Výmena tepelných rozvodov na sídliskách

Výmena tepelných rozvodov
Ján Žatko

Toto leto bude v Devínskej Novej Vsi v znamení veľkých rekonštrukčných prác. Už sme písali o masívnych opravách ciest, ktoré začali opravou privádzača do Devínskej Novej Vsi. Na sídliskách Kostolné a Podhorské sa k tomu pridáva kompletná výmena tepelných rozvodov. Budeme musieť počas leta strpieť nejaké obmedzenia, aby sme od jesene mohli pohodlnejšie a bezpečnejšie jazdiť a aby nám v zime bolo teplo. Ak sa to všetko stihne včas dokončiť.

píše: Ján Žatko

Prečo je nutná výmena tepelných rozvodov

Primárne tepelné rozvody boli na sídliskách Kostolné a Podhorské vybudované spoločne s bytovými domami. Majú teda už viac ako 30 rokov, sú morálne, ale aj technicky zastarané. Ide o obyčajné kovové rúry obaľované sklenou vatou a uložené v potrubných kanáloch. S ich vekom a použitou technológiou súvisia aj vysoké straty a časté poruchy dodávok tepla a teplej vody a preto je nutná výmena tepelných rozvodov. Po výmene budú dodávky teplej vody stabilnejšie a nižšie straty by mali vyústiť aj do šetrenia nákladov obyvateľov bytových domov.

Výmena tepelných rozvodov

Kto realizuje výmenu tepelných rozvodov

Výmena tepelných rozvodov prebieha na základe dohody s mestskou časťou Devínska Nová Ves plne v réžii správcu tepelného hospodárstva, ktorým je firma Teplo GGE, s.r.o. z Považskej Bystrice. Pri výmene budú staré rúry nahradené novou technológiou predizolovaných rúr. Okrem nižších strát zabezpečuje táto technológia aj monitorovanie prípadných únikov. Podľa riaditeľa prevádzky firmy v Devínskej Novej Vsi Stanislava Gajdošíka sa ide meniť 4 km rozvodov a ide o investíciu, ktorá sa robí raz za 30 – 40 rokov.

Výmena tepelných rozvodov

Obmedzenia pre obyvateľov

Výmena tepelných rozvodov súvisí aj s rôznymi obmedzeniami pre obyvateľov sídlisk Kostolné a Podhorské. Výmena bude realizovaná vo viacerých etapách, takže nebude naraz odstavené od dodávok teplej vody celé sídlisko, ale tieto odstávky sa budú realizovať po častiach. Obyvatelia dotknutých domov budú o odstávkach  informovaní najneskôr 15 dní vopred. S výmenou samozrejme súvisia aj rozkopané cesty a chodníky a tak isto aj dočasný úbytok parkovacích miest.

Výmena tepelných rozvodov

Povolenie stavebného úradu

Rekonštrukciu povolil Stavebný úrad Devínska Nová Ves 14. mája 2018. Z povolenia stavebného úradu vyberám:

Rekonštrukcia rieši výmenu existujúcich vonkajších primárnych rozvodov bezkanálovými rozvodmi z predizolovaného potrubia. V rámci realizácie sa nebude meniť umiestnenie potrubných trás. To znamená, že sa bude rešpektovať súčasné ochranné pásmo a nedôjde k zásahu do nových pozemkov. V jestvujúcich podzemných šachtách je navrhnutá výmena vstupných poklopov a komínov s dodržaním minimálnych svetlých rozmerov 80 cm vrátane výmeny starých stúpadiel, aby spĺňali bezpečnostné požiadavky na vstup do objektov.

Výber z podmienok stavebného úradu na realizáciu stavby

Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a to prípadne aj úplným ohradením.

Stavenisko je potrebné označiť identifikačnou tabuľou, ktorá musí byť umiestnená pri vstupe na stavenisko s týmito údajmi: názov stavby, názov stavebníka, názov zhotoviteľa a stavbyvedúceho, resp. meno stavebného dozoru, termín začatia a ukončenia stavby, kto a kedy stavbu povolil.

Stavebník je povinný zabezpečiť bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým objektom, ktorých sa stavba dotkne.

Stavebník je pri realizácii stavby povinný dodržiavať Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Devínska Nová Ves č. 6/2013 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a rekonštrukcie stavieb a bytov v znení VZN č. 6/2016  a to najmä: stavebná činnosť sa môže vykonávať v čase:

  • v pracovných dňoch od 8:00 do 20:00
  • v sobotu od 9:00 do 18:00
  • zakazuje sa vykonávať stavebné činnosti, ktoré by hlukom, prachom, vibráciami alebo iným spôsobom rušili občanov v dňoch pracovného pokoja.

Výrub stromov súvisiaci so stavbou

V súvislosti s výmenou tepelných rozvodov boli v nevyhnutnej miere vyrúbané dreviny, stromy a kroviny, ktoré rástli v zábere stavby a v pásme ochrany uvedených tepelných rozvodov. Rozsah vyrúbaných drevín bol na Podhorskom 24 stromov s obvodom kmeňa 30 – 120 cm a 12 krovitých porastov a na Kostolnom 22 stromov s obvodom kmeňa 9 – 130 cm a 11 krovitých porastov. Nakoľko boli tieto stromy priamo v trase tepelných rozvodov, v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny nevyplýva stavebníkovi pri výrube povinnosť náhradnej výsadby.

Výmena tepelných rozvodov

Termín ukončenia výmeny tepelných rozvodov je otázny

Starosta mestskej časti Milan Jambor je v súvislosti s ukončením prác optimistický. V reportáži DTV uvedenej na záver tohto článku uviedol, že práce budú ukončené do začiatku vykurovacej sezóny. Citujem jeho vyjadrenie:

Tie práce budú samozrejme trvať celé leto a potom ešte aj na začiatku jesene tak aby sa to stihlo do začiatku vykurovacej sezóny, takže tie práce budú v mesiacoch júl, august, september, október.

Riaditeľ prevádzky Teplo GGE Devínska Nová Ves Stanislav Gajdošík je v odhade ukončenia prác opatrnejší:

Rozvody sa budú meniť v podstate od júna zhruba do decembra tohto roku.

Nuž, ak budú práce ukončené v priebehu decembra, tak vtedy je už vykurovacia sezóna v plnom prúde. Takže nad tým, či budú obyvatelia sídlisk Kostolné a Podhorské koncom tohto roka mrznúť alebo nie, visí veľký otáznik. Zdá sa že táto obava trápi aj redaktorov DTV, lebo svoju reportáž zakončili vetou:

Veríme, že sa rekonštrukčné práce nebudú ťahať do nekonečna a že štart vykurovacej sezóny v Devínskej bude bezproblémový.

Pevne tomu verí aj autor tohto článku. Lebo pretiahnutie rekonštrukčných prác až do decembra si neviem celkom dobre predstaviť. Držím preto palce starostovi mestskej časti aby sa naplnila jeho predpoveď a nie predpoveď zástupcu stavebníka.

Reportáž DTV o rekonštrukcii tepelných rozvodov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *