Zasadalo mimoriadne miestne zastupiteľstvo

Ján Žatko

Na štvrtok 22. augusta 2019 zvolal starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír mimoriadne miestne zastupiteľstvo. Okrem pôvodne avizovaným opatreniam súvisiacim s novelou zákona týkajúcou sa platov zamestnancov škôl sa nakoniec poslanci zaoberali aj odkúpením Devexu, návrhom na vydávanie vlastných novín, mimoriadnymi odmenami zamestnancov Denovy, žiadosťou o zmenu využitia dotácie pre Kobylku a zvýšením platu starostu. Na zastupiteľstve bolo prítomných 11 poslancov, poslanec Ján Žatko sa ospravedlnil.

píše: Ján Žatko

Diskusia o programe

V úvode zasadnutia miestneho zastupiteľstva navrhol poslanec Adrián Jankovič (Team Vallo) vypustiť z rokovania body týkajúce sa kúpy Devexu a návrhu na vydávanie novín mestskej časti vzhľadom k tomu, že neboli prerokované v odborných komisiách miestneho zastupiteľstva a presunúť ich na riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva v septembri. Jeho návrh však podporil iba Peter Kolega (Devínska Inak) a Zoroslav Smolinský (nezávislý) a preto nakoniec mimoriadne miestne zastupiteľstvo rokovalo aj o týchto bodoch.

mimoriadne miestne zastupiteľstvo
Mimoriadne miestne zastupiteľstvo.

Rozpočtové opatrenia č. 2 k schválenému rozpočtu

Miestne zastupiteľstvo schválilo rozpočet na rok 2019 ešte v decembri 2018. Prvú úpravu rozpočtu schválili poslanci na júnovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Podľa dôvodovej správy k tomuto bodu vyplynula potreba ďalších úprav a doplnenia výdavkov rozpočtu za účelom vykrytia aktuálnych povinností a potrieb mestskej časti, ktoré boli predložené na mimoriadne miestne zastupiteľstvo. Navrhovanými rozpočtovými opatreniami sa nemení celkový výsledok rozpočtu, ktorý zostáva vyrovnaný. Poslanci schválili navrhované rozpočtové opatrenia bez diskusie jednohlasne. K uvedenému bodu sa ešte vrátim v samostatnom článku.

Mimoriadne odmeny zamestnancom Denovy

Mimoriadne miestne zastupiteľstvo v tomto bode odporučilo riaditeľke Denovy vyplatiť mimoriadne odmeny zamestnancom Denovy v trvalom pracovnom pomere (okrem riaditeľky) za rok 2019 za plynulé zabezpečenie zimnej a letnej údržby a zodpovedné plnenie úloh zadaných miestnym zastupiteľstvom a miestnym úradom. V diskusii podporil poslanec Miroslav Antal (nezávislý) tento návrh a ocenil aj prácu pani riaditeľky, ktorá podľa neho komunikuje s poslancami a verí že aj s občanmi a promptne rieši drobné opravy na verejných priestranstvách a ihriskách. Predložený návrh schválili poslanci jednohlasne.

mimoriadne miestne zastupiteľstvo

Zmena účelu využitia dotácie pre Kobylku

Tento bod nebol pôvodne v programe miestneho zastupiteľstva a dodatočne ho tam navrhol zaradiť starosta Dárius Krajčír (SaS, Sme rodina, Nova). Miestne zastupiteľstvo schválilo ešte v apríli dotáciu súboru Kobylka vo výške 3 tisíc eur na doplnenie krojových súčastí a príslušenstva k hudobným nástrojom. Súbor Kobylka požiadal o zmenu účelu čiastkovej výšky dotácie z dôvodu neplánovaných výdavkov – opravy hudobných nástrojov a úhrady dopravy na folklórne slávnosti v Dulovciach. Predložený návrh podporili poslanci jednohlasne.

mimoriadne miestne zastupiteľstvo
Kobylka na Festivale slovenskej národnej piesne.

Zvýšenie platu starostu

Tento bod nebol pôvodne v programe miestneho zastupiteľstva a dodatočne ho tam navrhla zaradiť zástupkyňa starostu Beata Janatová (SaS, Sme rodina, Nova). Svoj návrh odôvodnila tým, že doteraz má starosta Dárius Krajčír základný plat zo zákona. Z vlastných skúseností vie, koľko času venuje Dárius Krajčír svojej práci a sú za ním vidieť aj konkrétne výsledky. Preto navrhla zvýšenie platu starostu o 40 % s účinnosťou od 1. septembra 2019. Jej návrh v diskusii podporil poslanec Zoroslav Smolinský, ktorý navrhol zvýšenie platu starostu až o 50 %. Nakoniec prešiel návrh Zoroslava Smolinského na zvýšenie platu starostu o 50 %. Návrh  podporili všetci poslanci s výnimkou Adriána Jankoviča, ktorý bol proti.

Odkúpenie Devexu

Poslanec Ján Žatko (KDH, Obyčajní ľudia) požiadal emailom svojich kolegov, aby prerokovanie tohto bodu presunuli na septembrové zasadnutie miestneho zastupiteľstva, aby mali možnosť vyjadriť sa k nemu aj odborné komisie. Rovnaký návrh predniesol v úvode miestneho zastupiteľstva aj poslanec Adrián Jankovič.  Väčšina poslancov sa však s tým nestotožnila. Diskusia k tomuto bodu bola dosť búrlivá. Poslanec Adrián Jankovič návrh na odkúpenie Devexu jednoznačne odmietol. Podporil ho v tom aj poslanec Peter Kolega. Poslanec Zoroslav Smolinský vyjadril názor, že o tejto téme by sa malo ešte diskutovať a rozhodnúť by sa malo až na septembrovom zastupiteľstve.

Na druhej strane návrh podporil predseda Komisie športu a kultúry Jozef Tittel. Podľa jeho názoru nie je potrebné  prerokovať tento návrh v komisii, keďže ide viac o politickú ako odbornú otázku. Zástupkyňa starostu Beata Janatová sa vyjadrila, že archív Devexu je zdroj cenných informácií pre mestskú časť. Poslanec Rastislav Tešovič (Devínska Inak) vyhlásil, že riešením sporov medzi zástancami a odporcami Devexu je prevziať tú značku, odkúpiť archív a pokračovať naozaj serióznym spôsobom v tvorbe týchto novín. Zároveň navrhol doplniť uznesenie o licenčnú doložku, že mestská časť bude nielen vlastniť archív Devexu ale bude môcť aj disponovať licenciou na jeho obsah.

Predložený návrh na odkúpenie Devexu prešiel hlasmi deviatich poslancov. Proti hlasovali Adrián Jankovič a Peter Kolega. K tomuto bodu sa ešte vrátim v samostatnom článku.

mimoriadne miestne zastupiteľstvo

Návrh na vydávanie miestnych novín

Ani tento návrh nebol prerokovaný odbornými komisiami, čo kritizovali poslanci Ján Žatko a Adrián Jankovič. V diskusii  vystúpil proti tomuto návrhu Adrián Jankovič. Podľa neho sú už v súčasnosti noviny v tlačenej forme prežitok a mestská časť by mala informovať občanov skôr cez sociálne siete a webovú stránku. Zároveň upozornil na to, že náklady na vydávanie novín sú príliš vysoké a mal tak isto pripomienky k niektorým navrhovaným rubrikám.

Starosta Dárius Krajčír sa ohradil voči výhrade Adriána Jankoviča týkajúcej sa vysokým nákladom a upozornil na to, že veľká skupina občanov Devínskej Novej Vsi nepoužíva internet a je zvyknutá na tlačené noviny. Tento názor podporila aj jeho zástupkyňa Beata Janatová. Poslanec Peter Kolega podporil vydávanie vlastných novín ale nesúhlasí s tým, aby sa volali Devex. Poslanec Zoroslav Smolinský uviedol, že informovať občanov tlačovou formou je úplne normálne a prirodzené a okrem toho, ak mestská časť prevezme značku Devex, tak nikto nebude môcť zneužiť túto značku proti súčasnej samospráve. Poslanec Rastislav Tešovič upozornil na to, že po schválení odkúpenia značky Devex máme možnosť ale nie povinnosť túto značku použiť. Poslanec Miroslav Antal sa vyjadril, že obyvatelia DNV by sa z tohto periodika mali dozvedať objektívne informácie nielen o dianí v tejto mestskej časti ale aj o významných osobnostiach, ktoré tu žijú.

Starosta Dárius Krajčír navrhol do redakčnej rady miestnych novín Ing. Moniku Debnárovú, vedúcu mediálneho a tlačového oddelenia miestneho úradu a poslancov miestneho zastupiteľstva Rastislava Tešoviča (Devínska Inak) a Bronislavu Kravárikovú (SaS, Sme rodina, Nova).

Predložený návrh na vydávanie vlastných novín prešiel hlasmi desiatich poslancov. Proti hlasoval iba Adrián Jankovič. Aj k tomuto bodu sa ešte vrátim v samostatnom článku.

mimoriadne miestne zastupiteľstvo

Obhliadka futbalového štadióna

Po skončení mimoriadneho zastupiteľstva pozval starosta Dárius Krajčír poslancov a poslankyne na futbalový štadión, aby absolvovali kontrolu stavu hlavnej plochy futbalového štadióna. Boli oboznámení s postupom prác, reklamáciou a ďalšími nevyhnutnými krokmi týkajúcich sa budúcej starostlivosti o trávnik.

Súvisiace články

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *