Pozvánka na rokovanie miestneho zastupiteľstva

Ján Žatko

V stredu 10. apríla sa o 15:00 začne v sobášnej sieni Vily Košťálová na Novoveskej 17 druhé tohtoročné zasadnutie poslancov miestneho zastupiteľstva. Na programe zastupiteľstva je niekoľko zaujímavých bodov, o niektorých z nich sa dozviete v nasledujúcom texte. Rokovanie miestneho zastupiteľstva je verejné.

píše: Ján Žatko

Dotácie z rozpočtu mestskej časti

Pravdepodobne najočakávanejším bodom rokovania bude schvaľovanie dotácií na rok 2019 z rozpočtu mestskej časti Devínska Nová Ves. Mestská časť poskytuje tieto dotácie zo svojho rozpočtu právnickým alebo fyzickým osobám v súlade so Všeobecným záväzným nariadením č. 5/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves. V rozpočte mestskej časti na rok 2019 poslanci schválili ešte v decembri sumy, ktoré je možné použiť na dotácie pre jednotlivé oblasti činností. Pre oblasť športu je takto rezervovaných 50 tisíc €, na kultúru 20 tisíc €, pre sociálnu oblasť 6 tisíc € a pre oblasť životného prostredia 1 tisíc €. Podmienky stanovené VZN č. 5/2016 splnilo v oblasti športu 15 žiadateľov, v oblasti kultúry 9 žiadateľov, v sociálnej oblasti 5 žiadateľov a v oblasti životného prostredia 1 žiadateľ. Úlohou miestneho zastupiteľstva bude schváliť poskytnutie dotácií a určenie ich výšky pre jednotlivých žiadateľov. Pred rokom bolo zastupiteľstvo, na ktorom sa schvaľovali dotácie, veľmi emotívne, tak uvidíme aké to bude tentoraz.

Program miestneho zastupiteľstva.

Návrh na pomenovanie ulice

Zaujímavým bodom bude aj návrh na pomenovanie novej ulice. Ide o jestvujúcu komunikáciu popri železničnej trati – spojnicu ulíc Bridlicová až po križovatku ulíc Jána Poničana a Ivana Bukovčana. Táto komunikácia plnila a plní funkciu obslužnej komunikácie a doteraz nemá meno. Prislúchajúce územie nebolo určené na výstavbu a slúžilo v minulosti ako ochranné pásmo železníc. V súčasnosti je tam povolená výstavba podľa kódu funkčného využitia územia č. 502 – zmiešané územie obchodu a služieb výrobných a nevýrobných. Železnice Slovenskej republiky predmetné pozemky previedlo na nových vlastníkov a začína sa tam realizovať výstavba. Určenie názvu ulice je potrebné, aby bolo možné stavbám vydať aj orientačné čísla.

Keďže ide vlastne o pokračovanie ulice Jána Poničana, Komisia športu a výstavby navrhuje pre komunikáciu názov Ulica Jána Poničana. Starosta Dárius Krajčír predkladá okrem tohto návrhu aj alternatívny návrh na pomenovanie ulice po bývalom učiteľovi a miestnom kronikárovi Ulica Leopolda Jablonku.

zastupiteľstva
Novovytvorená ulica znázornená červenou farbou.

Výsledok kontroly v DTV

Veľa sa bude určite diskutovať aj o správe miestneho kontrolóra z kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami v Devínskonovoveskej televízii, spol. s r.o. za rok 2017. Správa konštatuje viaceré pochybenia zo strany DTV, za ktoré je zodpovedná vtedajšia konateľka spoločnosti Jana Martanovičová. Správa miestneho kontrolóra konštatuje porušenie zákona o účtovníctve, zákona o informáciách, zákona o verejnom obstarávaní a zmluvy o poskytovaní služieb s mestskou časťou Devínska Nová Ves.

Budú bývalí pohraničiari naďalej oslavovať v Istra Centre staré zlaté časy?

Najviac kontroverznými budú pravdepodobne dva body, ktoré navzájom súvisia. Miestne zastupiteľstvo sa bude zaoberať žiadosťou pána Viléma Koupého na prenájom sály Istra Centra na účely spoločenského posedenia bývalých ochrancov štátnych hraníc v sobotu 6. júla 2019. Ide o každoročné podujatie, ktoré už vzbudilo aj pozornosť celoštátnych médií, keďže je prinajmenej zvláštne, že iba niekoľko sto metrov od pamätníka obetí zavraždených v oblasti železnej opony si v priestoroch patriacich mestskej časti spomínajú na časy zašlej slávy príslušníci tej istej pohraničnej stráže, ktorá má tieto obete na svedomí. Riaditeľ Istra Centra odôvodňuje prenajatie priestorov Istra Centra skutočnosťou, že nemá právny dôvod na to, aby takýto prenájom odmietol. Preto sa touto žiadosťou bude zaoberať miestne zastupiteľstvo.

zastupiteľstva
Pamätník obetiam železnej opony pod Mostom slobody.

S touto problematikou súvisí aj návrh poslanca Rastislava Tešoviča na schválenie „Zásad potláčania extrémizmu v podmienkach mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves v osobitných prípadoch“. Podstatou navrhovaných zásad je článok I v nasledujúcom znení:

Zakazuje sa prenájom alebo výpožička majetku vo vlastníctve mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves (ďalej len „mestská časť“) alebo majetku zvereného mestskej časti hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou, ak je dôvodný predpoklad, že takýto majetok bude využitý na podporu alebo propagáciu hnutí smerujúcich k potláčaniu základných práv a slobôd občanov, prejavov extrémizmu, násilia, alebo že takýto majetok bude využitý na činnosť odporujúcu dobrým mravom, v prípade pochybnosti rozhodne Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves.

K uvedenému návrhu predloženému poslancom Rastislavom Tešovičom vypracoval Miestny úrad Devínska Nová Ves rozsiahle negatívne stanovisko a preto očakávam, že sa k nemu rozprúdi búrlivá diskusia.

zastupiteľstva
Príslušníci pohraničnej stráže zadržali narušiteľa. Tento mal šťastie, prežil.

Pozvánka a materiály

Pozvánku na rokovanie miestneho zastupiteľstva nájdete tu a materiály tu. Rokovanie zastupiteľstva je verejné.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *