Pripravuje sa rekonštrukcia športového areálu na ZŠ Ivana Bukovčana

Ján Žatko

V utorok 25. mája 2021 sa uskutočnilo opakované online mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva. Okrem parkovacej politiky sa miestne zastupiteľstvo zaoberalo aj návrhom na zverenie budovy ZŠ Ivana Bukovčana do správy rozpočtovej organizácii Základná škola na ul. I. Bukovčana 3 a výpožičke areálu ZŠ Ivana Bukovčana pre DNV ŠPORT.

píše: Ján Žatko

Spackané mimoriadne zastupiteľstvo

Uvedenými návrhmi sa už zaoberalo spackané mimoriadne zastupiteľstvo dňa 20. 5. 2021. Konkrétne išlo o návrh na zverenie budov základnej školy na Ivana Bukovčana 1 a 3 a priľahlých pozemkov do správy rozpočtovej organizácie Základná škola na ul. I. Bukovčana 3 a o návrh na schválenie výpožičky z dôvodu hodného osobitného zreteľa športovísk v areáli tejto školy pre spoločnosť DNV ŠPORT. Nakoniec sa nepodarilo všetky predložené návrhy schváliť, pretože sa zastupiteľstva nezúčastnilo aspoň osem poslancov.

ivana bukovčana
Spackané mimoriadne online zastupiteľstvo 20. 5. 2021.

Pripravovaná rekonštrukcia športového areálu na ZŠ Ivana Bukovčana

Starosta Dárius Krajčír zdôvodnil nutnosť schváliť predložené materiály tým, že sa vďaka spolupráci s mestom podarilo získať finančné prostriedky na rekonštrukciu bejzbalového ihriska. Tvrdil, že aby sa mohla začať revitalizácia športového areálu čo najskôr, je nevyhnutné schváliť predložené materiály už na mimoriadnom zastupiteľstve. Inak hrozí, že sa všetky pripravované procesy stopnú a budeme nútení začať s revitalizáciou až niekedy koncom leta. Materiál bol už tentoraz prerokovaný aj v Komisii legislatívy, financií, mandátovej a kontroly, ktorá ho odporučila zastupiteľstvu schváliť.

ivana bukovčana
Areál ZŠ Ivana Bukovčana.

Čo je to dôvod hodný osobitného zreteľa

Návrh na schválenie výpožičky z dôvodu hodného osobitného zreteľa športovísk v areáli školy Ivana Bukovčana pre spoločnosť DNV ŠPORT za účelom zabezpečenia údržby a správy športovísk v školskom areáli bol logický. Mestská časť DNV zriadila spoločnosť DNV ŠPORT práve kvôli tomu, aby zabezpečovala údržbu a správu športovísk v našej mestskej časti. Dôvod hodný osobitného zreteľa je „terminus technicus“ uvedený v zákone č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Umožňuje obciam reagovať na špecifické situácie v súvislosti s predajom obecného majetku, alebo prenechávaním majetku do nájmu. V týchto odôvodnených prípadoch nemusí obec vytvárať súťažné prostredie pre potencionálnych záujemcov a v odôvodnených prípadoch nemusí vyžadovať ani trhové nájomné. Prípady hodné osobitného zreteľa zákon o majetku obcí nekonkretizuje. Je v pôsobnosti zastupiteľstva rozhodnúť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, v ktorých prípadoch uplatní tento postup. V prípade Devínskej Novej Vsi je potrebné, aby takýto návrh schválilo minimálne osem poslancov.

ivana bukovčana
ZŠ Ivana Bukovčana.

Hlasovanie o návrhoch

Obidva návrhy, teda návrh na zverenie budov základnej školy na Ivana Bukovčana 1 a 3 a priľahlých pozemkov do správy rozpočtovej organizácie Základná škola na ul. I. Bukovčana 3 a návrh na schválenie výpožičky z dôvodu hodného osobitného zreteľa športovísk v areáli tejto školy pre spoločnosť DNV ŠPORT boli uznesením jednohlasne schválené všetkými prítomnými jedenástimi poslancami. Tentoraz už diskusia neprebehla, keďže všetko potrebné bolo povedané na predchádzajúcom zastupiteľstve.

ivana bukovčana
Hlasovanie o uzneseniach.

Ešte návrat k spackanému zastupiteľstvu

Na záver zastupiteľstva som sa ešte vrátil k predchádzajúcemu spackanému mimoriadnemu zastupiteľstvu, ktoré sa muselo zopakovať. Informoval som poslancov, že som sa kvôli tomu stretol aj s pánom starostom. Starosta Dárius Krajčír reagoval na moje vystúpenie. Ak máte záujem dozvedieť sa ako prebiehala naša diskusia na záver zastupiteľstva, môžete si naše vyjadrenia prečítať v nasledujúcom texte, alebo vypočuť v úplnom znení zo záznamu DTV. Na záznam z vystúpenia jednotlivých osôb sa dostanete kliknutím na konkrétny obrázok.

Ján Žatko (KDH, OĽaNO)

Ja sa vrátim ešte k minulotýždňovému miestnemu zastupiteľstvu, ktoré skončilo tak trochu emotívne kvôli mne, keď som protestoval proti spôsobu jeho zvolania. Konštatoval som, že bolo zvolané v rozpore so zákonom. Oceňujem prístup pána starostu, že nepodpísal uznesenia schválené minulý týždeň. Tým pádom nikto v budúcnosti nemôže namietať zákonnosť dnes prijatých uznesení. Tak isto oceňujem to, že tie body, ktoré sme dnes schvaľovali, prešli komisiou finančnou a legislatívy. Myslím si, že aj preto dnešné rokovanie prešlo veľmi hladko a rýchlo. Zároveň by som chcel informovať kolegyne poslankyne a kolegov poslancov, že ma pán starosta pozval na rozhovor, kde sme si vydiskutovali vzájomné názory. Utvrdili sme sa, aspoň ja to tak beriem, že obom nám ide o to isté, o rozvoj Devínskej Novej Vsi. Verím, že o to isté ide aj všetkým vám kolegyniam poslankyniam a poslancom, takže sa teším na ďalšiu vzájomnú spoluprácu. Ešte nejaký ten rok a pol nás čaká. Ak niekedy v budúcnosti budem mať nejaké výhrady k niektorým krokom, budú to vždy iba vecné námietky alebo rozdielny názor, ale berte to tak, že sa chcem cítiť súčasťou tohto tímu.

Vyjadrenie poslanca Jána Žatka zo záznamu DTV:

Dárius Krajčír (SaS, Sme rodina, Nova)

Ďakujem pán poslanec. Myslím si že nielen z mojej strany ale aj zo strany ostatných kolegov bude vôľa spolupracovať a nájsť tú spoločnú cestu. Ono nám to dosť komplikovalo, čo som aj ja osobne riešil a povedal, skomplikovalo nám to obdobie, ktoré máme už dúfam z veľkej časti za sebou, nehovorím úplne. Emócie sú v ľuďoch vybičované, v nás, my sa snažíme ťahať aj napriek prekážkam, ktoré sú, ale ja čo viem, tak každý jeden z vás má svoju predstavu o fungovaní Devínskej Novej Vsi a snaží sa ju pretaviť . Myslím, že tam je ten dobrý úmysel a ja tak aj vnímam podnety od vás. Tiež to pochopenie, ktoré som hovoril, vás poprosím. Ja sa snažím chápať vás, že sa tiež snažíte riešiť veci v rámci zastupiteľstva pre obyvateľov Devínskej a pre potreby mestskej časti a nie vlastné, tak ako k tomu pristupujem aj ja a kolegovia z úradu. Takže to vzájomné pochopenie potrebujeme. A už potrebujeme aj vzájomné osobné stretnutia, kde sa vyriešia aj drobné nezhody. Takže ďakujem aj za ten prístup a tak ako pán Žatko aj ostatní poslanci viete, že máte dvere otvorené a vieme si vydiskutovať a veľa vecí vyriešiť ešte predtým, ako by došlo k nejakému ostrejšiemu kontaktu.

Vyjadrenie starostu Dáriusa Krajčíra zo záznamu DTV:

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *