Rozhovor so starostom Dáriusom Krajčírom – dokončenie

dokončenie
Ján Žatko

Dokončenie rozhovoru s novým starostom Devínskej Novej Vsi Dáriusom Krajčírom. V pondelok 3. decembra 2018, iba necelý týždeň potom ako prevzal túto funkciu, poskytol pre blog Týždeň v Devínskej rozhovor. Pán starosta rozhovor autorizoval a nemal k nemu pripomienky. Vzhľadom k tomu, že od rozhovoru uplynulo už viac ako 10 dní a doba je teraz veľmi hektická, dovolil som si do neho vsunúť moje poznámky tam, kde sa už udalosti medzitým posunuli.

píše: Ján Žatko
poslanec miestneho zastupiteľstva DNV   

Teraz by som prešiel na zopár problémov, ktoré sú práve aktuálne v DNV. Vy ste už spomenuli, že ste dali zastaviť výrub topoľov na sídlisku Kostolné.

Áno, pristúpil som k tomu z toho dôvodu, že aj podľa mňa bol až príliš masový. Takto húfne likvidovať zeleň v Devínskej nie je mojim cieľom. Neviem, z akého dôvodu sa to chcelo takto nárazovo všetko riešiť necitlivo. Takto hromadne sa to rieši kvôli zdravotnému stavu tých stromov a kvôli ich životnému prostrediu, ktoré majú . Uvádza sa to v posudku, ktorý bol robený ešte v roku 2011, čiže už prešlo veľa času odvtedy. Už vtedy bolo upozornenie od arboristov, že korene tých stromov, odvtedy keď sa budovali parkoviská kedysi dávno, sú vlastne v betónovom lôžku. Takže ten strom si hľadá cestu kade tade inde. Nemá dostatok priestoru a v tých miestach, kde by mal byť silný, je oslabený. Už podľa toho jeho životného priestoru je jasné, že ten strom nemôže byť zdravý . Ďalej topoľ posadiť ako alergén k bytovkám, ktorý dorastá do obrovskej výšky, ktorý treba každoročne orezávať čo je tiež finančne náročné a nebezpečné, tak nie je šťastným riešením.

dokončenie
Dárius Krajčír.

Mne ale vadí predovšetkým to, že zrazu prídeme o kvantum vysokej vzrastlej zelene a ťažko ju budeme nahrádzať. Tak ako ju ľahko vyrúbeme, ťažko ju nahradíme. Preto som požiadal o vytypovanie ešte tých posledných naozaj najkritickejších kusov, ktoré sú na pohľad vyslovene v zlom zdravotnom stave. K tomuto by som ešte rád povedal, že zodpovednosť je na pleciach starostu ako štatutára. Ak by nedajbože došlo k nejakému poškodeniu zdravia, alebo nebodaj k strate na živote nášho občana s tým vedomím, že som vedel o tom, že tie stromy nie sú v poriadku, tak do toho by som nešiel. Preto nás ešte čakajú tri kusy, ktoré žiaľ kvôli ich zlému stavu musia byť vypílené. Ako by som to povedal… Milá myšlienka byť ekologický, ale zlá myšlienka strhávať pásky a upozornenia a už okresným úradom povolený výrub zablokovať osobnými autami. Takýmto štýlom vlastne mariť tie posledné kroky, keď som deklaroval, že už ďalšie stromy sa takto húfne už rúbať nebudú. To ma nemilo prekvapilo, keď hlavne tí ľudia, ktorí sa snažia takýmto štýlom zachrániť tie tri kusy topoľov, ale ohrozujú životy a majetky a zdravie iných občanov. Takže to ma nemilo prekvapilo.

dokončenie
Spílený topoľ na ulici Jána Poničana.

Kvôli týmto obštrukciám sa posledný výrub troch kusov bude vykonávať 6. a 7. decembra za účasti polície a za prítomnosti bezpečnostných zložiek, keďže k tomu ináč nemôžeme pristúpiť. A zvyšok výrubu je pozastavený. Tam žiadam opäť audit životných podmienok pre stromy, odborný posudok na to, koľko ich je v tak katastrofálnom stave, že sú naozaj nutné na výrub. A tiež koľko z nich sa nachádza nad inžinierskymi sieťami, pretože k viacerým mi nedoložili mapu inžinierskych sietí, tie nie sú vytýčené. To znamená, že ja nemôžem rozhodnúť o výrube, pokiaľ naozaj nemám všetky argumenty na to že ten strom je chorý a musí ísť preč. Takže tieto kroky treba spraviť na jar a samozrejme v súbehu s tým že budeme plánovať náhradnú výsadbu. Tam kde napríklad sú tieto tri posledné kusy, pod nimi sú inžinierske siete, čiže na rovnaké miesto ich vysádzať nemôžeme. Náhradnú výsadbu teda môžeme to riešiť buď oproti už pri pomaly bývalom ihrisku, alebo iné riešenie, ktoré som predostrel kolegom. Nachádza sa tam chodník, ktorý je široký ako cesta pre jedno osobné vozidlo. Opäť treba počkať na vytýčenie sietí a ak by to bolo možné a vhodné umiestniť tam kultivary, ktoré svojim koreňovým systémom nenarušia tie inžinierske siete. Ja by som bol najradšej, keby sa nová výsadba urobila čo najbližšie k tým pôvodným miestam na ktorých sa nachádzali vyrúbané topole. Nehovoriac o tom, že môžeme ešte vysádzať oproti. Čiže nie strom za strom, ale aspoň dva stromy za jeden.

dokončenie
Vykopaný peň na ulici Jána Poničana.

Ďalším akútnym problémom je výstavba workoutového ihriska na sídlisku Stred.

Pôvodným zámerom bolo podľa informácie kolegov, že nové workoutové ihrisko malo nahradiť súčasné hokejbalové ihrisko. Našťastie už som mohol do toho vstúpiť a požiadať kolegov o prehodnotenie tohto riešenia, keďže to bola prvá vlna kritiky. Obyvatelia sídliska chceli hokejbalové ihrisko zachovať. Ja som rovnakého názoru. Hokejbalové ihrisko síce už neslúži priamo hokejbalu, ale je to vhodná plocha na iné športy. Ak sa zrekonštruuje a urobí sa tichší povrch aby nerušil obyvateľov, to znamená ak sa tam dá tartan alebo nejaký gumový povrch, tak ho deti môžu využívať naďalej. Bude bezpečnejší a bude menej hlučný. Deti zase majú jeden priestor, kde môžu hrať futbal a iné športy. Tým pádom zachováme to ihrisko ktoré je tam v súčasnosti a nemusíme do toho investovať veľké prostriedky. Lebo zrušiť jedno ihrisko a dávať tam workoutové ihrisko je aj technicky aj finančne náročnejšie ako budovať to workoutové opodiaľ .

dokončenie
Hokejbalové ihrisko na sídlisku Stred.

S Denovou aj s pracovníkmi, ktorí sú zodpovední za ten projekt, na ktorý sme dostali grant 5 tisíc eur od Bratislavského samosprávneho kraja sme vytypovali miesto, ktoré by bolo najvhodnejšie. Je mi jasné, že je to nová vec, ktorá nepatrí do toho prostredia. Alebo lepšie povedané, nie že nepatrí, ale nie sú ľudia na to zvyknutí, tak ako je to pri tej lanovke opodiaľ. Tiež to je novinka, žiaľ už je to vo fáze, kedy sa ťažko komunikuje s občanmi v tom vnútrobloku. Pretože už máme dotáciu. Medzičasom, kým som ja zložil sľub starostu, už došlo k príprave na osadenie tých prvkov. Našťastie v rámci pracovnej porady, ktorú som mal s vedúcimi som sa dozvedel, že v prípade ak by bola veľká nevôľa občanov, alebo by boli problémy s tým ihriskom, v tom prípade je možné tieto prvky premiestniť na inú plochu. Tých plôch v Devínskej máme našťastie dosť, kde už jestvujú napríklad workoutové prvky a tým pádom by sme ich mohli takýmto štýlom doplniť. Vieme zachovať a dať do pôvodného stavu aj zeleň. Ja som bol nemilo prekvapený, že v prvom návrhu osadenia tých prvkov bol 15 x 20 metrový betónový povrch do ktorého sa to malo osádzať. Našťastie k tomu nepríde, takže to bude jednoduchšie, ak by bolo potrebné tie prvky premiestniť.

dokončenie
Príprava na vybudovanie workoutového ihriska.

Tieto internetové diskusie samozrejme vnímam. Informácie sa ku mne dostanú, zaujíma ma názor občanov, ale treba prihliadať na to, že tam nie sú traja, štyria obyvatelia ani desiati. Sú tam stovky ľudí. Ja budem fungovať tak, že sa najprv opýtam občanov, ak to má zasiahnuť do ich životného prostredia. Tuto k tomu neprišlo. Nebol som vtedy starostom, keď sa to riešilo. Teraz mám možnosť rozhodnúť o tom v prípade, ak by väčšina obyvateľov Kalištnej bola proti tomuto workoutovému ihrisku alebo tým prvkom. V tom prípade to vieme našťastie premiestniť. Ale zdôrazňujem, že páni poslanci aj pán starosta by mali prihliadať k názoru väčšiny. Čiže ja sa budem v prípade takýchto projektov opierať o názor väčšiny občanov, či už by to bolo formou ankety alebo formou prieskumu v teréne. Toto chcem dokonca urobiť ešte aj pri tomto workoutovom ihrisku. V najbližších dňoch po Vianočnej uličke, lebo to je teraz podujatie ktoré vyťaží viaceré organizácie aj mestkú časť, rozbehneme anketu a spýtame sa obyvateľov na ich názor. Samozrejme, poslancov oboznámim s výsledkami. Budú zverejnené na webovej stránke a uvidíme čo z toho vzíde. Ja verím, že ľudia počkajú. Predpokladám, že tie prvky v zime tak hojne využívané nebudú a to prostredie tým našťastie toľko neutrpí, ako si možno niektorí myslia.

dokončenie
Workoutové ihrisko tesne pred dokončením.

Ďalším dosť vážnym problémom v súčastnosti je výmena tepelných rozvodov na sídliskách Kostolné a Podhorské. Váš predchodca v reportáži DTV vyhlásil že výmena rozhodov bude ukončená do začiatku vykurovacieho obdobia. Je tu december a ukončenie prác je v nedohľadne.

Vďaka verejnej diskusii sme pristúpili na miestnom úrade ku konaniu. Stihol som sa oboznámiť na stavebnom úrade a na oddelení výstavby v akom stave je tá rekonštrukcia, aké sú podmienky a aké sú možnosti. K tomu poviem len toľko, že som nariadil vykonať štátny stavebný dozor. S tým, že v priebehu nasledujúcich dní by mali byť riešení investor aj zodpovední zamestnanci kvôli tomuto projektu ktorý nie je šťastný. Uvedomujem, že pri každom projekte, pri každej stavbe, pri každej rekonštrukcii prichádza k posunu dátumov. Teraz je otázka, či budeme tlačiť na ukončenie a pokračovanie v novom roku a samozrejme k tým ďalším konaniam. Ale asi počkám na vyjadrenie štátneho stavebného dozoru a tam uvidíme, aké sú naše reálne možnosti a aké sú ich reálne pochybenia.

dokončenie
Rekonštrukcia tepelných rozvodov na Podhorskom.

Posledná otázka. Začali sme adventné obdobie, blížia sa Vianoce. Ako vy osobne budete prežívať aj advent aj Vianoce?

Úplne v inom nastavení ako som bol doteraz zvyknutý . Už to nie je to, že zamestnanec má voľno, keď je zdarne ukončené podujatie – teda napríklad Vianočná ulička. Ale v podstate musím byť 24 hodín denne pripravený riešiť veci pre Devínskonovovešťanov a Devínsku. Napriek tomu sa budem snažiť  vyčleniť si priestor pre rodinu, pre blízkych a známych a nájsť tú chvíľu pokoja na to, aby som mohol načerpať sily do ďalších dní.

Požehnané Vianoce Vám prajem pán starosta.

Ďakujem veľmi pekne, vám tiež.

dokončenie
Betlehem, akad. maliar Ladislav Záborský.

Súvisiaci článok

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *