Zapoja sa do boja proti klimatickým zmenám priemyselné zóny v Devínskej?

Vladimír Kočvara

Opatrenia na zmiernenie dôsledkov klimatických zmien navrhuje Komisia výstavy a životného prostredia DNV takmer ku každému novému rozvojovému projektu, a to či už bytovému alebo priemyselnému. Najčastejšie ide o zelené strechy, časti zelených fasád, výsadby stromov, či vsakovanie dažďových vôd na vlastnom pozemku. Je to trend, ktorý nemôžeme opomenúť a je to aj spoločenská zodpovednosť nás všetkých, správať sa šetrene k životnému prostrediu.

píše: Vladimír Kočvara

Kedy sa budú vo väčšom rozsahu uplatňovať zelené opatrenia?

V Devínskej sa pri samotnej realizácii projektov zatiaľ tento trend veľmi nepresadil. Ostáva ako súčasť projektov a plánov, zatiaľ čo v iných obciach a mestách už vidíme prvé projekty s realizáciami. V Devínskej máme viacero priemyselných areálov kde by sa takéto opatrenia žiadali. Z tých rozsiahlejších spomeniem CTPark na území bývalej tehelne, areál Volkswagenu či areál Presskam.

Areál Presskam

Práve areál Presskamu s rozlohou pozemkov cca 110 000 m2 v tesnom dotyku s masívom Devínskej Kobyly, ktorá je navrhovaná ako prírodná rezervácia so stupňom ochrany 4-5, by si takéto opatrenia veľmi žiadal. Zelené strechy by aspoň sčasti zmiernili otepľovanie povrchov a zvýšili pozitívny vplyv na mikroklímu daného územia. V neposlednom rade by pomohli  začleniť objekty do krajiny, kde prevažuje výrazne zeleň a lesnaté porasty v okolí. Je treba uviesť, že nie je nevyhnutné celý objekt strechy pokryť nízkou vegetáciou. Je možné zvoliť aj kombináciu fotovoltaických panelov a strešného plášťa. Pri priemyselných objektoch sa častejšie používajú extenzívne zelené strechy, kde sa uplatňuje nízka vegetácia a nie sú vysoké nároky na statické zaťaženie budovy.  Sú známe príklady, kde sa na tieto zelené strechy inštalujú včelie úle pre zvýšenie biodiverzity.

zelené opatrenia
Areál Presskam.

CTPark Devínska Nová Ves

Ďalším rozsiahlym areálom logistických a výrobných hál je areál CTPark Bratislava, Devínska Nová Ves na území bývalej tehelne. Ako je vidno z priloženého obrázku aj tu sa nachádzajú rozsiahle plochy priemyselných hál s minimálnym zastúpením zelene. Na svojej webovej stránke uvádza spoločnosť rozlohu 110 000 m2 skladových a výrobných priestorov, zastavanú plochu 116 447 m2 a rozvojovú plochu ďalších 5 300 m2 (zdroj: www.ctp.eu). Nepopieram snahu spoločnosti CTP o zelenú certifkáciu, úsporu energií a snahu o šetrné správanie voči životnému prostrediu. No som toho názoru, že v Devínskej sú ešte rezervy, ktoré by bolo možné vylepšiť ,napriek tomu, že areál je už v prevádzke. Na strechách na objektoch absentujú zelené opatrenia a parkovacie plochy by bolo možné riešiť viacerými vzrastlými stromami.  Požiadavky úradov aj v Bratislave pri povoľovaní nových stavieb kladú dôraz na to, aby bol aspoň jeden strom na 4 parkovacie miesta.

Výrobný závod Volkswagen Bratislava, Devínska Nová Ves

Azda najväčšie plochy priemyslu v Devínskej tvorí areál výrobného závodu Volkswagen Slovakia. Rozlohou dosahuje až 2 000 x 1 000 m. Logicky v areáli, keďže sa jedná o priemyselnú činnosť, dominujú spevnené a zastavané objekty výrobných hál zameraných na výrobu automobilov. Na menších plochách sa v rámci závodu nachádzajú zelené a trávnaté plochy. Opäť ide o areál, ktorý je už vystavaný a povolený a tak dodatočné environmentálne opatrenia sú na zodpovednosti jeho prevádzkovateľa.

Volkswagen Slovakia.

Takéto rozsiahle plochy striech a spevnených plôch už majú dopad na vyšší výpar vody z územia, prehrievanie povrchov a mikroklimatické pomery. Na stránke časopisu Trend sa môžeme dočítať, že spoločnosť Volkswagen Slovakia si nastavila – ako súčasť koncernu Volkswagen hlásiaceho sa k Parížskej dohode – ambiciózne podnikové ciele, ktoré presahujú záväzky plynúce zo stratégie značky Volkswagen Zero Impact Factory.  Stratégia Zero Impact Factory zahŕňa cieľ vyrábať vozidlá do roku 2025 o 45 % ekologickejšie v porovnaní s referenčným rokom 2010. Spoločnosť sa sústreďuje na znižovanie emisií CO2, používanie najlepších dostupných techník pri výrobe automobilov tzv. BAT, šetrenejšieho odpadového hospodárstvo a vodného hospodárstva. Túto snahu podniku o environmentálnu zodpovednosť je potrebné hodnotiť kladne. Je však potrebné ju posúvať ešte ďalej najmä vo väzbe na adaptačné opatrenia na zmenu klímy, kde vidím priestor na určité zlepšenie a realizáciu nových opatrení.

zelené opatrenia
Záhony kvetov v rámci areálu Volkswagen Slovakia.

Medzi najčastejšie používané opatrenia zmierňujúce klimatickú zmenu u priemyselných objektov patria:  dažďové záhrady na zadržiavanie vody v krajine, umelá mokraď na zvýšenie vlhkosti vzduchu, podporu biodiverzity a vsakovanie vôd, extenzívne zelené strechy, výmena povrchov za vsakovacie, kde to technické podmienky areálu umožňujú. Uvedené opatrenia je možné realizovať postupne.

Ako by to mohlo vyzerať?

Možno si kladiete otázku ako by mohli zelené opatrenia vyzerať na priemyselných objektoch a či je to vôbec možné, ekonomicky únosné a pod.? Vezmime si príklad pripravovaného projektu v Zelenči. Navrhovateľ REDE-PROJECT, s.r.o. navrhol ukážkový projekt zelených opatrení, keď na parkovacích miestach navrhol zelené pergoly voči prehrievaniu, zelenú strechu o rozlohe 148 948 m2, fotovoltaické panely, či realizáciu včelích úľov na streche na zvýšenie biodiverzity. Na vsakovanie dažďových vôd investor navrhol mokraď, ktorá nebude oplotená a bude slúžiť rekreácii pre verejnosť. V Devínskej máme bývalé jazerá na tehelni práve v blízkosti priemyselného areálu, je na škodu veci, že neboli využité na podobný účel. Toto by mohla byť práve inšpirácia pre investorov z tejto oblasti, spraviť pre obyvateľov Devínskej niečo podobné. Projekt v Zelenči dokonca ocenil aj občan Slávik, ktorý sa hlási do všetkých povoľovacích konaní EIA a podáva svoje námietky.

Návrhy skladovej a výrobnej haly v Zelenči.

Panattoni

Americká spoločnosť Panattoni podniká na Slovensku v oblasti realizácie skladových a výrobných hál. Jej projekty sú známe skôr z okolia Košíc a Dunajskej Stredy. V oblasti zelených opatrení v rámci svojej skupiny by mohla byť príkladom pre ďalšie spoločnosti realizujúce podobné objekty u nás na Slovensku.  Viaceré jej objekty získali zelený certifkát s najvyšším hodnotením BREEAM pre trvalú udržateľnosť budov. Ide o objekty zo zahraničia, napr. český Cheb na obrázkoch nižšie.

zelené opatrenia
Panattoni, Cheb.
zelené opatrenia
Zelená fasáda na jednom z objektov spoločnosti Panattoni (investor realizuje priemyselné objekty aj na Slovensku).
zelené opatrenia
Panattoni, vytvorenie dažďového jazera s biotopom vegetácie.
Realizácia včelích úľov.

Pozn. Autor článku RNDr. Vladimír Kočvara je dlhoročný člen komisie výstavby a životného prostredia DNV. Profesionálne sa zaoberá posudzovaním vplyvov stavieb na životné prostredie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *