Rokovali poslanci miestneho zastupiteľstva

zastupiteľstva
Ján Žatko

V utorok 12. februára sa o 15:00 zišli vo vile Košťálová na Novoveskej 17 po prvýkrát v tomto roku poslanci a poslankyne na rokovaní miestneho zastupiteľstva Devínskej Novej Vsi. Na rokovaní sa zúčastnili deviati poslanci, traja sa z rôznych príčin ospravedlnili. Na programe bolo viac ako 30 bodov, napriek tomu sa poslancom podarilo všetky prerokovať a schváliť za 2,5 hodiny.

píše: Ján Žatko

Hladký priebeh zastupiteľstva

Napriek tomu, že zloženie poslaneckého zboru je veľmi pestré, všetky predložené materiály boli s drobnými úpravami schválené jednohlasne. Zástupkyňa starostu Beata Janatová to pre pre DTV vysvetlila nasledovne:

zastupiteľstva
Beata Janatová

Miestna rada si dala tú prácu že preštudovala materiály a dala návrhy na doplnenie. To že dnes zastupiteľstvo prebehlo relatívne bez problémov je práve odrazom tej práce pred zastupiteľstvom a pred miestnou radou. Pokiaľ sa tam vyriešia problémy a dohodnú sa veci, tak už v podstate pri zastupiteľstve je len formálna záležitosť tieto body prebrať a možno upraviť nejaké kozmetické vady alebo úpravy, ktoré treba urobiť.

Starosta Dárius Krajčír pre DTV tak isto ocenil konštruktívny prístup poslancov.

zastupiteľstva
Dárius Krajčír

Páni poslanci boli aktívni a čo sa týka pripomienkovania  a dopĺňania, materiály si študujú, čo som veľmi rád, že chybičky… Človek je tvor omylný. Kto robí, robí aj chyby. Boli také drobné detaily. Bolo vidieť, že poslanci materiál pozerajú a reagujú, dávajú návrhy a pripomienky, takže som veľmi rád, že takto fungujeme. Konštruktívne.

Harmonogram zasadnutí miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a odborných komisií

Miestne zastupiteľstvo schválilo jednohlasne Harmonogram zasadnutí miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a odborných komisií na rok 2019.  Podľa schváleného harmonogramu bude najbližšie miestne zastupiteľstvo 10. 4. 2019. Ďalšie budú 12. 6. 2019, 18. 9. 2019, 13. 11. 2019 a 11. 12. 2019. Všetky budú začínať o 15:00.

zastupiteľstva

Vystúpenie občanov

Dôležitou zmenou oproti minulosti bol návrh starostu Dáriusa Krajčíra na zaradenie bodu „Vystúpenie občanov“. Tento bod bude zaradený už na každé ďalšie rokovanie miestneho zastupiteľstva vždy presne o 16:00. Občania mohli na miestnom zastupiteľstve vystúpiť aj doteraz, ale poslanci museli vždy možnosť ich vystúpenia schváliť zvláštnym hlasovaním. Odteraz budú mať možnosť vystúpenia zaručenú a okrem toho môžu prísť  presne na čas v ktorom budú vystupovať a nemusia čakať až na bod „Rôzne“ ako doteraz. Starosta Dárius Krajčír okomentoval pre DTV túto zmenu nasledovne:

Chceme aby občania mali možnosť prísť sa podeliť so svojimi podnetmi a návrhmi na zastupiteľstvo bez toho, aby boli odradzovaní tým, že ich niekto schvaľuje do diskusie. V tomto bode môžu vystúpiť občania v tom poradí ako sa prihlásili. Majú zhruba tri minúty na to, aby povedali svoj návrh alebo podnet.

Na tomto rokovaní miestneho zastupiteľstva využili možnosť vystúpiť dve pani Eva Vargová a Zdenka Brutovská. Bližšie o ich vystúpeniach budem informovať v niektorom z nasledujúcich článkov.

zastupiteľstva
Zdenka Brutovská

Rozpočty rozpočtových a príspevkových organizácii mestskej časti

Medzi dôležité body rokovania miestneho zastupiteľstva patrilo najmä schválenie rozpočtov základných a materských škôl na rok 2019 a príspevkových organizácií mestskej časti Istra Centrum a Denova. V tejto súvislosti je dôležité vedieť, že riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií mestskej časti spracovali rozpočty vlastných organizácií na základe rozpočtu mestskej časti Devínska Nová Ves na rok 2019 v ktorom im boli stanovené hodnoty a ukazovatele, a ktorý bol schválený už v decembri 2018. K predloženým návrhom rozpočtov nemali poslanci žiadne pripomienky a schválili všetky jednohlasne.

zastupiteľstva
Zberný dvor Denovy.

Personálne rozhodnutia

Ďalšími dôležitými bodmi boli personálne rozhodnutia. Menili sa zástupcovia mestskej časti v radách škôl, orgánoch obchodných spoločností a volili sa členovia odborných komisií miestneho zastupiteľstva. Aj tieto návrhy boli schválené jednohlasne. K týmto bodom sa ešte vrátim v samostatnom článku.

Ekonomické rozhodnutia

Poslanci schválili aj dva návrhy na odpredaj pozemkov. V oboch prípadoch išlo o malú výmeru a týmto predajom sa iba zreálni už jestvujúci stav. Ďalej boli schválené viaceré prenájmy vo viacúčelovom zariadení na ulici Štefana Králika 1, v suteréne Dovina pasáže na ulici Milana Marečka a v bytovom dome na ulici Pavla Horova 7. Poslanci tak isto schválili darovanie strojov Denove, ktoré v minulom roku zakúpila mestská časť a príspevok na oplotenie kontajnerového stojiska pre bytový dom na Eisnerovej 19. Tak isto schválili dodatok k odmeňovaciemu poriadku. K niektorým z týchto rozhodnutí sa ešte tiež vrátim v samostatnom článku.

zastupiteľstva
Miestne zastupiteľstvo 12. 2. 2019.

Správa o činnosti dobrovoľných hasičov

Jedným z bodov programu bola aj správa o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru obce mestskej časti Devínska Nová Ves za rok 2018 vypracovaná veliteľom Pavlom Goldsteinom. Zástupkyňa starostu Beata Janatová vysoko vyzdvihla prácu dobrovoľných hasičov slovami:

Naozaj ten hasičský zbor je funkčný, je dobrý. Vykonáva prácu nielen v záujme Devínskej Novej Vsi ale vypomáha v rámci celého mesta. Takže im ďakujem a držím im palce aby ešte išli ďalej, ešte sa skvalitnili a naozaj aby boli braní čím ďalej tým viac za profesionálov ako za dobrovoľných hasičov.

Prácu dobrovoľných hasičov ocenil tak isto aj starosta Dárius Krajčír a poslanec Ján Žatko, ktorý zdôraznill hlavne to, že sa dobrovoľným hasičom darí pritiahnuť medzi seba mladých ľudí.

zastupiteľstva
Dobrovoľní hasiči čistia okolie rybníka.

Materiály predložené miestnym kontrolórom

Miestny kontrolór predložil na rokovanie miestneho zastupiteľstva štyri materiály. Správu o kontrolnej činnosti za rok 2018, správu z kontroly stavu a vývoja dlhu mestskej časti, správu z kontroly plnenia opatrení a návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2019. Aj o týchto materiáloch budem informovať podrobnejšie neskôr.

zastupiteľstva
Miestny kontrolór Milan Slezák.

Uznesenia z rokovania miestneho zastupiteľstva

Prijaté uznesenia z rokovania miestneho zastupiteľstva zo dňa 12. 02. 2019 si môžete pozrieť tu. A ako som avizoval už v predchádzajúcich riadkoch, o niektorých bodoch rokovania miestneho zastupiteľstva budem informovať ešte podrobnejšie v nasledujúcich článkoch.

Reportáž DTV z rokovania miestneho zastupiteľstva

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *