Zastupiteľstvo schválilo dotácie pre občianske združenia

Ján Žatko

V stredu 23. júna sa uskutočnilo online zasadnutie miestneho zastupiteľstva. Zúčastnilo sa ho desať poslancov. Ospravedlnil sa Andrej Kovarik a Zoroslav Smolinský. Na programe bolo až 28 bodov. Okrem iného zastupiteľstvo schválilo dotácie pre občianske združenia a spolky v oblasti športu, kultúry a sociálnych vecí v celkovej výške 110 000 €.

píše: Ján Žatko

Na aké účely sa môžu poskytovať dotácie pre občianske združenia

Mestská časť Devínska Nová Ves môže poskytovať dotácie právnickým alebo fyzickým osobám podľa všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Mestská časť môže poskytnúť dotáciu na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti na území mestskej časti, najmä na:
a) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti,
b) ochranu ľudských práv a základných slobôd,
c) ochranu zdravia obyvateľstva,
d) vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry,
e) tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt,
f) ochranu a tvorbu životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt,
g) úhradu záväzkov vyplývajúcich z platných zmluvných vzťahov s mestskou časťou.

dotácie pre občianske združenia
Best Boxing Club, jeden z podporených športových klubov.

Schválené dotácie pre občianske združenia

V oblasti športu schválilo miestne zastupiteľstvo dotácie pre 15 športových klubov v celkovej výške 80 000€. V kultúrnej oblasti pre šiestich žiadateľov v celkovej výške 20 000€ a v sociálnej oblasti pre piatich žiadateľov v celkovej výške 10 000€. Pre oblasť životného prostredia bolo na dotácie v rozpočte rezervovaných 5 000€. Keďže však o dotáciu v tejto oblasti nik nepožiadal, zostala táto suma nerozdelená.

dotácie pre občianske združenia

 

dotácie pre občianske združenia
Grbarčieta, jeden z podporených subjektov v oblasti kultúry prostredníctvom OZ Chabik.

Hlasovanie o predloženom návrhu

Za predložený návrh hlasovalo 9 z 10 prítomných poslancov. Zdržal sa poslanec Miroslav Antal, ktorý sa v diskusii vyjadril, že návrh podporuje, ale nebude zaň hlasovať, keďže sa cíti zaujatý. Je totiž predsedom jedného zo žiadateľov o dotáciu, občianskeho združenia Chabik. (V nasledujúcom obrázku nie je viditeľné hlasovanie Miroslava Antala, keďže z technických dôvodov nehlasoval elektronicky ale zdvihnutím ruky.)

dotácie pre občianske združenia

Diskusia k uvedenému bodu

Dárius Krajčír (SaS, Sme rodina, Nova)

Ďakujem kolegom poslancom a aj príslušným komisiám, že sa s materiálom vysporiadali. Máte finálny návrh, ktorý prešiel najprv dotačnou komisiou, ktorá posudzovala súlad s všeobecne záväzným nariadením, oblastné komisie, ktorých sa žiadosti o dotácie týkali, či to bola kultúra, šport, životné prostredie a sociálna oblasť. a následne bol tento materiál prerokovaný opäť v dotačnej komisii… Ja by som chcel ozrejmiť, lebo sa ku mne dostali informácie, že teda prečo je to predkladané až teraz. Ak si pamätáte, vzhľadom na pandemickú situáciu bol materiál dotácií predkladaný minulý rok až na jeseň. Teraz sa nám podarilo, neopomenuli sme to a snažili sme sa podporiť naše kluby vzhľadom na možnosti, ktoré sú čo najskôr. Takže sa nám podarilo zbehnúť tie kolečká, ktoré som spomínal, to znamená oblastné komisie a aj dotačnú, zároveň s miestnou radou a s predložením na júnové zastupiteľstvo. Posledná možnosť žiadosti o dotácie  bola do 15. marca tohto roku, takže aj na toto sa prihliadalo pri tvorbe materiálov, ktoré šli do komisie. Nehovoriac o tom, že pre nás veľmi podstatné bolo doručenie vyúčtovaní minuloročných dotácií. Niektorí boli aj vylúčení z toho samotného procesu, pretože zaslali vyúčtovanie dotácií po termíne. Ale chceli sme tiež vedieť aké boli na to dôvody, tak aby ste mohli čo najobjektívnejšie a najzodpovednejšie posúdiť  tieto jednotlivé dotácie. Podpora klubov v rámci Devínskej ako aj vás poslancov je priorita, preto sa rozpočet na dotácie ani v jednej oblasti neznižoval . Maximálne sa nám stalo, že v oblasti pre životné prostredie nebola doručená v termíne žiadna žiadosť a tým pádom presúvame tieto prostriedky do rezervy.

Beata Janatová (SaS, Sme rodina, Nova)

Ja by som chcela len jednu vec. Veľmi mi je ľúto, že niektoré kluby sa bohužiaľ prihlásili neskoro. Sú to kluby, ktoré sa aj naozaj venujú deťom. Bohužiaľ, treba si uvedomiť a do budúcna chcem aj poprosiť všetkých občanov, ktorí sú aktivovaní v týchto občianskych združeniach, aby si strážili tie termíny, kedy treba odovzdať žiadosť. Pretože ani dotačná komisia, ani odborné komisie neurobia s tým nič, pokiaľ nie je splnená tá základná požiadavka včasnosti podania tejto prihlášky o dotáciu. Tak isto ale na druhej strane musím povedať, že niektorí, minimálne keď to chcem povedať veľmi opatrne, prehnali svoje aspekty, ktoré ovplyvňujú aj výšku dotácií. Čiže aj tu by som chcela poprosiť zástupcov tých občianskych združení, aby skutočne uvádzali pravdivé údaje. Pretože boli napríklad údaje, kedy uviedli že majú tisíc detí a v skutočnosti možno nejakých 50-60 detí. Keďže mestská časť si dala prioritu deti a mládež, tak naozaj toto je jeden z vážnych indexov, podľa ktorého sa dotácie prideľujú. Aj my sa snažíme potom objektívne posudzovať tieto údaje, ktoré sa posudzujú. Ja si myslím, že v globále sme sa dohodli jednohlasne na dotačnej komisii na výškach dotácií a myslím si, že je to z nášho posúdenia a hľadiska rozdelené naozaj poctivo podľa toho, čo máme informáciu aj o jednotlivých kluboch a jednotlivých aktivitách. Takže držím palce všetkým, aby to naozaj stihli tento rok využiť  tak ako si naplánovali.

Miroslav Antal (nezávislý)

Rád by som potvrdil tie skutočnosti, čo hovorila pani Janatová. Tiež ma tak isto mrzí za niektoré kluby, ktoré nevyužili tú možnosť. Minimálne s jedným klubom, respektíve s dvomi s ktorými som mal možnosť hovoriť, respektíve s ich predstaviteľmi. Mám informáciu, že možno by trošku do budúcnosti si vyžadovali aj väčšiu propagáciu. Rozumiem tomu, že to máme nastavené vo všeobecnom záväznom nariadení, kde túto možnosť umožňujeme. Ak môžem poprosiť do budúcna aj nejakú tú väčšiu propagáciu. Tak aby sa aj jednotlivé kluby, ktoré žiaľ teraz možno aj z toho dôvodu, že mali nedostatok informácií sa mohli o tejto možnosti dozvedieť.  To je jedna vec. Druhá vec, chcel by som upozorniť na skutočnosť, že čo sa týka návrhu uznesenia v písmene b) bod 1 sa cítim byť zaujatý, vzhľadom k tomu, že zastupujem toto občianske združenie, tak dávam to dopredu na vedomie aj z hľadiska toho, že mám túto povinnosť to oznámiť.

Ján Žatko (KDH)

Chcem požiadať kolegyne a kolegov o podporu predloženého návrhu uznesenia. Potvrdzujem slová pani Janatovej, ktoré tu padli. Ja som členom Komisie športu a kultúry a tam sme naozaj veľmi poctivo všetky žiadosti preberali a netrvalo to pol hodinu ani hodinu ale viac. Tak isto verím, že aj sociálna komisia veľmi poctivo prešla tieto žiadosti. Následne návrhy z Komisie športu a kultúry a zo Sociálnej komisie išli do Dotačnej komisie, kde už boli urobené iba minimálne úpravy. Zhodli sme sa na tom návrhu, ktorý máte predložený v tomto materiáli. Myslím si, že je to naozaj férový návrh a keď sa tieto dotácie schvália, tak verím, že nimi pomôžeme športu a kultúre a hlavne  starostlivosti o deti v Devínskej Novej Vsi.

Miroslav Antal

Najskôr potvrdzujem slová kolegu Žatka a podporujem určite tento návrh v plnom rozsahu. Rád by som minimálne u tých klubov, ktoré nestihli ten termín zvážiť nejakú inú formu podpory. Pretože je to minimálne v jednom prípade klub, ktorý zastrešuje veľkú časť detí v rámci Devínskej. Myslím si, že môžeme hľadať nejakú inú formu, nemyslím zrovna dotačnú. Samozrejme viem, že Devínska podporuje všetky občianske združenia a tak isto najmä tie, ktoré zastrešujú voľnočasové aktivity detí.

Videozáznam DTV z rokovania o dotáciách

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *