Zastupiteľstvo rozhodlo o komunálnych voľbách

zastupiteľstvo rozhodlo
Ján Žatko

Minulú stredu rokovalo predposlednýkrát v tomto volebnom období miestne zastupiteľstvo Devínskej Novej Vsi.  Poslanci rokovali tak ako vždy – rýchlo a efektívne. Dvadsať bodov programu zvládli opäť v rámci jednej hodiny. V rámci programu zastupiteľstvo rozhodlo o komunálnych voľbách, ale zaujímavý bol aj bod, o ktorom poslanci nakoniec vôbec nerokovali. Čítajte ďalej.

píše: Ján Žatko

Poslanci odmietli rokovať o pozastavenom uznesení

Pred týždňom som sa v článku Podarí sa poslancom prekročiť svoj vlastný tieň? zamýšľal nad tým, či sa podarí poslancom prelomiť starostove veto. Starosta Milan Jambor totiž nepodpísal uznesenie z májového zastupiteľstva, ktorým ho poslanci žiadali, aby informoval o investičných akciách, ktoré realizuje mestská časť poslancov, odborné komisie aj verejnosť. Dnes už vieme, že sa im to nepodarilo. Dokonca odmietli návrh poslanca Rastislava Tešoviča (Devínska Inak) aby prerokovali pozastavené uznesenie zaradiť do programu rokovania zastupiteľstva. Zastupiteľstvo rozhodlo teda vlastne o tom, že im neinformovanosť občanov vyhovuje. Viac informácií sa dozviete v samostatnom článku.

zastupiteľstvo rozhodlo
Vľavo Rastislav Tešovič.

Záverečný účet za rok 2017 a zmena rozpočtu na rok 2018

Poslanci miestneho zastupiteľstva schválili záverečný účet mestskej časti za rok 2017 bez výhrad. Zároveň schválili výsledok hospodárenia príspevkových organizácií Denova a Istra Centrum za rok 2017. Financiami sa zaoberali aj schválením rozpočtového opatrenia č. 3 k schválenému rozpočtu mestskej časti. Všetky uvedené návrhy schválili poslanci jednohlasne. Aj o týchto finančných záležitostiach sa dozviete viac v samostatnom článku.

zastupiteľstvo rozhodlo
Rokovanie miestneho zastupiteľstva.

Zastupiteľstvo rozhodlo o komunálnych voľbách 2018

Dôležitý bod rokovania sa týkal komunálnych volieb, ktoré sa uskutočnia v novembri tohto roku.  Podľa zákona č. 377/1990 o hlavnom meste SR Bratislave v platnom znení určí miestne zastupiteľstvo počet poslancov v nasledujúcom volebnom období v rozmedzí určenom týmto zákonom. V mestských častiach od 10 001 do 30 000 obyvateľov je toto rozmedzie deväť až 15 poslancov. Miestne zastupiteľstvo rozhodlo, že počet poslancov v budúcom volebnom období bude rovnaký ako je to v tom súčasnom – teda 12.

Zastupiteľstvo tak isto schválilo počet volebných obvodov. Túto problematiku rieši zákon č. 180/2014 o voľbách do orgánov samosprávy obcí. Podľa tohto zákona sa v obciach utvoria viacmandátové volebné obvody na voľby poslancov zastupiteľstva, pričom v jednom volebnom obvode sa môže voliť najviac 12 poslancov. V obci, v ktorej sa má zvoliť 12 alebo menej poslancov sa môže vytvoriť iba jeden volebný obvod. Túto možnosť zvolilo aj miestne zastupiteľstvo DNV. Zastupiteľstvo rozhodlo, že tak ako v posledných voľbách, tak aj v tých tohtoročných budeme voliť 12 poslancov v jednom volebnom obvode, ktorý bude tvoriť celá Devínska Nová Ves.

Posledné rozhodnutie, ktoré poslanci prijali v súvislosti s komunálnymi voľbami, sa týkalo rozsahu výkonu funkcie starostu. Na toto rozhodnutie poslancov zmocňuje zákon č. 369/1990 o obecnom zriadení. Miestne zastupiteľstvo rozhodlo, že aj budúci starosta, tak ako všetci starostovia doteraz, bude pracovať pre svojich občanov na plný úväzok. Všetky uvedené rozhodnutia prijali poslanci jednohlasne.

zastupiteľstvo rozhodlo
Komunálne voľby 2006 v DNV.

Komunitný plán sociálnych služieb

Povinnosť mať vypracovaný Komunitný plán sociálnych služieb vyplýva samosprávam zo zákona č. 448/2008 o sociálnych službách. V súlade s týmto zákonom schválilo miestne zastupiteľstvo jednohlasne predložený  Komunitných plán sociálnych služieb MČ DNV na roky 2018 -2022. Ide o veľmi rozsiahly až 69-stranový materiál. O najzaujímavejších častiach tohto materiálu vás budem informovať v samostatnom článku.

Prenájom pivnice v objekte Mýtnica

Starosta mestskej časti Milan Jambor predložil poslancom návrh na schválenie minimálnej ceny nájmu za prenájom pivničných priestorov v objekte Mýtnica na Istrijskej 49 vo výške 20 €/ m²/rok. Zároveň predložil návrh na prenájom pivnice o výmere 38 m² za 20 €/ m²/rok firme T.E.M.M., s.r.o., Novoveská 10, Bratislava na skladové účely. Celková suma za prenájom uvedených priestorov ročne je 760 €. O spôsobe, akým bol tento zámer manažovaný sa rozvinula zaujímavá diskusia. Nakoniec poslanci predložený návrh na prenájom schválili o jeden jediný hlas. Podrobnosti o tomto bode sa dozviete opäť v samostatnom článku.

zastupiteľstvo rozhodlo
Mýtnica.

Uzatvorené kontajnerové stojiská

Ešte v januári schválili poslanci pravidlá poskytovania príspevkov pre spoločenstvá alebo správcov bytových domov na uzatvorenie a zastrešenie kontajnerových stojísk pri bytových domoch. Na júnovom zastupiteľstve poslanci schválili príspevok na oplotenie  kontajnerového stojiska pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Hradištná 31 – 35, Bratislava vo výške 500 € a schválili aj výpožičku pozemku pre vlastníkov bytov bytového domu Hradištná č. 19, 21, 23 na vybudovanie uzatvoreného kontajnerového stojiska. Podrobnosti o tomto bode sa dozviete opäť v samostatnom článku.

zastupiteľstvo rozhodlo
Kontajnerové stojisko na Hradištnej.

Prenájom časti pozemku pred železničnou stanicou

Starosta Milan Jambor preložil na rokovanie zastupiteľstva návrh na prenájom pozemku pred železničnou stanicou od Železníc Slovenskej republiky za dohodnutú cenu 0,22 €/m²/rok, čo pri celkovej prenajatej ploche 1 094 m² predstavuje ročné nájomné v hodnote 240,68 €. Na prenajatom pozemku má mestská časť záujem vybudovať parkovisko. Poslanci schválili predložený návrh jednohlasne. Znamená to, že po podpise zmluvy a vybudovaní parkoviska sa zlepší súčasná zúfalá situácia, keď cestujúci na železnici nechávajú svoje autá zaparkované v priľahlých uliciach na Kolónii alebo na Mlynskej ulici.

zastupiteľstvo rozhodlo
Prázdny pozemok pred železničnou stanicou.

Opletalova sa podľa starostu opravovať bude

Na rokovaní miestneho zastupiteľstva vystúpil aj autor tohto článku. Obrátil som sa na starostu Milana Jambora s otázkou, či sa bude v tomto roku opravovať zničená Opletalova ulica alebo nie. Pri návšteve Devínske Novej Vsi v januári tohto roku primátor Ivo Nesrovnal prisľúbil, že sa opravovať bude. Milan Jambor na rokovaniach miestneho zastupiteľstva tiež opakovane tvrdil, že sa Opletalova opravovať bude.  V pláne opráv cestnej a pešej infraštruktúry na rok 2018, ktorú zverejnil bratislavský magistrát, však oprava Opletalovej ulice zahrnutá nie je. Preto som sa na rokovaní miestneho zastupiteľstva obrátil na starostu mestskej časti s otázkou, ako to vlastne s opravou Opletalovej ulice bude. Jeho odpoveď bola jasná, bude. Viac informácií o jeho odpovedi ale aj o oprave ciest v Devínskej Novej Vsi nájdete v článku Začína sa oprava ciest v Devínskej.

zastupiteľstvo rozhodlo
Kamióny na Opletalovej ulici.

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *