Schválený rozpočet na rok 2019 – po devínskonovovesky

rozpočet
Viktor Švarc

Rozpočet akejkoľvek organizácie je jedným z kľúčových nástrojov na plnenie jej cieľov a poslania. Inak to nie je ani v prípade našej MČ DNV. Pri skladaní skladačky zvyšovania rozpočtu na Oddychový park na Grbe na Charkovskej ulici som musel skúmať niekoľko rozpočtov a rozpočtových opatrení a potom, samozrejme, hľadať pozadie jednotlivých rozhodnutí. Vtedy som si uvedomil, čo všetko sa dá so schváleným (a ako potvrdil kontrolór, tak aj s neschváleným) rozpočtom napáchať. Vôbec sa preto nečudujem, že aj pán starosta považoval schválenie rozpočtu za prioritu uplynulého roku.

píše: Viktor Švarc

Prečo sa znovu ozývam?

Bola by škoda nechať si všetky zistenia a postrehy pre seba, preto vznikol nasledujúci text. Jeho cieľom je informovať občanov, ktorých zaujíma, čo sa u nás deje, ale aj všetkých ľudí zodpovedných za správu vecí verejných, ktorých zaujíma, ako ich vníma obyčajný človek z Devínskej. Dúfam, že sa týmto textom nenechajú znechutiť, ale práve naopak, motivuje ich k tomu, aby dokázali, že v prospech občanov vedia pracovať aj lepšie.

Nie som právnik, učiteľ, ekonóm, novinár, aktivista, ekológ ani expert na stavebné inžinierstvo, šport, rozvoj urbanistických celkov či verejnú správu. Na to, aby som videl, ako naša mestská časť fungovala (a zatiaľ sa zdá, že aj naďalej funguje), mi preto musí stačiť len sedliacky rozum (hoci nie som ani sedliak). Aj preto som otvorený konštruktívnej kritike a uvítam akékoľvek informácie, ktoré text doplnia a zdokonalia.

Písanie o tom, čo už sa v minulosti nepodarilo, pokazilo, prípadne čo nevyšlo, vo mne vyvoláva značný pocit zúfalstva. Preto sa chcem zamerať skôr na veci, ktoré sa do takéhoto stavu ešte nestihli dostať.

rozpočet
Viktor Švarc

Ignorovanie pripomienok k rozpočtu

Obaja s manželkou sme si rozpočet po jeho zverejnení na webe pozreli a mestskej časti e-mailom poslali pripomienky. Po viac ako mesiaci od ich odoslania sme na ne však od adresáta nedostali žiadnu odpoveď. Obe boli pritom odoslané do 10 dní od zverejnenia rozpočtu, teda tak, ako to ukladá zákon 369/1990 o obecnom zriadení. Jediným výstupom zo strany mestskej časti bola v tomto prípade poznámka, ktorá odznela na zasadnutí miestneho zastupiteľstva, v rámci ktorého sa schvaľoval rozpočet. Dárius Krajčír tu spomenul, že od občanov prišli dve pripomienky, ktoré pre krátkosť času nestihli zapracovať. Až neskôr sme sa nepriamo dozvedeli, že naozaj išlo o naše pripomienky. Ak si aj pracovníci miestneho úradu či novozvolený starosta Dárius Krajčír nechcú nechať do svojej zodpovednosti „kafrať“ občanov, ktorí sa ani neunúvali získať vo voľbách mandát na správu vecí verejných, bolo by viac než vhodné za pripomienky poďakovať a uviesť skutočné dôvody, pre ktoré do rozpočtu nebudú zapracované. Takto nám mestská časť v skutočnosti len oznámila, že jej pracovníci na občanov nemajú čas.

rozpočet
Starosta Dárius Krajčír pri rokovaní miestneho zastupiteľstva o rozpočte.

Cyklotrasy

Aj napriek predvolebnému verejnému záväzku Dáriusa Krajčíra („Vypracujem koncepčný dokument rozvoja cyklodopravy v prvom roku (ak takýto obec nemá) a zrealizujem minimálne 25% cyklotrás každoročne podľa dokumentu (značením, výstavbou a pod.)“) je na cyklotrasy v rozpočte na rok 2019 vyčlenených presne 0 €. S obnovou povrchu cyklotrás a zvyšovaním ich bezpečnosti sa tak podľa schváleného rozpočtu v roku 2019 zjavne nepočíta. Na portáli Odkaz pre starostu sa však pán Oreský vyjadril úplne inak („V roku 2019 budeme pokračovať v oprave povrchu zvyšnej časti cyklotrasy, ktorá je v našom katastri a pristúpime aj k úpravám okrajov a úpravám krajníc. Zrekonštruovaných bolo viac ako 5 000 m² a obdobná plocha nás čaká aj v roku 2019.“). Zostáva teda otázne, či veriť rozpočtu, v ktorom na opravu cyklotrás a nákup pozemkov nie sú vyčlenené žiadne peniaze, alebo pánu Oreskému, ktorý možno má „chodbové“ informácie a vie, odkiaľ mestská časť tie stovky tisíc eur na tento účel v tomto roku zoberie.

rozpočet

Vyhliadková veža

Rozhľadňa na Devínskej Kobyle vyvoláva ešte pred vybudovaním mnoho otázok, ktoré si zaslúžia detailnejší rozbor (bude zverejnený v inom článku). V súvislosti s rozpočtom je však zvláštne, že hoci celková cena rozhľadne má byť 250 000 €, na rok 2019 je na tento účel vyčlenených 250 000 € aj napriek tomu, že 75 000 € už bolo preinvestovaných v roku 2018 (v roku 2018 bolo na rozhľadňu vyčlenených 250 000 €, avšak celá suma nebola minutá). Mimovoľne sa teda natíska otázka, či sa stavba rozhľadne predraží oproti pôvodnému plánu, alebo je v tejto položke skrytá „tajná“ rezerva 75 000 €.

rozpočet
Vizualizácia plánovanej rozhľadne.

Oddychový park na Grbe

Hoci suma, ktorá do parku bola investovaná (viac ako 380 000 €), už teraz výrazne prekročila plánovaný rozpočet (200 000 €), na rok 2019 je na tento účel vyčlenených ďalších 70 000 €. Dokopy to tak bude 450 000 €. Keďže množstvo občanov s podobou parku nie je spokojných, otázka, ako konkrétne sa majú tieto finančné prostriedky využiť, je mimoriadne pálčivá. Starostovi Dáriusovi Krajčírovi som preto 21. 12. 2018 adresoval žiadosť, v ktorej som ho vyzval na predstavenie plánovaného finálneho stavu parku s tým, že sa vyrieši nadmerné použitie betónu, nefunkčná fontána a nevhodné hracie prvky. Žiadam ho tiež o zverejnenie zoznamu závad s termínmi, dokedy majú byť závady odstránené, a tiež o zverejnenie výzvy pre verejnosť na pripomienkovanie, pričom pripomienky verejnosti majú byť zohľadnené. Zároveň požadujem, aby zastavil akékoľvek investície do parku s výnimkou nevyhnutných opráv do doby, kým nebudú splnené vyššie uvedené body. Na túto moju žiadosť som zo strany mestskej časti dodnes nedostal odpoveď.

rozpočet
Oddychový park na Grbe.

Cesty a chodníky

V schválenom rozpočte na rok 2019 je doslova napísane: „V roku 2018 plánuje MČ BA-DNV pokračovať o opravách ciest, chodníkov a v budovaní nových parkovacích miest a spevnených plôch.“ V súvislosti s touto položkou za pozornosť stojí suma vyčlenená na parkovanie, konkrétne na tzv. ostatné plochy. Vo volebnom roku 2018 bolo na tento účel vyčlenených 250 000 €, na rok 2019 je to presne 0 €. To znamená, že rozpočet je v rozpore sám so sebou. Možno je však tento rozpor spôsobený len tým, že tvorca tohto dokumentu zabudol pri kopírovaní textu z minuloročného rozpočtu zmeniť nielen rok. V súvislosti s parkovaním teda zostáva dúfať, že aspoň DENOVA (v rámci transferu vo výške 7 000 €) vyznačí na cestách jednotlivé parkovacie miesta, čím by sa parkovanie zefektívnilo.

rozpočet
Rekonštrukcia chodníka na Istrijskej ulici.

Voľnočasový areál Kalištná

Pod touto položkou sa pravdepodobne skrýva workoutovo-parkourové ihrisko, na ktoré si Devínskonovovešťania v lete vybojovali príspevok od Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 5 000 € a proti ktorého umiestneniu sa už počas realizácie zdvihla vlna nevôle zo strany občanov bývajúcich v jeho blízkosti. Kým v priebehu roka 2018 bol na tento účel naplánovaný výdaj 20 000 €, na rok 2019 je schválených ďalších 30 000 €, pravdepodobne na jeho rozšírenie. Ostáva nám (a najmä okolitým obyvateľom) teda len dúfať, že pokračovanie tohto projektu bude v súčinnosti s občanmi a nie v rozpore s ich predstavami a požiadavkami.

rozpočet
Workoutové a parkourové ihrisko na sídlisku Stred.

Terasa

Rekonštrukcia terasy je záležitosť, ktorá sa ťahá dlhé roky. V tejto súvislosti sa hovorilo o problémoch s vysporiadaním pozemkov, avšak ani do roku 2018 žiaden pozemok pod terasou kúpený nebol a parcela 2565/65, na ktorej terasa stojí, dodnes patrí mestu Bratislava. Na rekonštrukciu terasy navyše schválilo miestne zastupiteľstvo stovky tisíc eur už viackrát. Aj na rok 2018 bolo v rozpočte plánované čerpanie vo výške 300 000 €, hoci výsledkom bolo nakoniec iba zacelenie výtlkov tesne pred voľbami, pravdepodobne len za zlomok tejto sumy. Za zamyslenie stojí, ako chcel niekto opraviť terasu v roku 2018, keď len objednávka projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu bola zadaná 17. 4. 2018 (fakturovaná bola o 4 mesiace neskôr). Pritom plán na obstaranie projektu k terase bol ešte v roku 2015 a aj v roku 2017. Ostáva teda dúfať, že 300 000 € naplánovaných na tento účel bude v roku 2019 využitých efektívne a v prospech občanov, hoci objednávka realizačného projektu ešte nebola zverejnená. Prvým pozitívnym krokom by však bolo, keby mestská časť zverejnila a riadne odkomunikovala, ako má výsledok rekonštrukcie vyzerať.

rozpočet
Terasa na ulici Milana Marečka.

MÚ a ostatné

Takáto položka sa objavila už v rozpočte na rok 2018, v ktorom bolo spätne uvedené čerpanie z nej už počas roka 2016, a to skoro 80 000 €. Dalo by sa očakávať, že táto položka bude zahŕňať jednu veľkú investíciu do miestneho úradu a s ňou súvisiace menšie investície rádovo v tisícoch eur. V roku 2019 však pod túto položku so sumou 420 000 € spadajú (minimálne) tri stredne veľké investície. Rozpočet hovorí toto: „V dôsledku nevyhovujúceho technického stavu strechy miestneho úradu, je plánovaná jej kompletná rekonštrukcia, pričom sa počíta s vytvorením ďalších administratívnych priestorov pre miestny úrad. Obdobne je plánovaná v dôsledku zlého technického stavu rekonštrukcia budovy klubu dôchodcov. Nakoľko v závere roka 2018 nadobudla MČ BA – DNV vlastnícky vzťah k rybníku počíta rozpočet tiež s jeho revitalizáciou.“

Možno len hádať, prečo tri pomerne vysoké výdavky, ktoré spolu nijako nesúvisia (okrem toho, že patria medzi kapitálové), sú zahrnuté do jednej položky. Na základe skúseností s projektmi, ktoré MÚ realizoval v minulosti, je jednou z možností aj to, že zostavovateľ rozpočtu možno nemá ani len predstavu o tom, koľko bude ktorá investícia stáť. V takom prípade a v takomto stave rozpracovanosti, kedy aktivity pravdepodobne nemajú ani realizačný projekt či stavebné povolenie (hoci tu si nie som istý, či bude potrebné), možno len skonštatovať, že pre mestskú časť bude mimoriadne náročné tieto projekty úspešne zrealizovať ešte v tomto roku. S najväčšou pravdepodobnosťou bude v roku 2019 nanajvýš dokončená projektová dokumentácia, budú získané povolenia a ak to počasie dovolí, najskôr v polovici jesene 2019 sa môže začať s prácami na streche budovy miestneho úradu. Ak by sa tento scenár naplnil, veľká časť z plánovaných finančných prostriedkov by sa v tomto roku na tento účel nevyužila a do rozpočtu na rok 2020 by mohli tieto tri akcie ísť znovu na schválenie osve.

Nie je ťažké všimnúť si, že budova klubu dôchodcov skutočne nie je práve v najlepšom stave, čo možno povedať aj o streche miestneho úradu. V prípade strechy miestneho úradu však zbytočne podozrivo pôsobí skutočnosť, že si nikto nerobí najmenšie starosti s tým, aby občanov informoval o tom na čo konkrétne chce priestory v podkroví miestneho úradu využívať. Rovnako nie sú nikde zverejnené informácie ani o tom, akým spôsobom sa bude revitalizácia rybníka realizovať a či sa teda napríklad nemáme pripraviť na ďalšie tony betónu podobne, ako to bolo v prípade parku na Charkovskej ulici. Je nepochopiteľné, prečo nie je táto nemalá položka komunikovaná otvorene. Akoby tie stovky tisíc eur ani nestáli za zmienku.

Doplnené: V relácii DTV zverejnenej 10. 1. 2019 Dárius Krajčír napokon predsa naznačuje, že na základe personálneho auditu dôjde k zvýšeniu počtu pracovníkov MÚ, pre ktorých budú tieto podkrovné priestory potrebné. To je zatiaľ všetko.
V inej relácií sa v súvislosti s rybníkom blysol pán poslanec Tešovič, ktorý ako predseda Komisie legislatívy, financií, mandátovej a kontroly tiež v podstate priznal (čas od 22:17), že v rozpočte nenašiel peniaze na rybník, hoci tam predsa len schované sú.

Je to naozaj všetko?

Samozrejme, že nie. Som napríklad zvedavý, či aj k nákupu služobných vozidiel za 50 000 € natočí DTV takú krásnu reportáž, ako keď predminulý rok vtedy ešte referent Dárius Krajčír prezentoval elektrobicykle. Za zmienku tiež stojí nikde neodôvodnené navýšenie výdavkov na kosenie (o 20 000 € v porovnaní s rokom 2016 pričom sa počet kosení ani plocha oficiálne nemení) či výdavky na výsadbu zelene. Aby som nebol len pesimistom, tešia ma investície do škôl a škôlok, v rámci ktorých je 410 000 € vyčlenených na opravy a údržbu a 580 000 € ako kapitálové výdavky. Nedá mi však nespomenúť, že by aj napriek tomu bolo mimoriadne vhodné konkretizovať, čo všetko sa v tom skoro milióne eur skrýva. Sám som v tejto súvislosti ešte zvedavý na záverečný účet za rok 2018. Kapitálové výdavky na ZŠ a MŠ sú stále plánované vo výške 800 000 €. Za nadstavbu jednej MŠ a zateplenie objektov plus nejaké malé výdavky som však nedokázal napočítať viac než 400 000 €.

rozpočet
Miestny úrad.

Za zmienku stojí aj plánovaná investícia 150 000 € do areálu Vápencová (na osvetlenie, závlahový systém či tribúnu). Ak sa to podarí, bude do tohto areálu za posledné 4 roky investovaných 400 000 €, čo je slušný balík peňazí. Nezainteresovaný človek by si mohol myslieť, ako si futbalisti „mastia bruchá“. Opak je však pravdou. Na jednej strane sú do športu schvaľované stovky tisíc eur, na strane druhej sa však v rámci rozpočtových opatrení podpory športových klubov poslanci naťahujú o 500 € počas rozdeľovania dotácie 30 000 € pre športové kluby. Tu však na rok 2019 prišlo k zvýšeniu na 50 000 €. Snáď sa tak v budúcich rokoch využije viac finančných prostriedkov hlavne na podporu športovania detí.

Na záver si neodpustím poznámku k modernizácii kamerového systému naplánovaného na rok 2019 za 80 000 €, kde ide o plnenie predvolebného sľubu týkajúceho sa zvýšenia bezpečnosti. Snažil som sa zistiť, či tento krok napríklad aj bez ohľadu na voľby nenavrhla tiež komisia verejného poriadku, ktorej v rokoch 2014 až 2018 predsedal pán poslanec Tešovič. Z nejakého dôvodu ale táto komisia (ako jediná) už dva roky nezverejnila žiadne záznamy zo svojich rokovaní. V poslednom zázname z 21. 11. 2016 je viacero zmienok o tom, že by sa mal kamerový systém rozšíriť ešte v roku 2017. Do rozpočtu sa však vtedy na kamery nedostalo ani euro a aj napriek výstupu z komisie to na rokovaní zastupiteľstva k rozpočtu nikto oficiálne ani nežiadal. Samozrejme, bezpečnosť nie sú len kamery, no v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi je táto investícia nesporným krokom vpred. Pravdepodobne aj zasadanie komisie spred dvoch rokov bolo vypočuté až teraz.

Schvaľovanie rozpočtu

Samotné schvaľovanie rozpočtu pripomína už len povinnú jazdu. Už pred jeho schválením totiž došlo k stretnutiu starostu a poslancov, na ktorom boli zrejme mnohé veci vyjasnené. Samozrejme, takýto postup je korektný, avšak len za predpokladu, že sa stretnutie neuskutoční za zatvorenými dverami bez akéhokoľvek výstupu pre verejnosť. Pritom by bolo viac než vhodné dať občanom k dispozícii zhrnutie tohto stretnutia a vysvetlenie nových kapitálových výdavkov.

Do rozpravy sa k tomuto bodu dňa 13. 12. 2018 ako prvý prihlásil poslanec Rastislav Tešovič, ktorý sa prihovoril verejnosti sledujúcej toto rokovanie. Všetkých uistil, že s pánom starostom sa už pracovne stretli, určité pripomienky zapracovali a budú sa snažiť svoje zámery zapracovať v priebehu roka 2019. Tieto zámery však nijako nekonkretizoval. Ako ďalší sa prihlásil poslanec Ján Žatko, ktorý spomenul tri body: 1. Chce, aby sa zvýšenie miezd zamestnancov miestneho úradu prejavilo aj na práci a výsledkoch úradu. 2. Po masívnom výrube v roku 2018 navrhuje zvýšiť plánované množstvo vysadených stromov, ale necháva to v kompetencií príslušnej komisie. 3. Apeluje na rešpektovanie komisií v prípade investičných akcií.

Starosta Dárius Krajčír pána Žatka ubezpečil, že pripomienky komisií sú do rozpočtu zapracované v maximálnej možnej miere. V záverečnej reči tiež spomenul, že od dvoch občanov DNV dostal k rozpočtu pripomienky, pre krátkosť času však neboli do rozpočtu zapracované na 100 %. Dodal tiež, že je pripravený podporiť všetky zmeny v rozpočte, ktoré prospejú DNV. Následne sa pristúpilo k samotnému hlasovaniu, ktoré dopadlo 12:0.

Tiež som toho názoru, že domáhať sa rozpočtového provizória nie je v záujme občanov mestskej časti. To však neznamená, že návrh rozpočtu by mal byť schválený bez konkrétnych verejne vznesených pripomienok zo strany poslancov. Politickú korektnosť teraz odložíme na chvíľu bokom. Ak jednotliví poslanci otvorene nedeklarujú, čo konkrétne by v rozpočte (hoci aj schválenom) chceli mať, zaváňa to buď absenciou vlastného názoru (čo vyvoláva otázku, načo nám takí poslanci sú), alebo priamo nejakými dohodami, ktoré mohli byť uzatvorené v pozadí a s prospechom občanov nemusia mať veľa spoločné.

rozpočet
Poslanci miestneho zastupiteľstva počas schvaľovania rozpočtu.

Znovu komunikácia, tentokrát zo strany DTV

Schválený rozpočet bol po odhlasovaní zavesený na webovú stránku mestskej časti a týždeň po rokovaní miestneho zastupiteľstva sa rozpočtu venovala aj DTV v jednej zo svojich reportáží. Táto inštitúcia neostala ani po zmene starostu svojej povesti nič dlžná a aj tentokrát vyprodukovala suchopárny, nudný záznam bez akéhokoľvek náznaku investigatívy. Ak sa totiž v reportáži neobjaví ani len zmienka (či nebodaj konkrétna otázka) o veľkých kapitálových výdavkoch (okrem rekonštrukcie ZŠ a MŠ), reportáž neplní informačný účel a v konečnom dôsledku len poskytuje skreslené informácie a zavádza verejnosť. Iróniou je, že si to občana sami dosť draho platia. V čom je teda reportáž tak slabá?

Na úvod vystupuje spokojný starosta s všeobecným vyhlásením, že na schválenom rozpočte podľa neho nie je veľmi čo opravovať. Následne poslanec Ján Žatko vyjadruje spokojnosť, že sme sa vyhli rozpočtovému provizóriu, a to aj napriek tomu, že rozpočet nie je ideálny, a spolieha sa na pána starostu, že rozpočet bude upravovaný podľa aktuálnych potrieb mestskej časti. Pani poslankyňa (teraz už zástupkyňa starostu) Beáta Janatová zas hovorí o tom, že v rozpočte sú priority, ktoré občanom sľúbili, a že hoci s malými opatreniami, ale urobia to, čo sľúbili. Toľko sa k rozpočtu vyjadrili volení zástupcovia.

Ďalej pokračuje vedúci oddelenia ekonomiky a rozpočtu Juraj Strempek, ktorý v dlhom monológu hovorí o tom, ako sa rozpočet vytvára a že doň budú zapracované všetky pripomienky a požiadavky komisií, rozpočtových organizácií a základných a materských škôl. Vysvetľuje, že rozpočet má dve časti – príjmovú a výdavkovú. Ďalej pokračuje vyjadreniami, ktoré v takejto reportáži mohli odznieť už pred desiatimi rokmi a bez problémov to môže pri podobnej príležitosti opakovať aj ďalších desať rokov, pretože je to každý rok v podstate to isté. Aby v reportáži odzneli aj nejaké ohromujúce sumy, redaktor nezabudne zhrnúť cifry na príjmovej aj na výdajovej strane, čo sú pre bežných ľudí nič nehovoriace čísla hodené do vzduchu. Pán Strempek, oblečený v mikine, dostáva ďalší obrovský priestor na to, aby pokračoval vo svojom nudnom výklade, kde predstavuje každú z deviatich kapitol rozpočtu. Ku cti mu slúži, že spomenul aspoň výstavbu severného obchvatu Volkswagenu, na ktorý netrpezlivo čakajú obyvatelia Kolónie. Nevynechal ani v minulosti realizované zatepľovanie škôl. Celá reportáž končí bez akéhokoľvek komentára fádnym vymenovaním príjmov a výdavkov z rozpočtov na roky 2020 a 2021, ktoré vzalo miestne zastupiteľstvo na vedomie. Pochybujem o tom, že si niekto z redaktorov DTV rozpočet, alebo aspoň jeho výdavkovú časť, vôbec čítal. O konkrétnych otázkach „na telo“ si môžeme nechať snívať. Samozrejme, veď kto rozumný by sa pokúsil dostať do úzkych niekoho, kto mu práve bez pripomienok schválil 90 000 € na ďalší rok.

Medzi poslancami sa snáď nenachádza ani jeden, ktorý by v predvolebných sľuboch nehovoril o zlepšení komunikácie s občanmi. Ak má byť toto príklad tej lepšej komunikácie zo strany DTV, zástupcov občanov či pracovníkov miestneho úradu v nadchádzajúcom volebnom období, môžeme sa tešiť na to, že sa okrem predvolebných a povolebných sľubov (aj o lepšom informovaní, transparentnosti či komunikácií) vôbec nič nezmení.

Niečo pozitívne na záver?

Chcel by som tento článok skončiť nejakým nádejným, pozitívnym konštatovaním, ale nič skutočne presvedčivé neviem nájsť a ani vymyslieť. Nádej však, samozrejme, nestrácam. V ďalšom článku, ktorý pripravujem rád vysvetlím, akú veľkú nádej v rozpočte ponúka položka s názvom Projektové dokumentácie, na ktorú bolo na rok 2019 schválených celých 150 000 €.

3 komentáre k “Schválený rozpočet na rok 2019 – po devínskonovovesky”

  1. Som vďačný autorovi za tento článok. Aj napriek tomu, že je k rozpočtu, ktorý som podporil aj ja svojim hlasom, veľmi kritický. Nejdem teraz vyvracať autorove argumenty. Koniec koncov, s väčšinou z nich súhlasím. Naopak, chcem vyzvať aj ostatných obyvateľov Devínskej, aby sa viac vyjadrovali k tomu, čo sa okolo nich deje. Aby sa pýtali svojich volených zástupcov na to čo ich trápi a aby vyžadovali odpovede na svoje otázky. Aby prinášali návrhy na zlepšenie života v našej mestskej časti. Ja ich v tom vždy podporím.

    1. Vážený pán Žatko, ďakujem za zverejnenie môjho článku. Z Vašej reakcie vidím, že sa v ňom predsa len nachádzajú argumenty s ktorými nesúhlasíte. Budem len rád ak ich sem napíšete aby som sa k nim mohol vyjadriť. Článok je rozdiahly a má veľmi široký záber. Je tiež možné, že som sa len niekde nepresne vyjadril, alebo sám niečo zle interpretujem.

      1. Pán Švarc, myslím že sa vo svojom článku vyjadrujete presne. Ešte raz opakujem, že nebudem vyvracať vaše argumenty, zvlášť, keď s väčšinou z nich súhlasím. Opakujem, že napriek tomu, že zďaleka nepovažujem rozpočet za taký ideálny ako pán starosta, zdvihol som zaň ruku, pretože som presvedčený že tento rozpočet je lepší ako rozpočtové provizórium. A za druhé dávam šancu novému starostovi, ktorý dal svoje slovo, že jeho prístup k poslancom, odborným komisiám a aj občanom bude iný ako u jeho predchodcu. Súvisí to aj s tým, že po zriadení odborných komisií sa rozpočtom budeme znovu zaoberať, už aj s podporou ich stanovísk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *