Transparentnosť našej samosprávy je stále podpriemerná

Ján Žatko

Transparentnosť našej samosprávy je podpriemerná. Je to môj názor, podporený kritikou mnohých občanov. Uznávam, je to subjektívne hodnotenie. Určite sú aj občania, ktorí si myslia opak. Existuje však aj objektívne hodnotenie nezávislej organizácie. A to hovorí jednoznačne. Transparentnosť devínskonovoveskej samosprávy je stále podpriemerná.

píše: Ján Žatko
autor kandiduje na starostu DNV

Rebríček transparentnosti

Občianske združenie Transparency International Slovensko zverejňuje od roku 2010 rebríček transparentnosti stovky najväčších mestských samospráv. Monitoruje predovšetkým úroveň transparentnosti, teda obsah a množstvo poskytovaných informácií, existenciu písaných pravidiel pre dôležité procesy, kvalitu protikorupčných mechanizmov ako aj nástroje zapájania verejnosti do rozhodovania. Najnovší rebríček bol zverejnený tento mesiac. Devínskonovoveská samospráva v ňom dopadla opäť zle. Hoci oproti jamborovému obdobiu poskočila o 11 pozícií nahor, stále je hlboko pod celoslovenským  priemerom. Devínska Nová Ves je v miere transparentnosti na 66. mieste zo 100 hodnotených samospráv. Zo všetkých hodnotených bratislavských mestských častí je podľa rebríčka Transparency International najmenej transparentná.

Čo s tým?

Ja a môj tím v prípade zvolenia zvýšime transparentnosť našej samosprávy tak, aby sa Devínska dostala v rebríčku otvorenosti miest organizácie Transparency International minimálne nad celoslovenský priemer.

Ako to dosiahneme?

Kvalitu práce volených zástupcov v samosprávach dokážu občania posúdiť len vtedy, ak sa kľúčové rozhodnutia nerobia skryté za dverami nedostupných kancelárií, ale pred očami verejnosti.

Verejné miestne zastupiteľstvá v čase vyhovujúcom občanom

Rokovania miestnych zastupiteľstiev sú zo zákona verejné. Vždy keď to nebude štátnou mocou zakázané (napríklad kvôli covidu) budú zastupiteľstvá prístupné občanom. Nemôže sa stať, aby bolo zvolané online zastupiteľstvo iba kvôli pohodliu úradníkov a poslancov, tak ako sa to stalo 27. 4. 2022 v čase, keď už boli zrušené pandemické opatrenia. Zastupiteľstvá budú zvolávané tak ako doteraz o 16.00, aby sa ich mohli zúčastniť aj zamestnaní občania. Mimochodom, posun začiatkov zastupiteľstiev z 15.00 na 16.00 presadil v súčasnom zastupiteľstve poslanec Ján Žatko.

Verejné komisie miestneho zastupiteľstva

Podľa Organizačného poriadku samosprávy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves sú komisie miestneho zastupiteľstva verejné. To znamená, že sa na ich rokovaní môžu zúčastniť aj občania. S výnimkou Komisie výstavby a životného prostredia však ide iba o teóriu, pretože ľudia sa o zasadnutí komisie včas nedozvedia. Budeme preto presadzovať, aby boli pozvánky na rokovanie komisií zverejňované včas na webe mestskej časti. Tak, aby komisie nerozhodovali za zatvorenými dverami, ale pred očami svojich spoluobčanov.

transparentnosť
Verejnosť zúčastnená na rokovaní Komisie výstavby a životného prostredia dňa 4. 9. 2019

Pravidelné stretnutia starostu a poslancov s občanmi

Budeme organizovať pravidelné stretnutia starostu a všetkých poslancov s občanmi minimálne raz ročne.  Aby sa mohli obyvatelia spolupodieľať na rozhodnutiach samosprávy, je dôležitá vzájomná diskusia. Názor Devínskonovovešťanov je pre nás dôležitý.

transparentnosť
Verejné stretnutie starostu a poslancov s občanmi dňa 26. 11. 2019 a ZŠ Ivana Bukovčana 3.

Participatívny rozpočet

 Zavedieme participatívny rozpočet. Je to jeden z najefektívnejších demokratických nástrojov, ktorý umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovania o prerozdelení časti financií, ktoré mestská časť na tento účel vyčlení. To znamená, že občania budú môcť priamo rozhodnúť, na aký projekt sa použije časť rozpočtu mestskej časti.

„Otvorené údaje“ – automatizované zverejňovanie informácií

Súčasné webové sídlo mestskej časti je veľmi neprehľadné a občania majú často problém dopracovať sa k potrebným informáciám. Na zvýšenie transparentnosti a na uľahčenie života občanov zavedieme automatizované zverejňovanie informácií. Budeme postupne publikovať ďalšie oblasti údajov užitočných pre obyvateľov. Patria k nim napríklad údaje o hospodárení, zmluvách, neplatičoch, mapové zobrazenia s rôznymi vrstvami informácií, nové stavebné a územné konania, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, strategické dokumenty a podobne.

Efektívnejší, transparentnejší a kvalitnejší miestny úrad

Zefektívnime chod miestneho úradu tak, aby dokázal lepšie slúžiť svojim občanom. Tak, aby každý dostal odpoveď na svoj podnet a tak, aby odpoveď nebola iba formálna. Zabezpečíme, aby sa na kľúčové pozície na miestnom úrade dostali skutoční odborníci.

transparentnosť

Náš volebný program

Úplný volebný program kandidáta na starostu Jána Žatka a poslancov miestneho zastupiteľstva Devínskej Novej Vsi kandidujúcich za koalíciu Sme rodina, Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a Umiernení, Spolu – občianska demokracia nájdete na webe janzatko.sk.

Súvisiace články

Jeden komentár k “Transparentnosť našej samosprávy je stále podpriemerná”

  1. Vaš Program považujem za ucelený a komplexný dokument obsahujúci všetky samosprávne kompetencie správne pomenované a zosumarizované v krátkodobom aj strednodobom časovom horizonte i s dlhodobými víziami smerujúcimi k skvalitneniu nášho života i života našich detí. Za dôležité považujem to, že kontinuálne nadväzuje i na predchádzajúce schválené dokumenty samosprávy nielen v DNV ale i v hlavnom meste a BSK. Naviac je kompatibilný i s posledne schváleným PHSR, čo umožňuje pripravovať i finančne náročné projekty z externých zdrojov EU vrátane Plánu obnovy. Odporúčam Vám však pokračovať aj v územnom pláne hlavného mesta schválenom rýchlostnom dpravnom prepojení diaľnice cez kataster DNV a obchvat Marcheggu na Viedeň, čo veľmi významným spôsobom prispeje k skvalitneniu dopravného spojenia od severozápadu Bratislavy s odľahčenim mestských častí, tunela Sitiny a dopravných kolapsov smerom na Rakúsko a hraničné prechody Berg a Jarovce, so značnou úsporou pohonných hmôt tranzitujúcich a tým i skvalitnenim životného prostredia znižovaním uhlíkovej stopy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *