V Devínskej bude jedna parkovacia zóna

Ján Žatko

V utorok 25. mája 2021 sa uskutočnilo opakované online zasadnutie miestneho zastupiteľstva s rovnakým programom, ako bolo spackané mimoriadne zastupiteľstvo, ktoré sa uskutočnilo 20. mája 2021. Na online zastupiteľstve bolo prítomných 11 poslancov, ospravedlnil sa poslanec Zoroslav Smolinský (nezávislý). Okrem iného miestne zastupiteľstvo rozhodlo, že u nás bude v rámci pripravovanej parkovacej politiky jedna parkovacia zóna.

píše: Ján Žatko

Prečo zastupiteľstvo schvaľovalo opäť už raz schválené uznesenia

Na opakovanom mimoriadnom zastupiteľstve sa znovu rokovalo aj o bodoch, ktoré boli 20. mája schválené. Rokovalo sa o nich, pretože starosta Dárius Krajčír schválené uznesenia nepodpísal. Urobil tak preto, lebo som počas mimoriadneho zastupiteľstva dňa 20. mája 2021 namietal, že zastupiteľstvo pán starosta zvolal v rozpore so zákonom. Následne urobil pán starosta správne rozhodnutie. Schválené uznesenia nepodpísal a boli opätovne prijaté na nasledujúcom zastupiteľstve, ktoré už bolo zvolané korektným spôsobom. Pán starosta sa tak vyhol nepríjemnej situácii, ktorá by mohla nastať, ak by niekto zákonnosť uznesení schválených na spackanom zastupiteľstve napadol na prokuratúre.

Mimoriadne online miestne zastupiteľstvo 20. 5. 2021.

Parkovacia politika posunutá

Dňa 29. 4. 2021 bola mestskej časti DNV doručená požiadavka mesta Bratislavy na zaujatie stanoviska miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Bratislavy, ktorým sa mení VZN Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. Keďže na takúto žiadosť je potrebné odpovedať do jedného mesiaca, preto bolo potrebné zvolať k tomuto bodu mimoriadne zastupiteľstvo. Najpodstatnejšou zmenou je posun začiatku uplatňovania parkovacej politiky z 1. januára 2021 na 1. októbra 2021. Dôvodom je podľa magistrátu koronakríza a s ňou spojené výpadky v rozpočte.

parkovacia zóna
Ilustračné foto.

Ďalšie navrhované zmeny

Ďalšie navrhované zmeny vychádzajú zo skúseností z pilotnej parkovacej politiky zavedenej v Petržalke a Novom Meste. Ide napríklad o:

  • oddelenie sadzieb za krátkodobé parkovanie od rezidentských zón a abonetských taríf,
  • definovanie tzv. oblastí platnosti parkovacích kariet,
  • doplnenie podmienky platnosti osvedčenia o technickej a emisnej kontrole pre vydanie parkovacej karty
  • zvýšený počet hodín na návštevníckej karte pre osoby odkázané na osobnú asistenciu,
  • predĺženie platnosti prvých vydaných rezidentských parkovacích kariet na 15 mesiacov.

Celý návrh novely VZN o dočasnom parkovaní si môžete prezrieť na úradnej tabuli mesta Bratislavy.

parkovacia zóna
Ilustračné foto.

V Devínskej bude jedna parkovacia zóna

Okrem stanoviska k návrhu VZN hlavného mesta sa miestne zastupiteľstvo zaoberalo aj návrhom na vytvorenie parkovacích zón v Devínskej Novej Vsi. Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky navrhla, aby bola vytvorená jediná parkovacia zóna v celej mestskej časti. Predseda komisie Miroslav Antal to zdôvodnil dispozíciou mestskej časti Devínska Nová Ves a počtom obyvateľov. Uviedol aj to, že v prípade viacpočetnej zonácie by mohlo prichádzať k preskupovaniu vozidiel zo sídliskovej časti do rodinnej zástavby, ktorá by mohla do budúcna spôsobovať problém. Zdôraznil aj to, že sa komisia snažila, aby Devínskonovovešťania neboli cudzincami vo svojej vlastnej mestskej časti.

parkovacia zóna
Ilustračné foto.

Hlasovanie o návrhu

Miestne zastupiteľstvo schválilo uznesenie, ktorým súhlasilo s návrhom VZN Bratislavy, ktorým sa mení VZN Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. Zároveň schválilo predloženie návrhu mestu Bratislava, aby bola v Devínskej Novej Vsi vytvorená jedna parkovacia zóna. Návrh uznesenia podporilo 10 poslancov. Proti bol poslanec Adrián Jankovič (Team Vallo).

parkovacia zóna
Hlasovanie proti návrhu uznesenia.

Diskusia k parkovacej politike

Ak máte záujem dozvedieť sa ako argumentovali poslanci v diskusii k uvedenému bodu, môžete si ich vyjadrenia prečítať v nasledujúcom texte, alebo vypočuť v úplnom znení zo záznamu DTV. Na záznam z vystúpenia jednotlivých poslancov sa dostanete kliknutím na konkrétny obrázok.

Miroslav Antal (nezávislý)

Myslím si, že čo sa týka parkovacej politiky, dosť sme si povedali aj na predchádzajúcom mimoriadnom zastupiteľstve. Možno len zdupľujem to, že  materiál prešiel Komisiou na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky, kde bol odporučený na schválenie miestnemu zastupiteľstvu. Samozrejme na tomto stále osobne trvám, aby sme tento materiál schválili. Preto by som ešte raz teda opakovane požiadal kolegyne a kolegov poslancov aby za tento materiál zahlasovali.

Vyjadrenie poslanca Miroslava Antala zo záznamu DTV:

Rastislav Tešovič (Devínska Inak)

Ja by som sa chcel spýtať, možno kolega Antal mi bude vedieť odpovedať, že keď sa zvažoval ten variant či to bude jedna zóna alebo či to bude viac zón, akými pohnútkami ste sa zaoberali. Čo rozhodlo, že tá jedna zóna je lepšia? Je to len také praktickejšie riešenie na zavedenie, alebo môžeme potom očakávať viac zón, alebo je to niečo čo vyšlo z nejakých výpočtov? Podľa počtu obyvateľov Devínskej viem, že mi sme tak na hranici, kedy je ešte jedna zóna akceptovateľná. Aj keď teda už čo mám informácie, aj väčšie mestské časti od nás schválili jednu zónu. Či ste sa zaoberali aj nejakou variantnou situáciou.

Vyjadrenie poslanca Rastislava Tešoviča zo záznamu DTV:

Miroslav Antal

K tomuto môžem povedať len toľko, to vytvorenie jednej zóny je dané nielen dispozíciou mestskej časti Devínska Nová Ves a počtom obyvateľov, ale aj z toho dôvodu, že je tam tesný dotyk sídlisk s rodinnou zástavbou. V prípade viacpočetnej zonácie by mohlo prichádzať k preskupovaniu vozidiel zo sídliskovej časti do rodinnej zástavby, ktorá by mohla do budúcna spôsobovať problém. Samozrejme, s týmto súvisí potom aj ďalšie rozhodovanie o tom, či bude potrebné zvažovať v rámci niektorých ulíc v rodinných zástavbách s preznačením a so zjednosmernením niektorých ulíc. Takže je to dané práve tou dispozíciou Devínskej Novej Vsi, ktorá nie je až tak veľká ako iné mestské časti, to je jedna vec. Druhá vec, aby sme nevytvárali to, aby Devínskonovovešťania neboli cudzincami vo svojej vlastnej mestskej časti. Nemáme tu problémy s denným parkovaním ale skôr vychádzame z toho, že tie problémy Devínskej Novej Vsi spočívajú v nočnom parkovaní. Toto boli hlavné dôvody a zásady. Aj keď možno sú niektoré malé lokalitky, ktoré by stáli za úvahu, ale riešiť malé lokalitky ďalšou zonáciou podľa môjho názoru nemá veľký zmysel.

Vyjadrenie poslanca Miroslava Antala zo záznamu DTV:

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *