Výberové konanie na riaditeľa Materskej školy Pavla Horova

Ján Žatko

Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves vyhlásila výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Pavla Horova 3 s predpokladaným nástupom od 01. 03. 2021. Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť na miestny úrad DNV do 29. 01. 2021.

píše: Ján Žatko

Základné údaje

 • Plat: podľa stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
 • Predpokladaný nástup: 01. 03. 2021
 • Uzávierka prihlášok: 29. 01. 2021
 • Bližšie informácie: web Devínska Nová Ves.

riaditeľa materskej školy

Požadované kvalifikačné predpoklady na pozíciu riaditeľa materskej školy

Uchádzači o funkciu riaditeľa materskej školy musia spĺňať nasledujúce kvalifikačné požiadavky:

 • Kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti a pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických  zamestnancoch a odborných zamestnancoch,
 • dosiahnutie kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou v súlade s § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.,
 • občianska a morálna bezúhonnosť podľa § 15 a zdravotná spôsobilosť podľa  § 16 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, znalosť práce s PC,
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť.

riaditeľa materskej školy

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

Žiadosť s požadovanými dokladmi môžete doručiť do 29. 01. 2021 na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves, spoločný obecný úrad – školský úrad, Novoveská 17, 843 10 Bratislava ( pri zaslaní poštou je rozhodujúcim dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky) alebo osobne v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves v zatvorenej obálke. Obálku označte heslom „VÝBEROVÉ KONANIE –Materská škola P. Horova 3 – NEOTVÁRAŤ!“

riaditeľa materskej školy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *