 5 dní predtým mi telefonoval a pýtal sa ma ako sa mám (pozn. autora: Zoroslav Smolinský myslí článok „Hľadá sa poslanec Zoroslav Smolinský,“ ktorý však nenapísal Rastislav Tešovič, ale Ján Žatko). Tak som ostal potom tak milo prekvapený, keď som zbadal čo vytvoril, teda kreativita dobrá, Janko ďakujem aj tebe, že si zdieľal, že teda sa hľadám, ste kreatívni chlapci. Ale potom mi to dalo takú paralelu, keď som zbadal možno druhý obrázok. Ten druhý obrázok bol na zatvorenie pána starostu za to, že dával chemické postreky proti komárom. Tak teraz sa pýtam, že či fakt sme tu jeden tím a kolektív alebo sme tu možno nejaké dve zoskupenia, dve skupiny a či sa bude politicky bojovať alebo sa bude robiť pre občanov. Ja som sa už párkrát úplne jasne vyjadril, že mojim cieľom nie je bojovať. Mojim cieľom je robiť pre ľudí a môžem povedať že väčšina z týchto ľudí ozaj klobúk dole za tú prácu, ktorú ste vykonávali A to, že som sa sem nemohol dostať dlhšie, tak to nie je mojou zásluhou, ale je COVID. Keďže nám zrušili letenky aj na máj aj na jún aj na júl, čo je teda logické kvôli COVIDu, tak som sa sem dostal v auguste. Tým pádom hneď som kontaktoval pána starostu, aby bolo jasné čo sa udialo. Takže na margo toho len toľko. Keby ma niekto normálnym spôsobom kontaktoval, však Lenka je fajn, nemáme s tým nejaký problém, a povedala: Zoro, máš tu takýto a takýto problém, tak si to možno prejdeme a predídeme možno nejakým takýmto cirkusom zbytočným. Preto apelujem, nejedná sa o moju osobu, jedná sa možno o spoluprácu do budúcna, pre celý tento poslanecký zbor. Pretože našou hlavnou úlohou je robiť pre ľudí. Starať sa o to, čo sme tu dnes počuli, aby tu ľudia mali lepšie vytvorené podmienky. Pokiaľ chce Rasťo so mnou bojovať nejakým spôsobom, prosím, bojujme, je to v pohode, ale ako… prosím?…bolo to na vašej stránke Devínska Inak… potom sa asi mýlim, je mi to ľúto, ospravedlňujem sa Rasťo, keď sa mýlim. Tie informácie som prebral, tie informácie som dostal. Takže pracujem iba s tým, čo mám. Možnože keď si mi vtedy volal, si ma mal nejako upozorniť, že Zoro, nemal si sa ma pýtať že ako sa mám ale mal si mi povedať, že máš tam problém s tvojimi nejakými papierami. Tak isto ma kontaktoval aj pán kolega Peťo Kolega, myslím ďalší poslanec a my sme boli v kontakte takisto s pánom starostom, takže momentálne nič nemám k tomu viac dodať. Ak sa to náhodou stalo, určite to nebolo úmyselné, aj keď som presvedčený, že sa to nestalo. Ale budiž, každý robíme chyby, ako ste povedali pán starosta. Takže mohlo sa to stať a ja si myslím, že je na zastupiteľstve ako sa k tomu ďalej postaví. Ja si myslím, že život ide ďalej, treba veci napraviť na pravú mieru a môžeme pokračovať úspešne v spoločnej práci.

zoroslav smolinský sa našiel
Zoroslav Smolinský

Lenka Hlaváčová

Mne je trošku ľúto, že pán poslanec to zobral, že je to nejaký boj. V tomto prípade to vôbec nie je o boji. Ja som ešte v roku 2018 aj 2019 nad rámec zákona posielala všetkým, ktorých sa to týka, výzvu aby nezabudli odovzdať tieto oznámenia. Okrem toho, keď sme zistili na komisii, že nevieme dohľadať oznámenie Zora Smolinského, tak mu išiel 27. 12. 2019 mail v nasledovnom znení:

Ahoj Zoro, preposlala som ti mail, ktorým som žiadala všetkých ešte v marci 2019 aby predložili svoje majetkové priznania za rok 2018 spolu s potvrdeniami o príjme. U teba tam mám nejakú nezrovnalosť, prosím, zavolaj mi k tomu, je to dôležité. Dík. Lenka (moje telefónne číslo).

Na tento mail som nedostala žiadnu odpoveď. Takže v našich silách naozaj už nič nebolo viac. Kontrolovali sme knihu došlej pošty. Nebolo to tam, takže v podstate zo strany komisie nebola iná možnosť len konštatovať, že tie oznámenia neboli podané. Takže ja si myslím, že snaha o spoluprácu tam bola vo veľkej miere.

Ján Žatko (KDH, OĽaNO)

Zoro, môžem ťa ubezpečiť, že tu nejde o žiadny hon na čarodejnice. Vieš veľmi dobre, aké je rozloženie nášho miestneho zastupiteľstva. Spomínal si vo svojej reči nejaké politické záležitosti. Spomínal si klub Devínska Inak, spomínal si koalíciu. Vieš veľmi dobre, že ja nie som ani v jednom ani v druhom klube. Ja som kandidoval za KDH, OĽaNO. Som tu samostatný človek v tomto zastupiteľstve. Niekedy možno trošku vytŕčam. Pán starosta mi to už dnes na začiatku zastupiteľstva pripomenul, že zdá sa, že iba mne niečo vadí. Ale môžem ti povedať, že v tomto prípade sa musím zastať predsedníčky komisie Lenky Hlaváčovej. Naozaj urobila všetko preto, aby sa tie problémy, ktoré sme zistili, nejakým spôsobom vyriešili. To že sa nevyriešili, je chyba jedine na tvojej strane. Takže záverom len toľko, ja ako člen Komisie na ochranu verejného záujmu, plne stojím za tým materiálom ako bol predložený.

Ján Žatko

Rastislav Tešovič (Devínska Inak)

Ja chcem hlavne absolútne vylúčiť, že by som akýmkoľvek spôsobom nejak zasahoval, nebodaj medializoval, neprítomnosť pána Smolinského. Niečo také, čo tu bolo spomínané, nebolo nikdy na našej stránke. To je zrejme nejaké nedorozumenie alebo omyl. Ja som naozaj pánovi kolegovi telefonoval čisto z kolegiálneho záujmu. Chcel som vedieť, či je v poriadku, či sa niečo nestalo. Pretože ako rátam, tak rátam, tak bez dvoch dní pán kolega nebol rok na zastupiteľstvách. Rok. Uloženie sankcie nie je v tomto prípade podľa ústavného zákona možnosť, to je povinnosť, to je obligatórne. Vzhľadom aj na to, v úvodzovkách šťastie, že v roku 2018 pán kolega len nastupoval, tak to vychádza naozaj na veľmi symbolickú pokutu 2 eurá 79 centov. Ja len podotýkam, že za tú ročnú neprítomnosť kolega poberal plný plat. Dnes to predstavuje v hrubom asi 255 eur u poslancov. Tak pokiaľ by mu to nevychádzalo, ja mu rád doložím, ale snáď tie 2 eurá 79 centov nebude brať ako vážny problém.

Rastislav Tešovič

Zoroslav Smolinský

Samozrejme, nejedná sa o tú finančnú sankciu, o tú pokutu. To je asi to posledné, na čo by som ja vôbec upozorňoval. Pretože skôr by som prijal, keby mi niekto povedal alebo zavolal a povedal, že tak Zoro budeš musieť zaplatiť toľko a toľkoto peňazí, pretože si si nesplnil nejakú povinnosť, ako mi príde to, že som porušil ústavný zákon, to sa priznám na rovinu. Čiže o toto nejde. Ide o tú druhú vec, čo aj Lenka spomínala. Proste áno, možno si mi to poslala na nejakú adresu, ktorú som nemal spojazdnenú. Proste sa nedalo na to reagovať, ani to nešlo, keď myslíš volkswageňácku. Od novembra minulého roku som vlastne tu nebol. To znamená november, december až doteraz, tá adresa síce žije, ale nepoužíva sa. To je jedna vec. Ale ja som apeloval skôr viac menej na to, že dobre, ty si si splnila povinnosť, čo je úplne v poriadku. Ale keď mi vedel Rasťo zavolať, alebo aj Peťo Kolega ma vedel kontaktovať, alebo aj pán starosta ma vedel kontaktovať, tak si myslím, že keď je ozaj takýto problém, tak dá sa zavolať. Ale ja neapelujem na to, či ja budem mať nejakú sankciu teraz alebo zaplatím tie peniažky, absolútne nie. Ja veľmi rád pomôžem mestskej časti. Len druhá vec je proste podstatná, aby sa to aj do budúcna viac nestalo. Nemusí sa jednať o mňa, môže sa jednať o hocikoho v nejakom inom prípade. Len sa jedná o to, aby možno tá dôvera, tá spolupráca, bola trošku silnejšia, možno väčšia. Ja na nič iné neapelujem a ja som rád, že aj tento kolektív funguje tak ako funguje a hlavne pomáha občanom… Takže Rasťo díky, zoberieš ma na kofolu, alebo ja teba niekam na pivo a vieme si to vysvetliť.

Rastislav Tešovič

Ja len že, ako počítam, tak počítam, tak v podstate pani predsedníčka posielala mailom upozornenie ešte aj vopred, aby sme nezabudli. Posielala ho pred každým termínom podania a to bolo ešte pred novembrom 2019. Takže neviem. Ja si myslím, že každý kto to mal urobiť, si splnil svoju domácu úlohu a pozvanie na kofolu prijímam.

Dárius Krajčír (SaS, Sme rodina, Nova)

Ja som naopak rád, že možno v takejto nie príliš šťastnej atmosfére, ale že sa veci riešia, aj keď teda s odstupom času Ja verím, že sa vzťahy dajú skôr do poriadku ako by sa mali droliť a vznikať tu rôzne nenávistné články a podobné veci. Ďakujem za vysvetlenie ako to bolo a verím, že sa posunieme dopredu, nie dozadu.

Dárius Krajčír

Videozáznam DTV z rokovania k uvedenému bodu

Súvisiaci článok

2 komentáre k “Poslanec Zoroslav Smolinský sa našiel a opäť sa stratil”

  1. Pán poslanec má neospravedlnené účasti aj na 6 po sebe nasledujúcich zasadaniach komisie športu a kultúry. Napr. v r. 2020 nemal ani jednu účasť na komisii… Podľa rokovacieho poriadku na odvolanie člena komisie stačia 2 neospravedlnené účasti… Doteraz tento návrh nikto nepodal. Aj takto vyzerá práca poslanca pre občanov. Ale na druhej strane je vidieť, že občania sa bohužiaľ tiež činnosťou komisií veľmi nezaoberajú, inak by im to určite vadilo a upozornili by na to, že poslanec si neplní svoje povinnosti.

  2. Je to klamar na pohladanie. Zaujimalo by ma z coho cely rok v zahranici zil. Zrejme si tu „poctivo“ nasetril. Rok bol skryty ako voš pod chrastou a bolo mu dobre. Velmi dobre vedel o vsetkom co sa doma deje, ale presne toto mu vyhovovalo. Po tom co porobil vo VW sa potreboval upravat.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *