Zo života pásomníc

pásomníc
Eva Vargová

Žijeme v krajine, kde vláda kryje drogové obchody, kde obce zastrešujú investičné prechmaty, kde prekvitá klientelizmus a fušerstvo. Pod tlakom verejnosti sa figúrky občas povymieňajú či nahradia z databázy verných tak, aby bola zachovaná beztrestnosť a kontinuita, alebo aby sa k moci dostala iná, ešte agilnejšia skupina oligarchov. Kto sme ale my ostatní?

píše: Eva Vargová

Kto sme ale my ostatní?

Kto sme ale my ostatní? Obyčajní radoví ľudia, s malou šancou niečo zmeniť a tí, ktorých srdí táto situácia. Premenili sme sa na pásomnice. Žijeme z toho, čo nám mediálna „huba“ a tráviaci trakt blahosklonne posunie na spracovanie a s neblahým vedomím, že po našom zviditeľnení sa, sme v zabehnutom systéme už nežiadúci. Vo vzácnych okamihoch, kedy vystrčíme hlavu a zazrieme slnko, oblohu a trávu – uvedomíme si, že náš domov sa ocitol v rektálnom otvore a nevábnom bludisku hniloby.

Nájazdy developerov

Vývoj sídiel je zložitý proces. Voľakedy platilo, že aj dlhodobý. Devínska zvládla za svojej histórie veľa vyhladzovacích aj budovateľských počinov, kedy sa počet obyvateľov blížil k nule a naopak keď sa v jednom roku 10-násobne navýšil. Poloha jadra obce, zovretého medzi rieku a železnicu, už dávno praská vo švíkoch. Obytné okraje obce zápasia s kolíziou priemyslu a dopravy. Avarské nájazdy vystriedali útoky developerov na každú nevyužitú plochu či prieluku v zástavbe. Nič proti pekným a zmysluplným zámerom, ktoré zapadnú ako dielik puzzle do celkového obrazu . Aká je naša realita dneška?

pásomníc
Pôdorys navrhovaného investičného zámeru pri rybníku.

Kto zastaví svojvôľu investorov

Na Slovensku už nepracuje väčšina obyvateľov v stavebníctve a remeselnej výrobe, ale pomer sa preklopil k strojárstvu, resp. k montážnictvu. Aj doplnkové odvetvia – výrobu nábytku, kobercov, textílií, žiaroviek či riadov – nahradil dovoz. Peniaze, pozemky aj materiál na výstavbu už dávno nie sú domáce, nám zostali iba naše predstavy o ich použití. Je to tak strašne málo oproti munícii, ktorou disponuje „nepriateľ“. Pred svojvôľou investorov stojí domobrana obyvateľov, ktorí hľadajú záštitu v zákone, územných plánoch, petícii, jedincoch a rôznych iných slamkách. V prejavoch nespokojnosti zaznieva čoraz viac nedôvery, sklamania i zúfalstva, prameniacich zo skúseností z minulých nepodarených aktivít a prístupu vedenia našej aglomerácie. Nie každý z nich je na mieste, ale väčšina mieri do čierneho, aj bez zagágania trafenej husi.

pásomníc

Pomôž si človeče, aj Boh ti pomôže

V prvom povolebnom komentári som odporučila, aby sme nové vedenie v prvom rade pochopili, poľutovali a potom pomohli. Po všemožnej snahe a s pribúdajúcim časom, mi už všetky tri rady prídu zbytočné, priam nedôstojné. Posledné reakcie, v súvislosti s výstavbou pri rybníku, nás odkazujú na vyčkanie do komisie výstavby a stanoviska vedenia obce. Pýtam sa : bude oficiálne stanovisko obce teraz opačné? Pre neveriacich Tomášov a na podnet tých, ktorí u mňa hľadali radu, ponúkam návrh textu, ktorý môžu zaslať jednotlivo do pripomienkového konania, prípadne po rokovaní komisie výstavby doplniť a podpísať ako text petície. V duchu hesla : Pomôž si človeče, aj Boh ti pomôže.

pásomníc

Námietky voči zverejnenému investičnému zámeru

V lehote pripomienkového konania v procese o EIA vznášam námietky voči zverejnenému investičnému zámeru výstavby na území MČ Bratislava- Devínska Nová Ves v lokalite pri rybníku s názvom : „Pri rybníku – bytový dom, športová hala a ubytovacie zariadenie – DUR“ navrhovateľa RETEP Slovakia s.r.o., z dôvodu nedodržania limitov platnej územno-plánovacej dokumentácie (ÚPN hl.m.SR Bratislavy a ÚPN Centrálnej mestskej zóny MČ Ba-DNV), všeobecne záväzného nariadenia obce (VZN MČ Ba-DNVč.3/2017), nekoncepčnosti zámeru, prevádzkovej nejasnosti, priestorovej a hygienickej nevhodnosti, nerešpektovania záujmov ochrany životného prostredia a vecne nedostatočnému a kontroverznému stanovisku MČ Devínska Nová Ves k uvedenej investícii, s absentujúcim vyhodnotením územných limitov a prípustných funkcií podpísaných bývalým starostom MČ Devínska Nová Ves. Na základe nesúladu zverejnenej dokumentácie s platnou územno-plánovacou dokumentáciou, rozporom so spodrobňujúcou územnou dokumentáciou a nerešpektovaním vyhlášok a smerníc platných v procese umiestňovania a povoľovania stavieb, žiadam aby odbor starostlivosti o životné prostredie pri OUŽP zvážil závažnosť námietok a zohľadnil ich v prebiehajúcom procese o EIA uvedenej DUR.

pásomníc

Kam a kedy doručiť námietky

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko k zámeru (čím viac, tým lepšie) doručiť do 21 dní od zverejnenia (18.2. – 11.3.!!) na adresu:

Okresný úrad Bratislava
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3

pásomníc

Materiál Ing. Miloša Encingera k zámeru

Existuje aj iný, oveľa rozsiahlejší a podrobne zhodnocujúci materiál, ktorý nebude publikovaný na FB stránkach, z pera Ing. Miloša Encingera. V prípade záujmu o taxatívny, 3-stranový výpočet chýb, rozporov a manipulačných odkazov v dokumentácii, ktorú ešte stále obhajuje hŕstka nadšencov, požiadajte o jeho zaslanie. Tento elaborát bol doručený na OUŽP, miestny úrad aj do komisie výstavby.

Výzva na podporu

Zároveň si dovoľujem pána Žatka osloviť so žiadosťou, aby sa iniciatívne postavil aj za túto občiansku aktivitu, podobne ako v prípade petície za zastavenia ťažby v bratislavských lesoch.

So všetkou úctou k výnimkám v mojom príspevku uvedených

Eva Vargová

Súvisiaci článok

2 komentáre k “Zo života pásomníc”

  1. Pani Vargová ukončila svoj článok žiadosťou, aby som sa iniciatívne postavil za túto občiansku aktivitu. Na moju otázku ako to myslí odpovedala takto: „Tou prosbou som myslela 2 možné prípady : buď dať možnosť ľuďom niekde podpísané listy zhromaždiť a spoločne zaniesť, alebo v prípade neúspechu u OUZP zorganizovať petíciu.“

    Na túto jej výzvu odpovedám dvakrát áno. V pondelok 4. marca o 19:00 pozývam všetkých záujemcov o problematiku tejto, ale aj ďalších investičných aktivít v Devínskej Novej Vsi na stretnutie so mnou, teda poslancom miestneho zastupiteľstva Jánom Žatkom do malej zasadačky Istra Centra na Istrijskej 6. Budem sa snažiť pozvať na stretnutie aj nejakých ďalších členov stavebnej komisie a radi si vypočujeme Váš názor na túto problematiku. Zároveň mi môžete odovzdať vaše listy adresované okresnému úradu a ja ich osobne odovzdám hneď nasledujúci deň 5. marca. Čo sa týka možnej petície, tak sa tiež hlásim k uvedenej aktivite. Ak Okresný úrad uvedenú aktivitu nezastaví, rozbehneme spoločne proti nej petíciu.

  2. Rad sa k Vasej aktivite pripojim pretoze tento necitlivy zasah do genius locci nasej mestskej casti povazujem tymto zamerom ako prejav nehoraznosti a gubernatogubernatorskehou dusevne maleho a vlastnym egom neukojeneho skorumpovaneho jedinca.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *