Výzva na kolegov poslancov a poslankyne

Ján Žatko

Vo štvrtok 22. augusta 2019 sa uskutoční mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva. Starosta Dárius Krajčír zdôvodnil jeho zvolanie novelou zákona týkajúcou sa platov zamestnancov škôl. Okrem tohto bodu sa však zastupiteľstvo má zaoberať aj odkúpením Devexu a návrhom na vydávanie vlastných novín. Tieto materiály však doteraz neboli prerokované v odborných komisiách a na ich urýchlené schválenie bez stanovísk odborných komisií nie je žiaden dôvod. Preto som vyzval poslancov  a poslankyne miestneho zastupiteľstva, aby ich prerokovanie preložili na september. Celá výzva je uvedená v ďalšom texte.

doplnené o reakciu starostu Dáriusa Krajčíra

píše: Ján Žatko

Vážené kolegyne poslankyne, vážení kolegovia poslanci.

Na štvrtok 22. 8. 2019 zvolal pán starosta Dárius Krajčír mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva. Mám veľmi vážnu výhradu k navrhovanému programu mimoriadneho miestneho zastupiteľstva. Žiaľ, ja som v tom čase na dovolenke v zahraničí a tak nemôžem túto výhradu uplatniť osobne. Dovoľujem si Vás preto osloviť týmto spôsobom a požiadať Vás, aby ste neschválili program tak, ako je navrhnutý v pozvánke na mimoriadne zastupiteľstvo.

poslankyne

 

O pripravovanom mimoriadnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva nás informoval pán starosta ešte 1. 8. 2019 nasledujúcim emailom:

Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení kolegovia.

Plánujem zvolať mimoriadne MZ z dôvodu potreby úpravy predpisov súvisiacich  s financovaním našich škôl, keďže NR SR schválila novelu zákona č. 553/2003  Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorou došlo k zmene stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a k zmene stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov. Zmena bude platiť od 1. 9. 2019 a týka sa najmä začínajúcich pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov všetkých typov škôl a školských zariadení regionálneho školstva a začínajúcich učiteľov a výskumných a vývojových zamestnancov vysokých škôl, najmä doktorandských štipendií. Mimoriadne MZ plánujem zvolať aj z dôvodu potreby prerokovania niektorých dôležitých termínovo viazaných projektov v našej mestskej časti.

Navrhujem termín 22. augusta 2019 o cca 10,00 h.  Po skončení MZ by som Vás rád pozval na spoločný pracovný obed. Prosím Vás o zaslanie informácie, či sa môžete v tomto termíne MZ zúčastniť. Rád by som využil túto príležitosť aj na stretnutie s Vami k ďalším témam našej mestskej časti.

Dôvod na zvolanie mimoriadneho miestneho zastupiteľstva, ktorý uviedol pán starosta je jasný a opodstatnený. Keďže od 1. 9. 2019 bude platiť novela zákona č. 553/2003 Z.z., je potrebné aby sme na to urýchlene reagovali.

Aké však bolo moje prekvapenie, keď som dostal pozvánku na zasadnutie mimoriadneho zastupiteľstva, v ktorej sú uvedené aj ďalšie body programu nesúvisiace s touto novelou zákona. Konkrétne ide o nasledujúce body:

  • Bod č. 4: Návrh na odkúpenie knižne spracovaného archívu komerčného tlačeného periodika DEVínskonovoveský Expres za obdobie 1990 – 2018 a jeho následné prevzatie do správy Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
  • Bod č. 5: Návrh na vydávanie miestnych novín Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves.

Jednou z vecí, ktoré som nielen ja, ale aj viacerí z Vás kritizoval na minulom vedení mestskej časti Devínska Nová Ves bola netransparentnosť, ignorovanie názorov verejnosti a ignorovanie stanovísk odborných komisií.

Počas môjho krátkeho doterajšieho pôsobenia v miestnom zastupiteľstve som nadobudol dojem, že veci sa v tomto smere hýbu dobrým smerom. Preto ma veľmi nepríjemne prekvapilo, že je tu teraz snaha schváliť narýchlo počas dovolenkového obdobia veľmi zásadné materiály týkajúce sa odkúpenia archívu Devínskonovoveského Expresu (Devexu), prevzatie značky Devínskonovoveský Expres, návrh na vydávanie miestnych novín vrátane schválenia s tým súvisiacich dokumentov a to bez toho, aby boli tieto materiály prerokované v odborných komisiách miestneho zastupiteľstva.

S takýmto postupom nesúhlasím a dôrazne proti nemu protestujem. Pripomínam, že už 18. 9. 2019, teda o menej ako mesiac, sa uskutoční riadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva a dovtedy sa uskutočnia zasadnutia odborných komisií, ktoré sa k návrhom materiálov na miestne zastupiteľstvo vyjadrujú. Devínska Nová Ves určite neutrpí žiadnu škodu, keď sa návrhy týkajúce sa Devexu a vydávania obecných novín neprerokujú na mimoriadnom zastupiteľstve ale až v septembri na riadnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva po prerokovaní týchto materiálov v odborných komisiách miestneho zastupiteľstva.

Vážené kolegyne poslankyne, vážení kolegovia poslanci, žiadam Vás preto o to, aby ste neschválili prerokovanie bodu č. 4 a 5 navrhovaného programu mimoriadneho zastupiteľstva a aby sa tieto body prerokovali až v septembri na riadnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva po prerokovaní návrhov v odborných komisiách. Považujem takýto postup za férový voči našim spoločným voličom.

Zároveň si Vás dovoľujem informovať, že o tomto svojom postoji budem informovať aj verejnosť.

S pozdravom

Ján Žatko, poslanec miestneho zastupiteľstva

Doplnené 20. 8. 2019 o 17.30 o reakciu starostu Dáriusa Krajčíra

Vážený pán poslanec Žatko, dôvod na zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva som uviedol tak ako ste ma citovali, medzitým však prišla ponuka od pána Kruga v čase keď už sme pripravovali potrebné veci k vydaniu miestneho periodika. Vzhľadom na to, že medzi poslancami aj členmi komisii je záujem vydávať miestne noviny v tlačenej podobe a bola MČ zaslaná reálna ponuka som považoval za vhodné prerokovať materiál zastupiteľstve. To že je všeobecný záujem vydávať miestne noviny a to že bol návrh materiálu návrh a programu dostatočne vopred zverejnený je podľa mňa transparentné. Samozrejme naďalej vidím priestor pre komunikáciu, no keďže som mal informácie, že oba poslanecké kluby v miestnom zastupiteľstve nemajú s prerokovaním týchto bodov problém mal som za to, že môžeme konečne po dlhých rokoch dať mediálny priestor v Devínskej Novej Vsi čo najskôr do poriadku. Ak nám ide spoločne o čo najobjektívnejšie informovanie občanov nemali by sme tomu brániť a týmto krokom umožníme práve komisiám a obyvateľom zasahovať do diania a kontrolovať informovanosť aj v tlačenom periodiku práve cez miestne zastupiteľstvo.

Dárius Krajčír

Súvisiaci článok

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *