Starosta a miestne zastupiteľstvo zatiaľ ťahajú za jeden povraz

Ján Žatko

V stredu 10. apríla sa v sobášnej sieni Vily Košťálová zišli po druhýkrát v tomto roku poslanci miestneho zastupiteľstva. Zastupiteľstvo bolo až prekvapujúco kľudné a pohodové. Všetky predložené návrhy stihli poslanci a poslankyne prerokovať a schváliť za 55 minút. Skrátka, zatiaľ ťahajú starosta a miestne zastupiteľstvo za jeden povraz. Po prvýkrát mohli obyvatelia Devínskej Novej Vsi sledovať rokovanie zastupiteľstva naživo na facebookovej stránke Devínskonovoveskej televízie.

píše: Ján Žatko

Búrlivá diskusia sa nekonala

Napriek tomu, že v pozvánke na rokovanie miestneho zastupiteľstva som avizoval, že pri niektorých bodoch očakávam búrlivú diskusiu, nestalo sa tak. Naplno sa tak prejavila skutočnosť, že jednotlivé návrhy už prešli komisiami miestneho zastupiteľstva, kde sa o nich už podrobne diskutovalo. Aj preto boli takmer všetky návrhy schválené jednohlasne. Aj preto došlo ku kurióznej situácii, ktorú som spomenul už v úvode článku. Všetky predložené návrhy boli prerokované a schválené za 55 minút. Preto musel o 15:55 starosta Dárius Krajčír vyhlásiť päťminútovú prestávku. Pri schvaľovaní programu bol totiž schválený jeho návrh, aby o 16:00 dostali slovo občania. Nakoniec trvalo miestne zastupiteľstvo dve hodiny a to hlavne zásluhou vystúpenia občana Zdenka Ouzkého a diskusie v bode rôzne.

povraz

Dotácie z rozpočtu mestskej časti

Veľmi podstatným bodom rokovania bolo schválenie dotácií právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom z rozpočtu mestskej časti. V oblasti športu bola schválená dotácia pre 15 žiadateľov, v oblasti kultúry pre 9 žiadateľov, v sociálnej oblasti pre 5 žiadateľov a v oblasti životného prostredia pre jedného žiadateľa. Zoznam žiadateľov a výšku schválených dotácií uvediem v samostatnom článku.

Odmeny členom komisií neposlancom

Členovia odborných komisií miestneho zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami, dostávajú za svoju prácu v komisiách odmeny vo výške 15 € za jedno zasadnutie komisie. Podľa tohto kľúča zastupiteľstvo schválilo vyplatenie odmien členom odborných komisií neposlancom ešte za druhý polrok 2018.

Schválenie ďalších sobášiacich

Podľa zákona č. 36/2005 o rodine snúbenci robia v podmienkach Devínskej Novej Vsi „Vyhlásenie o uzavretí manželstva“ na matričnom úrade pred starostom alebo povereným poslancom miestneho zastupiteľstva. Ide o tzv. civilné sobáše. Miestne zastupiteľstvo už na svojom ustanovujúcom zasadnutí 27. 11. 2018 ustanovilo do funkcie sobášiacich poslankyne Lenku Hlaváčovú, Beatu Janatovú, Blavu Kravárikovú a Veroniku Veslárovú. Tento týždeň doplnilo sobášiacich o ďalších dvoch poslancov: Miroslava Antala a Andreja Kovaríka.

povraz

Ulica Leopolda Jablonku

Už v pozvánke na rokovanie miestneho zastupiteľstva som sa podrobne zaoberal návrhom na pomenovanie novej ulice. Ide o jestvujúcu komunikáciu popri železničnej trati – spojnicu ulíc Bridlicová až po križovatku ulíc Jána Poničana a Ivana Bukovčana. Táto komunikácia plnila a plní funkciu obslužnej komunikácie a doteraz nemá meno. Prislúchajúce územie nebolo určené na výstavbu a slúžilo v minulosti ako ochranné pásmo železníc. V súčasnosti je tam povolená výstavba podľa kódu funkčného využitia územia č. 502 – zmiešané územie obchodu a služieb výrobných a nevýrobných. Železnice Slovenskej republiky predmetné pozemky previedli na nových vlastníkov a začína sa tam realizovať výstavba. Určenie názvu ulice je potrebné, aby bolo možné stavbám vydať aj orientačné čísla.

Keďže ide vlastne o pokračovanie ulice Jána Poničana, Komisia športu a výstavby navrhla pre komunikáciu názov Ulica Jána Poničana. Starosta Dárius Krajčír predložil okrem tohto návrhu aj alternatívny návrh na pomenovanie ulice po bývalom učiteľovi a miestnom kronikárovi Ulica Leopolda Jablonku. S týmto návrhom prišiel veľký znalec histórie Devínskej Novej Vsi Jozef Klačka. O tom akú veľkú autoritu má pán Klačka medzi poslancami miestneho zastupiteľstva svedčí aj skutočnosť, že za tento návrh zahlasovali okrem jedného všetci. Návrh na pomenovanie ulice po Leopoldovi Jablonkovi pôjde teraz na rokovanie mestského zastupiteľstva Bratislavy.

povraz

Prenájmy a výpožička

Miestne zastupiteľstvo schvaľovalo aj niekoľko prenájmov a jednu výpožičku. Prvý prenájom sa týka pozemku o výmere 5 m² pod novinovým stánkom na Istrijskej ulici. Prenájom bol schválený vo výške 20 €/m²/rok.

Okrem toho bolo schválené zníženie nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa za prenájom nebytového priestoru o výmere 85, 83 m² v objekte Dovina pasáže pre občianske združenie Šijeme pre radosť za 10 €/m²/rok. Dôvodom hodného osobitného zreteľa je podpora záujmových a voľnočasových činností a aktivít pre deti a mládež.

Tretím bodom týkajúcim sa prenájmu bolo schválenie dodatku č. 2 k nájomnej zmluve č. 41/2010 uzatvorenej medzi mestskou časťou DNV a občianskym združením Baseballový klub žiaci Tupolevova (dnes Fighting Flies Bratislava). Predmetom pôvodnej zmluvy z roku 2010 bol prenájom pozemku v areáli ZŠ Ivana Bukovčana o výmere 12 571 m² za účelom revitalizácie športového areálu a jeho následné využívanie pre športové aktivity vrátane baseballových. Nakoľko mestská časť plánuje vybudovať na časti uvedeného pozemku prístrešok pre dve sanitky rýchlej záchrannej služby a plochu pre parkovanie osobných automobilov k budúcemu dohľadovému centru kamerového systému, je potrebné z pôvodnej nájomnej zmluvy vyňať pozemok o výmere 300 m².

povraz
Baseballový areál na ZŠ I. Bukovčana.

Posledným bodom týkajúcim sa pozemkov bolo schválenie bezplatnej výpožičky z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre občianske združenie Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica. Ide o záhradu o výmere 558 m² za Klubom dôchodcov. Výpožička je schválená za účelom pestovania plodín pre potreby pestovateľov a členov Klubu dôchodcov pre oddych a relax. Uvedené občianske združenie má túto záhradu vo výpožičke už od roku 2013. Nakoľko platnosť doterajšej zmluvy sa skončila, bola schválená nová zmluva do konca roku 2019.

O ďalších záveroch rokovania miestneho zastupiteľstva vás budem informovať v nasledujúcom článku.

Úplný záznam z rokovania miestneho zastupiteľstva

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *