Výberové konanie na riaditeľa MŠ Milana Marečka

Ján Žatko

Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves vyhlásila výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy Milana Marečka 20, 841 07 Bratislava s nástupom od 01. 09. 2020. Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť na miestny úrad DNV do 10. 08. 2020.

píše: Ján Žatko

Legislatíva týkajúca sa materských škôl

Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves je podľa zákona č. 377/1990 Z. z. o hlavnom meste SR Bratislave zriaďovateľom materských škôl na svojom území. Podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve zriaďovateľ vymenúva na päťročné funkčné obdobie na návrh rady školy riaditeľa materskej školy. Rada školy predkladá návrh na kandidáta na riaditeľa na základe výsledkov výberového konania. V súlade s týmito predpismi vyhlásila mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Milana Marečka 20.

Výberové konanie na riaditeľa
Dvor s ihriskami MŠ Milana Marečka 20.

Požadované kvalifikačné predpoklady na pozíciu riaditeľa školy

Uchádzači o funkciu riaditeľa musia spĺňať nasledujúce kvalifikačné požiadavky:

  • Kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti a pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických  zamestnancoch a odborných zamestnancoch,
  • dosiahnutie kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou v súlade s § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z.,
  • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.,
  • občianska a morálna bezúhonnosť podľa § 15 a zdravotná spôsobilosť podľa  § 16 zákona č. 138/2019 Z. z.,
  • ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.,
  • znalosť príslušnej legislatívy,
  • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, znalosť práce s PC,
  • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť.
Výberové konanie na riaditeľa
Devínskonovoveskí dobrovoľní hasiči na návšteve MŠ Milana Marečka 20.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

Žiadosť s požadovanými dokladmi môžete doručiť do 10. 08. 2019 na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves, spoločný obecný úrad – školský úrad, Novoveská 17, 843 10 Bratislava ( pri zaslaní poštou je rozhodujúcim dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky) alebo osobne v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves v zatvorenej obálke. Obálku označte heslom „VÝBEROVÉ KONANIE –Materská škola M. Marečka 20 – NEOTVÁRAŤ!“

Miestny úrad Devínska Nová Ves.

zdroj: mestská časť DNV

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *