Prísne utajený plán výsadby stromov v Devínskej

Ján Žatko

Minulý rok bol pre stromy v Devínskej Novej Vsi priam katastrofálny. Na verejných priestranstvách padla pod ostrými zubami motorových píl približne stovka dospelých stromov. Bez dostatočnej náhrady. Na tomto blogu som na túto úmyselne spôsobenú katastrofu viackrát upozorňoval nielen ja, ale aj ďalší prispievatelia. V novembri som bol zvolený za poslanca miestneho zastupiteľstva. Prejavil som záujem pôsobiť aj v Komisii výstavby a životného prostredia. Jedným z dôvodov bola aj moja roztrpčenosť nad tým, ako sa mestská časť k zeleni v minulom volebnom období správala. Po roku však musím s ľútosťou konštatovať, že moja roztrpčenosť trvá. Jedným z dôvodov je aj utajený plán výsadby stromov

píše: Ján Žatko

Likvidácia stromov v Devínskej v roku 2018

Jedným z drastických zásahov do zelene v Devínskej Novej Vsi v minulom roku bol výrub topoľov zasadených medzi parkovacími miestami  na sídlisku Kostolné. Jedným z prvých krokov novo zvoleného starostu Dáriusa Krajčíra bolo pozastavenie už prebiehajúceho výrubu koncom minulého roku. V reportáži DTV vtedy povedal:

Tie stromy, ktoré sú v rámci výrubového konania prejdeme s odborníkmi, posúdime, ale nebudeme pristupovať k výrubu tak masovo ako to bolo doteraz.

Po roku výrub topoľov pokračuje

Po roku sa vo výrube topoľov na Kostolnom pokračuje. Členov Komisie výstavby a životného prostredia na zasadnutí dňa 23. 10. 2019 o tom informoval starosta Dárius Krajčír. Zdôvodnil to tým, že v prípade, že by sa výrub poškodených stromov nevykonal, mestská časť by zodpovedala za škody na majetku, alebo za ublíženie na zdraví. V hore uvedenej reportáži DTV na túto tému ešte pred rokom povedal:

Na pleciach starostu leží zodpovednosť za zdravie, životy a majetok ľudí.

plán výsadby stromov
Vyrúbaný topoľ na Ulici Jána Poničana.

Prečo opäť zlyhala komunikácia s občanmi?

Na spomenutej komisii pán starosta hovoril aj o tom, že nový výrub bude odkomunikovaný s občanmi. Ja som žiaľ tú komunikáciu nezaregistroval. A asi som nebol jediný. Beátka Gloria Kačeňáková zverejnila 18. 11. 2019 na facebookovej stránke nasledujúci status. Dodnes je pod ním už 130 komentárov.

Dobrý večer. Opäť vytínajú stromy. Všetky, ktoré ostali pred Ivana Bukovčana 14 a 12. Minulý rok vyťali 6 stromov a sľúbili novú výsadbu zelene. Nič sa neudialo, iba pokračujú vo výrube. Neviem či sem píšem správne, ale vie sa tu niekto kompetentný vyjadriť? Takto boli označené aj minulý rok. Keď som pisala, že chcem odborné stanovisko, či sú stromy choré, výrub zastavili s prísľubom starostu, že on nie je“ betonár“ a chce zelenú Devinsku. Vysadili niekde po výrube zeleň? Veď v tých letných horúčavách budeme mať iba betón. Asi tomu nerozumiem. Ďakujem za vyjadrenie.

Až po vášnivej diskusii pod týmto statusom, ktorá vypukla 18. 11. 2019 reagoval nasledujúci deň 19. 11.  2019 starosta Dárius Krajčír vysvetľujúcim statusom tu. Tiež až 19. 11. 2019 sa konečne objavila informácia o výrube aj na webe mestskej časti. Komisia na ktorej nás pán starosta uisťoval, že nový výrub bude odkomunikovaný s občanmi bola 23. 10. 2019.

plán výsadby stromov
Topole pripravené na výrub.

Naivita osamelého poslanca

Vraciam sa takmer o rok späť. Rozpočet mestskej časti DNV na rok 2019 bol schválený hlasmi všetkých poslancov vrátane mňa hneď na prvom pracovnom rokovaní miestneho zastupiteľstva 13. 12. 2018. Pri diskusii o návrhu rozpočtu som mal k nemu niekoľko poznámok. Jedna z nich sa týkala výsadby stromov. Povedal som vtedy:

Vieme veľmi dobre, že tento rok dopadol v DNV čo sa týka vzrastlej zelene úplne katastrofálne. Preto si myslím, že by malo byť vysadených viac stromov ako je uvedené v tomto návrhu rozpočtu. Prikláňam sa k tomu, čo hovoril predo mnou pán Tešovič. Myslím si, že by nebolo dobré strieľať tu od pása nejaké čísla. Bolo by dobré, keby sa Komisia výstavby a životného prostredia na svojich prvých rokovaniach zaoberala témou výsadby zelene a následne navrhla navýšenie rozpočtu.

Žiaľ, priebeh roku 2019 ukázal, že to bolo iba zbožné prianie.

Poslanec Ján Žatko na rokovaní miestneho zastupiteľstva 13. 12. 2018.

Návrh na zaradenie problematiky zelene do programu komisie

Prvé zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia sa uskutočnilo 6. 3. 2019. Plán výsadby stromov na programe komisie nebol. Preto som 14. 3. 2019 napísal predsedníčke a členom komisie email v ktorom som navrhol zaradiť do programu nasledujúcej komisie 7 konkrétnych bodov. Jeden z nich sa týkal zelene. Citujem časť z emailu:

Pozdravujem vás kolegovia, mám návrh na zopár bodov, ktoré by bolo podľa mňa užitočné, keby sme prerokovali v najbližšej komisii. Prípadne, ak by to bolo časovo neúnosné, tak v tej ďalšej.

Zeleň v mestskej časti – tu by som bol rád, keby sme sa pobavili o tom akú novú zeleň a kde plánujeme v tomto roku vysadiť, či sme schopní vysadiť toho viac ako je to narozpočtované, čo s nešťastným výrubom topoľov na Kostolnom a ako sme pripravení na údržbu jestvujúcej zelene.

Ilustračné foto (Viktor Švarc).

Prvé rokovanie o zeleni

V apríli sa konali dve komisie a to 1. 4. a 25. 4. 2019. Obe sa však venovali iba developerským zámerom. V prvom prípade projektu Slnečný vrch I., v druhom prípade plánovanej výstavbe pod Srdcom vedľa Lidla. Na plán výsadby stromov nezostal čas. Zeleň sa konečne dostala na program komisie až 30. 5. 2019. Písomný materiál sme však k bodu nazvanému „Zeleň v MČ, plánované výruby a náhradná výsadba, zapojenie občanov do starostlivosti o verejnú zeleň“ nedostali. Členovia komisie si vypočuli ústnu informáciu riaditeľky Denovy o plánovanej starostlivosti o zeleň a o tom, že v rámci jarnej výsadby bolo vysadených 59 stromov. O plánovaných výruboch sa nehovorilo a o nejakej koncepcii týkajúcej sa výsadby stromov už vôbec nie. V zápisnici z komisie je k uvedenému bodu uvedené nasledovné:

Výňatok zo zápisnice z komisie.
plán výsadby stromov
Ilustračné foto (Viktor Švarc).

Druhé rokovanie o zeleni

Prerokovanie zámeru náhradnej výsadby zaradila predsedníčka Komisie výstavby a životného prostredia na zasadnutie komisie dňa 4. 9. 2019. Vzhľadom k tomu, že sa v ten deň nestihli prerokovať všetky plánované body, pokračovala komisia 11. 9. 2019 a vtedy sa prerokoval aj tento bod. Žiaľ, členovia komisie sa v rámci tohto bodu iba dozvedeli, že miestny úrad pripravuje koncept starostlivosti o zeleň a tak isto pripravuje plán jesennej výsadby. S takouto informáciou sa komisia samozrejme neuspokojila a požiadala, aby bol na najbližšiu komisiu predložený plán výsadby stromov a aj rozpracovaný koncept starostlivosti o zeleň. V zápisnici z komisie je k uvedenému bodu uvedené nasledovné:

Výňatok zo zápisnice z komisie.
plán výsadby stromov
Ilustračné foto (Viktor Švarc).

Komunikácia člena komisie s predsedníčkou komisie

18. 10. 2019 mi bola emailom doručená pozvánka na ďalšiu Komisiu výstavby a životného prostredia na deň 23. 10. 2019. Na moje veľké prekvapenie predsedníčka komisie v rozpore so záverom ostatnej komisie nezaradila do programu ani návrh jesennej výsadby, ani koncept starostlivosti o zeleň. A chýbal tam aj bod týkajúci sa rekonštrukcie terasy na Ulici Milana Marečka. Hneď ten istý deň som sa nasledujúcim emailom spýtal prečo.

Dobrý deň prajem, chcem sa spýtať, prečo nie je v programe rekonštrukcia terasy na Ulici Milana Marečka. Podľa mojich informácií bola zrealizovaná anketa o tom, či má byť na terase parkovisko alebo nie. Aký je záver tejto ankety? Aký bude ďalší postup? Podľa môjho názoru by sme to mali na komisii prerokovať.

Ďalšia pripomienka  sa týka výsadby stromov. Na minulej komisii sme požiadali o predloženie plánu jesennej výsadby a konceptu starostlivosti o zeleň. Prečo nie je tento bod v programe?

S pozdravom, Ján Žatko

Pani predsedníčka komisie Beata Janatová mi odpovedala nasledovne:

Dobrý deň, čo sa týka terasy, budem Vás informovať na komisii. A čo sa týka koncepcie, bude Vás informovať Ing. Ledényiová. Program je zostavený tak, aby najmä pre občanov bolo zrejmé, čo ideme riešiť. Materiály som Vám dnes poslala,

S pozdravom, Beata Janatová

Čo sa týka zaslaných materiálov spomenutých v emaile pani Janatovej, treba vysvetliť, že tie materiály sa týkali iných bodov programu komisie. Plán výsadby stromov ani koncept starostlivosti o zeleň medzi nimi neboli.

plán výsadby stromov
Ilustračné foto (Viktor Švarc).

Utajený plán výsadby stromov

Nakoniec sa o tejto problematike na komisii diskutovalo v bode rôzne. Dozvedeli sme sa však zhruba to isté, čo predtým v septembri. Koncept starostlivosti o zeleň je rozpracovaný. A dozvedeli sme sa, že plán jesennej výsadby stromov už existuje. Miestny úrad určil konkrétne miesta a aj konkrétne stromy, ktoré sa na tých miestach budú sadiť. Z akýchsi záhadných nevysvetliteľných dôvodov však ten plán komisia stále nemôže dostať k dispozícii. Dokonca ani na vedomie, nieto ešte na prerokovanie a pripomienkovanie. Pani predsedníčka Janatová členom komisie oznámila, že plán výsadby im bude nasledujúci deň doručený a bude zverejnený aj na webe. To bolo 23. 10. 2019. Dnes je 19. 11. 2019. Plán výsadby mi dodnes nebol doručený. Plán výsadby dodnes nebol zverejnený na webe.

plán výsadby stromov
Komisia výstavby a životného prostredia 23. 10. 2019.

Ohlásená náhradná výsadba na Ulici Ivana Bukovčana

K plánu výsadby sa na komisii vyjadroval aj pán starosta. Spomenul aj, že je potrebné dokončiť výruby plánované v minulosti. Zároveň povedal, že súbežne sa rieši aj náhradná výsadba. Už deň nasledujúci po komisii sa mala podľa jeho slov začať náhradná výsadba na ulici Ivana Bukovčana do miest vytypovaných pracovníkmi Denovy. Na otázku člena komisie Vladimíra Kočvaru pán starosta potvrdil, že na ulici Ivana Bukovčana sa nasledujúci deň po rokovaní komisie urobí pilotný projekt pri ktorom sa stromy budú sadiť do rozšíreného lôžka. Mali byť pri tom aj kamery DTV. Ak sa projekt osvedčí, budeme v tom pokračovať. To tvrdil 23. 10. 2019 na komisii pán starosta. Aké však bolo moje prekvapenie, keď som sa 30. 10. 2019 v Magazíne DTV dozvedel, že Denova robí náhradnú výsadbu stromov v Dendroparku a nie v oblasti, kde boli stromy vyrúbané.

O týždeň DTV v Magazíne opäť informovala o výsadbe stromov. Čuduj sa svete, opäť v Dendroparku.

Už aj svokra sa na mňa kvôli stromom hnevá

Predvčerom mi telefonovala rozčúlená svokra. Býva na ulici Jána Poničana a je zúfalá z toho, že sa tam idú vyrúbať všetky stromy. Keď som sa jej spýtal, koľko nových stromov tam bolo vysadených, tak odpovedala, že žiaden. Ja som z toho zúfalý tiež. Na čo vlastne máme Komisiu výstavby a životného prostredia, keď tá nie je schopná ani za rok získať od miestneho úradu jeden obyčajný plán výsadby stromov. Veď je to na smiech. Neviem ako ostatní členovia komisie, ale ja sa cítim veľmi trápne, keď sa ma ľudia pýtajú na výsadbu nových stromov a ja len krčím plecom, pretože o ničom neviem. Ich odpoveď je veľmi logická: „Tak načo si vlastne poslancom?“

Najsmutnejšie príde až na koniec

Najsmutnejšie príde až na koniec. Na nasledujúcom obrázku je sken časti zápisnice z Komisie výstavby a životného prostredia zo dňa 23. 10. 2019 venovanej problematike zelene. Celá zápisnica je podpísaná predsedníčkou komisie Beatou Janatovou. Na konci tejto časti zápisnice je uvedený nasledujúci záver komisie:

Komisia súhlasí s navrhovanou výsadbou drevín.

Hlasovanie 8 za, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Celý tento záver je vymyslený. Takéto hlasovanie na komisii vôbec neprebehlo. Po slovensky povedané, v tomto bode niekto v zápisnici úmyselne klame. A to je pre mňa teda poriadne veľký šok.

Výňatok zo zápisnice z komisie.

Súvisiace články

4 komentáre k “Prísne utajený plán výsadby stromov v Devínskej”

 1. Na siahodlhý článok krátka otázka : Tá pani dokedy bude pokračovať v podstarostovaní a vedení komisie ? Objektívne na tieto činnosti nemá čas, keď má aj svoje riadne zamestnanie. Nie je jediná. Po roku skúseností si treba na viacerých pozíciách vybrať čo zvládam a podeliť sa.

 2. Nemôžem nereagovať na predmetný zavádzajúci článok a aj pod ním uvedený komentár.
  Zápisnicu z komisie vzhľadom na jej priebeh a množstvo tém a komunikácie zapisovali nezávisle od seba dve pracovníčky MU. Preto nepochybujem o zaznamenaných skutočnostiach, ktoré sa zhodovali v ich zápisoch. Pri rokovaniach komisie a najmä tej poslednej, bolo množstvo informácií a preto sa mohlo stať, že aj pán poslanec si presne nepamätá čo bolo povedané. Pretože tak ako je záver koncipovaný, je zrejmé, že informácia o aktuálnej výsadbe bola poskytnutá a k jej obsahu sa hlasovalo.
  Nikto z MU a už vôbec nie ja ako predsedníčka komisie, by sme si nedovolili uviesť v zápisnici nepravdu.
  Skôr by sa mal zamyslieť pisateľ článku nad tým, že aj v minulosti tvrdil, že hlasoval síce za zvýšenie poplatkov v ZŠ a MŠ ale potom napísal v tomto blogu, že nevedel za čo hlasoval.
  Stať sa môže všeličo, ale myslím si, že prvoradým záujmom by mala byť spoločná práca nás všetkých za zlepšenie ŽP a nie vybíjanie si kapitálu z nezmyselných žabomyších vojen.
  A na záver aj ku komentáru p. Encingera (ktorý mimochodom v závere svojho pôsobenia vo funkcii poslanca sa tiež často vyhováral na svoju pracovnú vyťaženosť a neúčasť na rôznych zasadaniach), pri rokovaní o predsedoch komisií nebolo mojim záujmom byť predsedníčkou ani tejto a ani inej komisie. Bohužiaľ nikto a ani pán Žatko neprejavil záujem ani po viacerých mojich osloveniach, či by toto predsedníctvo nezobral. Keďže nemal záujem ani pán Žatko a ani nikto iný zobrať na seba zodpovednosť za vedenie komisie V a ŽP a ani ďalšej komisie (školstva, vzdelávania), súhlasila som, že tieto komisie povediem (inak by nemali predsedu).
  Takže pán Encinger nie ja som funkcií chtivá ale pán poslanec nie je ochotný mať zodpovednosť. Ľahšie sa ohovára a napáda niekto iný (kto aspoň pracuje, možno nie vždy so 100 percentným úspechom) ale s čo najlepším vedomím a svedomím.
  Napriek všetkému želám obom pánom všetko dobré.

  1. Vážená pani predsedníčka komisie Janatová,

   ďakujem Vám za Vašu reakciu na môj článok, aj keď s ňou nesúhlasím. Vysvetlím aj prečo. Píšete v nej, že „Nikto z MU a už vôbec nie ja ako predsedníčka komisie, by sme si nedovolili uviesť v zápisnici nepravdu.“ Priznám sa, že aj ja som si to až do tohto týždňa myslel. Zdalo sa mi úplne nemysliteľné, že by sa niečo také mohlo stať, preto som doteraz zápisnice z komisie ani nekontroloval, či súhlasia s mojimi poznámkami. Na to, že v poslednej zápisnici niečo nesedí, som prišiel úplnou náhodou, kvôli písaniu tohto článku. Ten pôvodne nemal byť o nepravdivej zápisnici, mal byť o tom nešťastnom pláne výsadby, ktorý sme stále doteraz nevideli. Mimochodom, ešte stále som ho pani predsedníčka nedostal, hoci ste vy osobne prisľúbili, že nám bude zaslaný emailom 24. 10. 2019 a ten istý deň mal byť podľa vašich slov zverejnený aj na webe mestskej časti. Upozorňujem, že dnes je už 21. 11. 2019.

   Žiaľ, naďalej musím trvať na svojom tvrdení, že o závere uvedenom v zápisnici: „Komisia súhlasí s navrhovanou výsadbou drevín.“ sme nehlasovali. Naďalej trvám na tom, že v táto veta je úplne vymyslená. A oficiálne Vás požiadam, aby sme sa na najbližšej komisii zaoberali touto zápisnicou.

   Musím sa vyjadriť aj k ďalším tvrdeniam vo Vašej reakcii, hoci vôbec nesúvisia s posledným zasadnutím komisie.

   1. Spomínate, že som hlasoval za zvýšenie poplatkov v ZŠ a MŠ, ale potom som napísal v blogu, že som nevedel za čo som hlasoval. Nie je to pravda pani predsedníčka. Odporúčam Vám ešte raz si prečítať ten blog. Nenapísal som v ňom, že som nevedel za čo som hlasoval. Napísal som v ňom, že miestny úrad zle pripravil materiál, pretože sa v ňom tvrdilo, že poplatok sa zvyšuje o 7 %, ale v skutočnosti sa zvýšil o 39 %. Takže moja chyba nespočívala v tom, že som nevedel za čo som hlasoval. Moja chyba spočívala v tom, že som veril miestnemu úradu. Tak ako som doteraz veril Vám.

   2. Píšete, že „prvoradým záujmom by mala byť spoločná práca nás všetkých za zlepšenie ŽP a nie vybíjanie si kapitálu z nezmyselných žabomyších vojen.“ V tom s Vami úplne súhlasím. Ale vy považujete poukázanie na nepravdivú zápisnicu za žabomyšiu vojnu? Ja teda naozaj nie. Podľa mňa ide o veľmi vážnu vec.

   3. Vo svojom vyjadrení tvrdíte, citujem: „Bohužiaľ nikto a ani pán Žatko neprejavil záujem ani po viacerých mojich osloveniach, či by toto predsedníctvo nezobral.“ Ale, ale pani predsedníčka. Že Vás pusa nebolí. Veď vy klamete až sa práši. Nikdy v živote ste ma Vy ani nikto iný neoslovili s ponukou, či nechcem byť predsedom komisie. Na vysvetlenie ostatným uvádzam, že pred zasadnutím miestneho zastupiteľstva 13. 12. 2018 na ktorom bol schválený rozpočet mestskej časti na rok 2019 a zvolení predsedovia komisií, zvolal pán starosta všetkých poslancov na pracovnú poradu, na ktorej sme vopred prediskutovali všetky závažné body, ktoré boli na programe miestneho zastupiteľstva. Veľmi korektne sme sa na všetkom dohodli. Okrem iného sme sa vtedy dohadovali aj na menách predsedov komisií. A aj v tom sme sa dohodli, preto už potom voľba na zastupiteľstve prebehla veľmi hladko. Moje meno na tomto rokovaní nikto, ani Vy pani predsedníčka nenavrhol. Takže nie je problém v tom, že by som ja nebol ochotný brať zodpovednosť. Jednoducho na tom rokovaní nikto nepovažoval moju osobu za vhodnú na vedenie či už stavebnej alebo hociakej inej komisie. To teraz nepíšem kvôli tomu, že by som to niekomu vyčítal. Píšem to ako holý fakt, ako to naozaj bolo.

   Napriek všetkému, želám Vám všetko dobré.

 3. Na mojich pár riadkov sa pani podstarostka rozpísala. Treba uznať že viac emočne ako vecne. Len letmo: Za 20 rokov, od roku 1990 čo som bol členom niektorých komisií v mestskej časti som sa s ňou ani v jednej nestretol. Vtedy ešte nebola v samospráve. Poslancom som bol naposledy v roku 2006. Za 29 rokov novodobej samosprávy mám odposlancované 2 volebné obdobia. Nikdy inokedy som ani nekandidoval. Komisiu životného prostredia som viedol v rokoch 1994 – 1998. Ako občan som v poslednej komisii sedel v roku 2014. Do prezenčných listín komisií aj zastupiteľstiev sa od roku 1990 môžem s pokojom pozrieť aj dnes. Absencií je tam minimum. V poslednej komisii v ktorej som sedel ako občan si pamätám že texty zápisníc boli uzavreté zároveň s rozchodom členov komisie v jej závere. Je to tá istá komisia, ktorej dnes šéfuje pani podstarostka. Dnes to trvá premnohé týždne. O jej chtivosti po funkciách sa v mojom príspevku vyššie nedá dočítať. Ja len s úžasom sledujem, že v našej, takmer 20 tisícovej mestskej časti sa dá funkcia podstarostu, v súbehu s predsedníctvom najvážnejšej komisie, vykonávať len tak popri vážnom zamestnaní. Na takýto „súbeh“ je Devínska priam zasypaná mimoriadne vážnymi cudzími zámermi, ktoré treba profesionálne zvládnuť. To sa potom nečudujme, že zastupiteľstvo trhá rekordy v krátkosti konania. Len sa budem opakovať : Pani podstarostka nie je jediná z volených zástupcov, čo by mohla uvážiť koľko síl venovať vážnym funkciám ktoré si zobrali na ramená a koľko iným, tiež mimoriadne vážnym aktivitám. Aj spravodajstvo z posledného zastupiteľstva mi dáva za pravdu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *