Výberové konanie na riaditeľa ZŠ Pavla Horova 16

Ján Žatko

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves vyhlásila výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Pavla Horova 16, 841 07 Bratislava s nástupom od 01. 11. 2019. Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť na miestny úrad do 11. 09. 2019.

píše: Ján Žatko

Legislatíva týkajúca sa základných škôl

Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves je podľa zákona č. 377/1990 o hlavnom meste SR Bratislave zriaďovateľom základných škôl na svojom území. Podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve zriaďovateľ vymenúva na päťročné funkčné obdobie na návrh rady školy riaditeľa základnej školy. Rada školy predkladá návrh na kandidáta na riaditeľa na základe výsledkov výberového konania. V súlade s týmito predpismi vyhlásila mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Pavla Horova 16.

školy

Požadované kvalifikačné predpoklady na pozíciu riaditeľa školy

Uchádzači o funkciu riaditeľa musia spĺňať nasledujúce kvalifikačné požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
  • prvá atestácia v zmysle § 37 a § 49 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov   v znení  zmien a doplnkov a v súlade s § 3 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podrobné informácie o ďalších kritériách a požiadavkách a tak isto o požadovaných dokladoch nájdete na webovom sídle mestskej časti Devínska Nová Ves.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

Žiadosť s požadovanými dokladmi môžete doručiť do 11. 09. 2019 na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, spoločný obecný úrad – školský úrad, Novoveská 17, 843 10 Bratislava ( pri zaslaní poštou je rozhodujúcim dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky) alebo osobne v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves v zatvorenej obálke. Obálku označte heslom „VÝBEROVÉ KONANIE – Základná škola Pavla Horova 16 – NEOTVÁRAŤ!“

zdroj: mestská časť DNV

riaditeľa

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *