Konkurz do komisií miestneho zastupiteľstva

konkurz
Ján Žatko

Na minulotýždňovom rokovaní miestneho zastupiteľstva poslanci okrem iného zriadili odborné komisie miestneho zastupiteľstva, schválili ich rámcovú náplň a zvolili ich predsedov a podpredsedov. Súčasne sa spoločne so starostom mestskej časti dohodli, že nominácia odborníkov z radov občanov do týchto komisií nebude prebiehať na princípe straníckych nominácií, ale rozhodne konkurz otvorený všetkým občanom. Podmienky sú zverejnené na webovom sídle mestskej časti.  Prihlásiť sa môžete do 20. januára 2019.

píše: Ján Žatko
poslanec miestneho zastupiteľstva DNV    

Zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva

Na rokovaní miestneho zastupiteľstva vo štvrtok 13. 12. 2018 poslanci okrem iného zriadili odborné komisie miestneho zastupiteľstva. Tieto komisie majú poradnú, iniciatívnu a kontrolnú funkciu. Oproti minulému volebnému obdobiu nastalo niekoľko zmien. Z pôvodnej komisie školstva, mládeže, vzdelávania a kultúry bola vyčlenená problematika kultúry, ktorá bola po novom spojená so športom. Do pôvodnej komisie na ochranu verejného poriadku bola presunutá doprava z pôvodnej komisie výstavby, dopravy a životného prostredia a zároveň tam bola doplnená problematika parkovacej politiky. Poslednou novinkou oproti minulému volebnému obdobiu bolo vytvorenie úplne novej Komisie pre dotácie. S návrhom na vytvorenie tejto komisie prišiel starosta Dárius Krajčír. Hlavným dôvodom na jej vytvorenie je snaha, aby o pridelení dotácie z mestskej časti nerozhodovali jej poberatelia. To sa doteraz v rámci dotácií pre športové kluby alebo kultúrne subjekty často v komisii športu alebo kultúry stávalo. Celkovo bude v tomto volebnom období pôsobiť osem komisií miestneho zastupiteľstva.

konkurz
Rokovanie miestneho zastupiteľstva.

Voľba predsedov a podpredsedov komisií

Na spomínanom rokovaní miestneho zastupiteľstva boli tajnou voľbou zvolení aj predsedovia a podpredsedovia komisií. Uznávam, že pre občanov ten proces voľby musel pôsobiť chvíľami až komicky. Na pracovnom stretnutí pred miestnym zastupiteľstvom, ktoré zvolal starosta Dárius Krajčír a na ktoré pozval všetkých poslancov, došlo totiž k vzájomnej dohode na menách všetkých predsedov a podpredsedov. Vzhľadom k tomu, že rokovací poriadok miestneho zastupiteľstva predpisuje v prípade takejto voľby tajné hlasovanie, musel z formálnych dôvodov prebehnúť zdĺhavý proces tajnej voľby postupne pri každej komisii. A tak poslanci po zdĺhavom procese tajného hlasovania došli k „prekvapujúcemu“ výsledku, že všetci predsedovia aj podpredsedovia boli zvolení 12 hlasmi všetkých poslancov.

konkurz
Volebná komisia pri sčítaní hlasov.

Komisia na ochranu verejného záujmu

Túto komisiu je zastupiteľstvo povinné zriadiť na základe ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Posudzuje dodržiavanie tohto zákona starostom a poslancami mestskej časti a jej členmi môžu byť zo zákona iba poslanci. Za predsedníčku tejto komisie bola zvolená Lenka Hlaváčová (Devínska Inak) a za podpredsedu Ján Žatko (KDH, OĽaNO).

konkurz
Lenka Hlaváčová.

Komisia legislatívy, financií, mandátová a kontroly

Táto komisia sa vyjadruje a vypracúva stanoviská k materiálom prerokúvaným miestnym zastupiteľstvom a miestnou radou k najdôležitejším otázkam zásadného významu pre mestskú časť, najmä k rozpočtu a k otázkam súvisiacim s mandátom starostu a poslancov a k nakladaniu s majetkom. Kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení a ďalších platných právnych predpisov. Za predsedu tejto komisie bol zvolený Rastislav Tešovič (Devínska Inak) a za podpredsedníčku Beata Janatová (SaS, Sme rodina, Nova).

konkurz
Rastislav Tešovič.

Komisia výstavby a životného prostredia

Táto komisia posudzuje a navrhuje koncepcie z hľadiska rozvoja mestskej časti, vyjadruje sa k návrhom na zmenu územného plánu, posudzuje vlastnú investičnú činnosť mestskej časti, spolupracuje s mestskou časťou pri vydávaní stanovísk k príprave a realizácii stavieb na území mestskej časti, spolupôsobí pri tvorbe a ochrane životného prostredia, vyjadruje sa k nakladaniu s odpadmi, spolupôsobí pri správe a údržbe verejnej zelene.  Za predsedníčku tejto komisie bola zvolená Beata Janatová a za podpredsedu Andrej Kovarík (Zmena zdola).

konkurz
Beata Janatová.

Komisia sociálna, bytová a zdravotná

Táto komisia vypracúva stanoviská k materiálom prerokúvaným miestnym zastupiteľstvom a miestnou radou v oblasti sociálnej, bytovej a zdravotnej, vrátane poskytovania príspevkov sociálnej pomoci a žiadostí o nájom bytov. Vypracúva návrhy a podnety v týchto oblastiach. Za predsedníčku tejto komisie bola zvolená Veronika Veslárová (Devínska Inak) a za podpredsedníčku Bronislava Kraváriková (SaS, Sme rodina, Nova).

konkurz
Veronika Veslárová.

Komisia školstva, mládeže a vzdelávania

Táto komisia vypracúva stanoviská k materiálom prerokúvaným miestnym zastupiteľstvom a miestnou radou, ako aj k návrhom zámerov v oblasti školstva, mládeže a vzdelávania. Vypracúva návrhy a podnety v týchto oblastiach. Spolupracuje so školskými radami a vedením škôl, vyjadruje sa k aktivitám samosprávy zameraných na deti a mládež. Za predsedníčku tejto komisie bola zvolená Beata Janatová a za podpredsedu Miroslav Antal (nezávislý).

konkurz
Beata Janatová.

Komisia športu a kultúry

Táto komisia vypracúva stanoviská k materiálom prerokúvaným miestnym zastupiteľstvom a miestnou radou, ako aj k návrhom zámerov v oblasti športu a kultúry. Vypracúva návrhy a podnety v týchto oblastiach. Za predsedu tejto komisie bol zvolený Jozef Tittel (SaS, Sme rodina, Nova) a za podpredsedu Peter Kolega (Devínska Inak).

 

konkurz
Jozef Tittel.

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky

Táto komisia vypracúva stanoviská k materiálom prerokúvaným miestnym zastupiteľstvom a miestnou radou, ako aj k návrhom zámerov v oblasti verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky. Vypracúva návrhy a podnety v týchto oblastiach. Za predsedu tejto komisie bol zvolený Miroslav Antal a za podpredsedu Ján Žatko.

konkurz
Miroslav Antal.

Komisia pre dotácie

Táto komisia vypracúva stanoviská k materiálom prerokúvaným miestnym zastupiteľstvom a miestnou radou, ako aj k návrhom zámerov v oblasti dotácií, vrátane otázky podmienok pre udeľovanie dotácií a oprávnenosti žiadostí o ich udelenie. Vypracúva návrhy a podnety v tejto oblasti. Členmi tejto komisie môžu byť iba poslanci miestneho zastupiteľstva. Za predsedu tejto komisie bol zvolený Andrej Kovarík a za podpredsedu Adrián Jankovič (Progresívne Slovensko, Spolu).

konkurz
Andrej Kovarík.

Konkurz do komisií miestneho zastupiteľstva

Ako som už uviedol v úvode tohto článku, poslanci sa spoločne so starostom mestskej časti dohodli, že nominácia odborníkov z radov občanov do komisií miestneho zastupiteľstva nebude prebiehať na princípe straníckych nominácií. Rozhodne konkurz otvorený všetkým občanom. Podmienky konkurzu sú zverejnené na webovom sídle mestskej časti.  Prihlásiť sa môžete emailom na adresu konkrétnej komisie do 20. januára 2019. Členov komisií bude miestne zastupiteľstvo voliť na svojom prvom zasadnutí v roku 2019.

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *