Rokovalo miestne zastupiteľstvo DNV

Rokovalo miestne zastupiteľstvoV stredu 9. 5. 2018 vo vile Košťálová rokovalo miestne zastupiteľstvo mestskej časti Devínska Nová Ves. Tentoraz trvalo dlhšie ako predchádzajúce dve tohtoročné zastupiteľstvá, ale hlavne bolo podstatne živšie. Poslanci a poslankyne na rozdiel od predchádzajúcich zastupiteľstiev viac diskutovali o predložených materiáloch a o vzruch sa postaral aj obyvateľ Devínskej Novej Vsi, ktorý prišiel zastupiteľstvo upozorniť na katastrofálnu dopravnú situáciu na Kolónii.

Rokovania miestneho zastupiteľstva sa zúčastnilo všetkých 12 poslancov a poslankýň miestneho zastupiteľstva. Rokovanie trvalo dve hodiny, teda viac ako dvojnásobne dlhšie ako predchádzajúce dve tohtoročné rokovania miestneho zastupiteľstva. Prinášam vám súhrnnú informáciu o výsledkoch rokovania. Niektorými z najviac zaujímavých bodov sa ešte budem venovať samostatne v budúcich článkoch.

Rokovalo miestne zastupiteľstvo

Snaha mestskej časti o opätovný prenájom rybníka

V Devínskej Novej Vsi už dlhší čas prevláda nespokojnosť nad tým, v akom stave je rybník na Mlynskej ulici. Starosta Milan Jambor informoval miestne zastupiteľstvo o tom, že súčasný nájomca rybníka ústne vypovedal nájomnú zmluvu s Poľnohospodárskym družstvom Devín. Následne starosta oznámil PD Devín, že mestská časť má záujem o opätovný prenájom rybníka. Pri rokovaní o tomto prenájme vstupuje do hry aj urbárske spoločenstvo, vzhľadom k tomu, že si uplatnilo reštitučný nárok na predmetný pozemok. Pri rokovaní s PD Devín a urbárom sa zúčastnení zhodli na tom, že rybník by mal byť prioritne prenajatý mestskej časti, s tým že mestská časť by v tomto priestore vybudovala oddychovú zónu. Miestne zastupiteľstvo túto informáciu privítalo, aj keď poslanec Rastislav Tešovič mal k nej nasledujúcu pripomienku:

Reč ako víno, sám by som to lepšie nepovedal. Len mi nedá nepovedať, že škoda že v minulom volebnom období za tohto vedenia mestská časť o tento rybník došla.

Rokovalo miestne zastupiteľstvo
V takomto stave je v súčasnosti rybník.

Návrh na prenájom budovy kina Devín

Starosta Milan Jambor predložil poslancom návrh na prenájom budovy kina Devín na 25 rokov. Z diskusie sa dalo pochopiť, že nájomca nebude platiť žiadne reálne nájomné ale prenájom si „odbýva“ formou vložených investícií. Poslanec Miroslav Enciger protestoval proti takémuto vzájomnému „zápočtu pohľadávok“, pretože to podľa neho zneprehľadňuje vzájomné vzťahy a môže to v budúcnosti spôsobiť značné komplikácie.

Poslancovi Rastislavovi Tešovičovi sa nepáčil takýto postup, ktorý je podľa neho šitý na konkrétneho uchádzača a okrem toho je proti tomu, aby zastupiteľstvo na sklonku svojho volebného obdobia zaväzovalo budúce vedenie mestskej časti na taký dlhý čas. Povedal:

S kinom Devín samozrejme musíme niečo urobiť, len škoda že mestská časť nie je tým subjektom, ktorý rozdáva karty a určuje pravidlá a hľadá záujemcov a investorov. Je to v podstate naopak, že sa z času na čas niekto na to kino opýta a my mu potom dáme nejakým spôsobom na mieru ušiť výberové konanie. Je to predsa len investícia na 20 rokov plus opcia. Pokiaľ tam umožníme nejaký zápočet, tak o 20 rokov nebude nejakej hybnej sily, aby to kino zostalo mestskej časti. To je jedna vec. Druhá vec je, že nie je úplne férové aby sme na sklonku tohto funkčného obdobia zaväzovali budúceho starostu a budúce zastupiteľstvo a v podstate obyvateľov mestskej časti na tak dlhé obdobie ako je 25 rokov. Ja si myslím, že toto by si už naozaj mala vyriešiť nová samospráva.

Po pripomienkach poslancov starosta Milan Jambor svoj návrh z rokovania miestneho zastupiteľstva stiahol. Podrobnejšie sa problematike budúcnosti kina Devín budem venovať v najbližších dňoch v samostatnom článku.

Rokovalo miestne zastupiteľstvo
Budova bývalého kina Devín.

Správy kontrolóra mestskej časti

Miestny kontrolór Ing. Milan Slezák predložil na rokovanie miestneho zastupiteľstva Správu o výsledku kontroly dodržiavania zákonnosti pri poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ BA DNV v roku 2017 a Správu o výsledku kontroly zákonnosti, hospodárnosti a správnosti pri pri správe, výpočte, vyrubovaní, splatnosti a platení miestneho poplatku za rozvoj v roku 2017. Bohužiaľ, o podrobnostiach o jeho zisteniach uvedených v týchto správach vás neviem informovať. Miestny úrad totiž na oficiálnom webe mestskej časti „zabudol“ zverejniť materiály k rokovaniu miestneho zastupiteľstva. Preto len uvádzam to, čo odznelo v diskusii. Poslanec Miroslav Encinger ocenil kontrolné správy nasledujúcimi vetami:

Chcel by som poďakovať pánovi kontrolórovi, že mal takúto podrobnú a prehľadnú správu a že sa nebál rypnúť aj do miestneho úradu respektíve do starostu. Teraz vidíme, že pri prideľovaní príspevkov jediný kto robí chyby je starosta a že podpisuje niečo, kde nie je dodržané VZN.

Starosta Milan Jambor si svoju chybu priznal a komentoval to nasledovne:

Ja sa samozrejme teším z oprávnenej kritiky, ja sa jej nebojím. Ak niečo robíme zle, pán kontrolór nás na to upozorní. Musím priznať, že napriek tomu, že ma kritizuje, je to konštruktívna kritika a ja sa teším takej konštruktívnej kritike.

Obe predložené správy miestne zastupiteľstvo jednohlasne vzalo na vedomie.

Rokovalo miestne zastupiteľstvo
Miroslav Encinger.

Nevyhovujúca dopravná situácia na Kolónii

Nebýva zvykom, aby na rokovanie miestneho zastupiteľstva prišli prejaviť svoj názor aj občania. Tentoraz sa tak stalo. V rámci bodu rôzne požiadal o vystúpenie obyvateľ Tehliarskej ulice Ing. Peter Kaňuch. Informoval poslancov miestneho zastupiteľstva o katastrofálnej dopravnej situácii na Kolónii, zvlášť na Opletalovej ulici. Podrobnosti o tomto bode Vám prinesiem v niektorom ďalšom článku.

Rokovalo miestne zastupiteľstvo
Peter Kaňuch.

Utajené stavebné aktivity mestskej časti

Na blogu Týždeň v Devínskej sme sa podrobne vo viacerých článkoch venovali utajenej stavebnej aktivite mestskej časti. Napríklad o tom, že sa chystá výstavba parkoviska medzi cintorínom a Domom sociálnych služieb Senecio nevedeli vopred nielen občania Devínskej ale ani Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia, ani poslanci miestneho zastupiteľstva. S kritikou takéhoto postupu starostu vystúpil poslanec RastislavTešovič:

Musím povedať, že viacerí z nás sú svedkami toho, že sa dozvedáme o pripravovaných stavebných zámeroch, investičných akciách žiaľ z okna autobusu, keď vidíme, že niekde začal nejaký výkop alebo sa o tom dozvieme z Devexu alebo z Facebooku. Je to veľmi smutné, pretože také vážne veci ako príprava stavebnej činnosti v réžii mestskej časti by mala byť určite konzultovaná v prvom rade s dotknutou verejnosťou a v neposlednom rade s odbornou komisiou výstavby a miestnym zastupiteľstvom.

Rastislav Tešovič predložil návrh uznesenia, ktorým miestne zastupiteľstvo žiada starostu mestskej časti, aby pred začatím každej stavebnej činnosti, ktorej objednávateľom je mestská časť,  informoval vhodným spôsobom dotknutých obyvateľov mestskej časti, miestne zastupiteľstvo a komisiu výstavby, dopravy a životného prostredia. Miestne zastupiteľstvo uznesenie schválilo ale starosta vyhlásil, že bude zvažovať, či ho podpíše. Bližšie podrobnosti o tomto bode vám tiež prinesiem v samostatnom článku.

Rokovalo miestne zastupiteľstvo
Rastislav Tešovič prvý zľava.

Rokovalo miestne zastupiteľstvo, materiály zostali utajené

Možno je to náhoda, možno je to úmysel, ale v každom prípade je to fakt. Na webe mestskej časti bývajú pred každým zasadnutím miestneho zastupiteľstva zverejnené texty materiálov o ktorých poslanci rokujú. Tentoraz miestny úrad materiály zverejniť zabudol. Aj preto je táto informácia o rokovaní poslancov miestneho zastupiteľstva neúplná, pretože som v nej vychádzal iba z toho čo odznelo v diskusii, keďže písomné materiály som nemal k dispozícii. Dúfam, že to bola iba náhoda a pri ďalšom rokovaní už materiály budú opäť zverejnené.

Rokovalo miestne zastupiteľstvo
Výstavba parkoviska medzi cintorínom a Seneciom.

Súvisiace články

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *