Interpelácie a návrhy poslancov

interpelácie
Ján Žatko

Na ostatnom rokovaní miestneho zastupiteľstva otvorili dvaja poslanci Zoroslav Smolinský a Ján Žatko okrem bodov, ktoré boli zaradené do programu miestneho zastupiteľstva aj niekoľko ďalších problémov. Týkali sa Kolónie, miestneho úradu a pravidelného stretávania starostu a poslancov s voličmi.

píše: Ján Žatko

Interpelácie poslancov

V súlade s rokovacím poriadkom miestneho zastupiteľstva má poslanec miestneho zastupiteľstva právo interpelovať starostu mestskej časti, zástupcu starostu, členov miestnej rady, prednostu miestneho úradu, hlavného kontrolóra, architekta mestskej časti, predsedov komisií, riaditeľov organizácií a konateľov spoločností s majetkovou účasťou mestskej časti, vo veciach týkajúcich sa ich práce. Interpelácie poslancov sú zaradené do programu každého riadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti ako záverečný bod.

interpelácie

Plán odstraňovania nečistôt

Na februárovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva odzneli dve interpelácie. Obe predniesol poslanec Ján Žatko (KDH, OĽaNO) a obrátil sa nimi na starostu Dáriusa Krajčíra. Ten na interpelácie odpovedal priamo na zasadnutí. Znenie interpelácií aj odpovede na ne uvádzam v nasledujúcich riadkoch. Na zázname DTV začínajú interpelácie v čase 2:16:40. Jednotlivé vystúpenia si môžete pozrieť na zázname DTV aj keď kliknete na fotografie zo záznamu DTV.

Vážený pán starosta,

dňa 07. 02. 2019 bol na webovom sídle mestskej časti zverejnený „Plán odstraňovania nečistôt“. V tomto dokumente ste spoločne s pani riaditeľkou Denovy Mgr. Petrou Neischlovou informovali obyvateľov Devínskej Novej Vsi, že od 07. 02. 2019 prebieha  sanácia voľných priestranstiev od psích exkrementov. Chcem oceniť túto iniciatívu, pretože znečistenie verejných priestranstiev psími exkrementami je skutočne problémom, ktoré v nadmernej miere zaťažuje obyvateľov našej mestskej časti.

S poľutovaním však konštatujem, že v uvedenom pláne sa neráta s čistením verejných priestranstiev na Kolónii a na sídlisku Jána Jonáša. Tak ako veľakrát v minulosti mestská časť zabúda na svojich obyvateľov, ktorí žijú v tejto časti obce, ako keby boli občanmi druhej kategórie. Žiadam Vás preto, aby ste prostredníctvom Denovy zabezpečili sanáciu verejných priestranstiev od psích exkrementov aj v tých častiach Devínskej Novej Vsi, ktoré na zverejnenom pláne nie sú uvedené.

 

Na uvedenú interpeláciu odpovedal starosta Dárius Krajčír nasledovne:

Dnes mi pani riaditeľka Denovy zaslala informáciu, akonáhle sa ukončia tieto čistenia, ktoré sú v harmonograme, pristupuje sa k čisteniu Kolónie. My sme na to mysleli, ale aby aj ľudia mali väčší prehľad o tom čo sa deje a ako sa to aktuálne deje, my, teda úrad a Denova  sme potrebovali vedieť  či je reálne to stihnúť v tých časoch a aká bude efektivita toho čistenia. Dúfam, že je dobrá. Nehovorím, že je to dokonalé, lebo to čo vyčistíte dnes zajtra môže vyzerať skoro rovnako. K tomuto opatreniu čisteniu verejných priestranstiev sme pristúpili po diskusii úradu a Denovy. Toto nemá byť pravidlom, že budeme pravidelne robiť takéto veľké očisty. Malo by prísť k doplneniu košov na psie exkrementy a pristúpime k sankcionovaniu a riešeniu tých, ktorí porušujú VZN a znečisťujú nám tie priestranstvá. Pretože toto je hlavne o ľuďoch, nie o tých domácich miláčikoch. Ale aby som vám odpovedal na tú vašu otázku a interpeláciu, ihneď po ukončení tohto čistenia v rámci tej časti, ktorá je zverejnená sa pristupuje ku Kolónii. Počítali sme s tým, len to nebolo zverejnené. A dnes dám na internet oznam kedy začína tá časť čistenia Kolónie.

Personálny audit miestneho úradu

Vážený pán starosta,

v jednom zo svojich vyjadrení po zložení sľubu starostu mestskej časti ste uviedli, že jednou z Vašich priorít po nástupe do funkcie je zlepšenie fungovania miestneho úradu. Ďalej ste uviedli, že v rámci splnenia tohto cieľa bude vypracovaný personálny audit miestneho úradu. Dovoľujem si Vás požiadať o informáciu, či bol spomínaný personálny audit už vykonaný, aké sú jeho výsledky a aké opatrenia prijmete na základe týchto výsledkov. Tak isto ma zaujíma, či plánujete výsledky personálneho auditu zverejniť.

Odpoveď starostu Dáriusa Krajčíra:

Čo sa týka personálneho auditu miestneho úradu, ten ešte prebieha. Nie je jednoduché riešiť všetky pracovné náplne a zmluvy a už len interne to zhromaždiť a dať do poriadku. Ja očakávam, že koncom mesiaca budem mať výstupy. V zmysle zákona o ochrane osobných údajov výsledky personálneho auditu a priebeh chcem zverejniť, pretože v prvom rade ako poslanci aby ste vedeli akou rekonštrukciou bude miestny úrad prechádzať a aké personálne zmeny nás čakajú, pretože to bude mať vplyv na chod samosprávy aj spoluprácu s poslancami. Nie je to nič tajné, aj úrad je organizácia verejná, takže budú informácie podané aj verejne aj poslancom

Stretnutia starostu a poslancov s občanmi

V rámci bodu Rôzne navrhol na zasadnutí miestneho zastupiteľstva poslanec Zoroslav Smolinský (nezávislý) niekoľko opatrení. Prvý návrh sa týkal pravidelných stretnutí starostu a poslancov s občanmi. Vystúpenie poslanca aj odpovede starostu uvádzam v nasledujúcich riadkoch.Na zázname DTV sa jeho vystúpenie začína v čase 2:12:40.

Navrhoval by som možno tak dvakrát do roka stretávanie s občanmi tak, ako to bolo prvýkrát urobené. Na jar a na jeseň, aby sme vedeli zrekapitulovať aj to čo sme robili a aby mohla byť možnosť takej priamej diskusie a kontaktu s občanmi.

Odpoveď starostu Dáriusa Krajčíra:

Beriem to ako návrh poslanca, aby sme to zapracovali do budúcna . Osvojujem si to, že Devínska potrebuje viacej stretnutí s občanmi. Aby občania mali príležitosť komunikovať aj so starostom aj s poslancami osobne a nielen osobne.

Chýbajúce zastávky autobusov na Opletalovej

Ďalší podnet poslanca Smolinského sa týkal Kolónie:

Chýba mi taká operatíva, možno nejaký vytvorený tím, nejaký task force, ktorý by zbieral podnety. Lebo ako chodím po Devínskej tak viem, že na Opletalovej ulici okrem toho že tam nie sú kontajnery, ako sme sa už bavili, tak mi tam chýbajú prekryté zastávky autobusov. Máme tam veľa mladých rodín, mamičiek s deťmi a nie je tá situácia veľmi dobrá. Ja si myslím, že kým bude zasadať dopravná komisia tak dovtedy by sme to možno vedeli aj riešiť.

Odpoveď starostu Dáriusa Krajčíra:

Čo sa týka zberu podnetov tak facebook, Odkaz pre starostu a ďalšie stránky a blogy ktoré sú v Devínskej zbierajú tie podnety. Áno plánujem v rámci personálnych zmien na úrade riešiť aj podnety a zber tých údajov a ich spracovanie, aby sa už ku vám dostávali aj s nejakým výstupom do komisií, prípadne s nejakým návrhom riešenia… Áno, aj mne tu chýba taký medzičlánok, ktorý bude zbierať tie informácie , overovať, poprípade ich posúvať tam kam treba. Čiže to tiež nevidím ako problém.

Čo sa týka autobusových zastávok, projekt, ktorý sa realizuje na Bystrickej ulici a investor, ktorý ten projekt realizuje má v rámci stavebného povolenia zveľadiť zastávky MHD. Práve tie, ktoré spomínaš , takže oni budú čoskoro riešené čo je výhoda toho investičného projektu, ktorý tam je.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *