O čom rozhodovali poslanci miestneho zastupiteľstva

Ján Žatko

V stredu 13. 11. 2019 rokovali od 15.00 v sobášnej sieni Vily Košťálová na Novoveskej 17 poslankyne a poslanci miestneho zastupiteľstva Devínskej Novej Vsi. Na zasadnutí sa zúčastnilo 9 poslancov, traja poslanci a to Adrián Jankovič, Andrej Kovarík a Zoroslav Smolinský sa ospravedlnili. Počas zasadnutia odišiel poslanec Rastislav Tešovič kvôli rokovaniu na magistráte. Možnosť vystúpiť na zastupiteľstve využila aj jedna obyvateľka mestskej časti.

píše: Ján Žatko

Materiály o ktorých rokovali poslanci miestneho zastupiteľstva si môžete pozrieť na webe mestskej časti tu. Schválené uznesenia nájdete tu.

(Pozn. autora: vzhľadom k nábehu nového webu mestskej časti DNV uvedené linky na starý web momentálne nefungujú.)

Rozpočtové opatrenia č. 3 k schválenému rozpočtu

Prvým dôležitým bodom zasadnutia bol návrh Rozpočtového opatrenia č. 3 k rozpočtu mestskej časti Devínska Nová Ves na rok 2019, ktorý preložil poslancom na schválenie starosta Dárius Krajčír. Navrhovanými rozpočtovými opatreniami sa upravujú jednotlivé položky v schválenom rozpočte mestskej časti na základe upresnenia údajov a aktuálnej potreby. Navrhovanými úpravami rozpočtu sa nemení celkový výsledok rozpočtu, ktorý zostáva vyrovnaný. Materiál bol prerokovaný v príslušných komisiách a na zastupiteľstve k nemu neboli vznesené pripomienky. Navrhované rozpočtové opatrenia poslanci miestneho zastupiteľstva schválili jednohlasne.

poslanci miestneho zastupiteľstva
Miestne zastupiteľstvo 13. 11. 2019.

Predĺženie nájmu budovy Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku na 100 rokov

Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku v Devínskej Novej Vsi bolo otvorené v roku 2006. Postavila ho mestská časť s finančným príspevkom slovenskej a chorvátskej vlády. Múzeum prevádzkuje Slovenské národné múzeum na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2022 za symbolické nájomné 30 eur ročne + energie. Starosta Dárius Krajčír predložil miestnemu zastupiteľstvu návrh dodatku nájomnej zmluvy. Podstatou dodatku bolo predĺženie nájmu na 100 rokov. Predložený návrh bol jednohlasne schválený. Bližšie sa k tomuto bodu ešte vrátim v samostatnom článku.

Interiér budovy Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku.

VZN mesta Bratislavy o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb

Mesto Bratislava pripravilo novelu Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej v článku len „VZN“) o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb a požiadalo všetky mestské časti o zaujatie stanoviska k tomuto návrhu. Podstatou návrhu je zvýšenie poplatkov za pobyt v zariadeniach pre seniorov, ktoré prevádzkuje mesto Bratislava.

Zástupkyňa starostu Beata Janatová v diskusii pripustila, že vzhľadom k nárastu cien nie sú súčasné poplatky udržateľné. Zároveň však kritizovala, že v predloženom materiáli nie je myslené na seniorov, ktorí nemajú dostatočný príjem.

Ja by som bola rada, keby bola prostredníctvom nášho mestského poslanca priamo do VZN zapracovaná požiadavka, že seniori, ktorí nemajú dostatočný príjem a nemajú možnosť byť podporovaní svojimi deťmi alebo blízkymi osobami, nebudú diskriminovaní z týchto sociálnych služieb.

poslanci miestneho zastupiteľstva
Beata Janatová.

Miestny a zároveň aj mestský poslanec Rastislav Tešovič uznal, že predložený návrh nie je najšťastnejší a je šitý dosť horúcou ihlou. Pripomenul, že vplyvom rozhodnutí národnej rady mesto dostane menej peňazí a ani jedna mestská časť sa na tomto výpadku príjmov nechce podieľať. Na druhej strane ceny rastú, ale poplatky v zariadeniach pre seniorov sa podľa neho možno viac ako 10 rokov nezvyšovali. Dodal:

Výsledkom toho je taká nejaká snaha o rýchle riešenie, ktoré možno nie je úplne domyslené a ja to naozaj budem aj ďalej tlmočiť.

poslanci miestneho zastupiteľstva
Rastislav Tešovič.

Miestne zastupiteľstvo s predloženým návrhom VZN nesúhlasilo. Za návrh hlasovali Lenka Hlaváčová (Devínska Inak), Bronislava Kraváriková a Jozef Tittel (obaja SaS, Sme rodina, Nova). Proti boli Peter Kolega a Veronika Veslárová (obaja Devínska Inak). Zdržali sa Miroslav Antal (nezávislý), Beata Janatová (SaS, Sme rodina, Nova), Rastislav Tešovič (Devínska Inak) a Ján Žatko (KDH).

poslanci miestneho zastupiteľstva

VZN mesta Bratislavy o dani z nehnuteľností

Tento návrh VZN bol na zasadnutie miestneho zastupiteľstva zaradený dodatočne. Starosta Dárius Krajčír v úvode diskusie uviedol, že ide o narýchlo pripravený materiál, ktorý by znamenal výrazný škrt v príjmoch mestskej časti. Dodal:

Takéto VZN, ktoré nám je predkladané, poškodzuje záujmy mestskej časti a zasahuje výrazne negatívne do rozpočtu mestskej časti.

Poslanec Rastislav Tešovič uviedol, že tento návrh je vyvrcholením plátania výpadku príjmov mesta, ktorú spôsobila zmena zákona o dani z príjmu z dielne koaličných strán.

To ako k tomu pristúpilo mesto nie je úplne šťastné a štandardné… Toto nie je pre nás prijateľný návrh, čo sa týka financií pre mestskú časť.

Proti návrhu VZN sa v diskusii vyjadrili aj Miroslav Antal a Beata Janatová. Miestne zastupiteľstvo s predloženým návrhom VZN nesúhlasilo. Proti hlasovali všetci prítomní poslanci miestneho zastupiteľstva okrem Jána Žatka. Ten sa hlasovania nezúčastnil kvôli tomu, že mu nebol doručený materiál.

Správa z kontroly vybraných kapitálových výdavkov v roku 2018

Miestny kontrolór Ing. Milan Slezák predložil miestnemu zastupiteľstvu správu z kontroly vybraných kapitálových výdavkov mestskej časti v roku 2018. Miestny kontrolór preveroval nasledujúce stavebné akcie.

  • Spevnená plocha pri železničnej stanici DNV.
  • Oprava povrchu cyklotrasy.
  • Park Charkovská.

Miestny kontrolór v správe konštatuje porušenie platných predpisov zo strany mestskej časti vo viacerých prípadoch. Miestne zastupiteľstvo vzalo správu kontrolóra jednohlasne na vedomie. K tomuto bodu sa ešte vrátim v samostatnom článku.

poslanci miestneho zastupiteľstva
Miestny kontrolór Milan Slezák.

Vystúpenie občanov

V rámci bodu Vystúpenia občanov vystúpila pani Angelika Švecová. Kritizovala v ňom príliš skorý začiatok zasadnutí miestneho zastupiteľstva, ktorý mnohým pracujúcim občanom znemožňuje zúčastniť sa na rokovaní. Okrem toho namietala priebeh súťaže na obsadenie vyhradených parkovacích miest, ktorá podľa jej názoru nebola férovo vypísaná.

Angelika Švecová.

Na vystúpenie pani Švecovej reagoval predseda Komisie pre ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky Miroslav Antal, ktorý uviedol, že sťažnosť pani Švecovej bola za jej prítomnosti prerokovaná na komisii. Podľa neho sa tam niektoré záležitosti vysvetlili a dodal:

Prijali sme tam aj uznesenie, aby sa táto súťaž na vyhradené parkovacie miesta preverila.

Miroslav Antal.

Zástupkyňa starostu Beata Janatová odpovedala na výčitku skorého začiatku zasadnutia miestneho zastupiteľstva. Uviedla, že v minulom volebnom období boli zastupiteľstvá dopoludnia, takže posun na tretiu hodinu popoludní je voči občanom ústretový. Dodala:

My nemôžeme dať zastupiteľstvo o piatej alebo šiestej, lebo niektoré zastupiteľstvá trvajú 3-4 hodiny. V tom prípade by sme tu už pomaličky nocovali. Takže naozaj sme vyšli občanom v ústrety tým, že už nie sú zastupiteľstvá tak ako bývali posledných 8 rokov doobeda ale sú o tretej poobede.

Beata Janatová.

V súvislosti s diskusiou o parkovacej politike starosta Dárius Krajčír vyjadril presvedčenie, že sa v budúcom roku podarí doriešiť parkovaciu politiku v DNV. Uviedol:

Petržalka začala s parkovacou politikou len v určitej zóne, nie v celej mestskej časti. Je to pilotný projekt na skúšku. Možno sa vydáme aj my touto cestou. Ja by som však bol radšej, keby sme mali riadne vytvorený pasport komunikácií a jasne zmapované parkovacie miesta. Jasne určené kde budeme robiť aké záchytné parkovisko a aký parkovací dom. V tom prípade to bude naozaj parkovacia politika a nie pilotný projekt ako vyskúšať čo sa dá robiť s parkovaním.

Dárius Krajčír.

Žiadosť Ing. Vladimíra Mráza o odpustenie úrokov a povolenie splátok dlhu

V bode rôzne informoval starosta Dárius Krajčír miestne zastupiteľstvo, že predchádzajúci deň bola na miestny úrad doručená žiadosť Ing. Vladimíra Mráza o odpustenie úrokov a povolenie splátok dlhu. Dlh voči mestskej časti vznikol tým, že bývalý starosta Ing. Vladimír Mráz si určité obdobie počas výkonu funkcie starostu vyplácal vyšší plat ako mu vyplýval z platných predpisov. Súd právoplatne rozhodol v prospech mestskej časti a uložil Ing. Vladimírovi Mrázovi vrátiť neoprávnene získanú sumu aj s vyčíslenými úrokmi. Poslanci miestneho zastupiteľstva jednohlasne schválili uznesenie, ktorým požiadali prednostku miestneho úradu, aby predložila žiadosť Ing. Vladimíra Mráza na schválenie na najbližšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

Personálny audit miestneho úradu

V bode Rôzne pripomenul poslanec Ján Žatko, že starosta mestskej časti prisľúbil ešte na februárovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva, že zverejní personálny audit miestneho úradu. Spýtal sa, prečo tento audit nebol doteraz zverejnený.

Starosta Dárius Krajčír odpovedal, že personálny audit miestneho úradu predstavil poslancom na miestnom zastupiteľstve v júni. Dodal:

Bol to materiál, ktorý dostali poslanci k ruke. V krátkosti som sa snažil zhrnúť tie informácie.

Prečo s výsledkom auditu neoboznámil verejnosť, tak ako to prisľúbil na februárovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva, Dárius Krajčír nezdôvodnil.

Ján Žatko.

Organizačný poriadok miestneho úradu

Druhá otázka, ktorou sa v bode Rôzne obrátil Ján Žatko na starostu, boli organizačné zmeny na miestnom úrade. Na miestnom úrade vznikli nové oddelenia, ale na webe mestskej časti je zverejnený ešte starý organizačný poriadok, v ktorom nové oddelenia nie sú uvedené.

Starosta Dárius Krajčír vysvetlil, že zmeny na miestnom úrade sú procesom a nový organizačný poriadok bude vydaný po ich ukončení:

Organizačný poriadok ešte nie je hotový, pretože ešte stále prebiehajú jednotlivé organizačné zmeny na jednotlivých oddeleniach. Ideme postupne. Nechcel som robiť výbuch a potom následné upratovanie. Išli sme oddelenie po oddelení. Ako viete prvé bolo dohľadové centrum, nové oddelenie úradu, ktoré spadá priamo pod starostu. Následne vzniklo tlačové a mediálne oddelenie, plus sa začali na iných oddeleniach postupne pridávať pracovné miesta.

Budova miestneho úradu DNV.

Zhromaždenie občanov

Poslanec Ján Žatko v bode Rôzne navrhol, aby sa v najbližšom období zorganizovalo verejné stretnutie s občanmi. Povedal:

Skoro pred rokom, deň potom ako sme tuná spoločne skladali poslanecké sľuby a pán starosta starostovský sľub, sme sa stretli s občanmi v Istra Centre. Myslím si, že to malo veľmi dobrý ohlas medzi ľuďmi. Aj sme si tam vtedy povedali, že také stretnutia budeme robiť častejšie.  Nejako sme to nestihli. Ale práve teraz si myslím že je dobrý termín. Máme za sebou prvý rok volebného obdobia, preto navrhujem, že by sme sa mohli dohodnúť na zopakovaní tohto stretnutia s občanmi. Myslím si, že by to občania uvítali.

Na tento návrh reagoval starosta Dárius Krajčír pozitívne:

Myslím si, že tu panuje všeobecná zhoda, že sa chceme s občanmi stretnúť. Chceme bilancovať tento rok. Spravilo sa toho extrémne veľa a máme čo prezentovať do ďalších rokov.

(Pozn. autora: Medzitým už bola zverejnená pozvánka na stretnutie s občanmi. Uskutoční sa 26. 11. 2019 o 18.00 v jedálni ZŠ I. Bukovčana 3.)

Stretnutie novozvolených poslancov a starostu s občanmi 28. 11. 2018.

Kto zastupuje mestskú časť v správnej rade a dozornej rade Senecia?

Mestská časť Devínska Nová Ves je zriaďovateľom neziskovej organizácie Dom sociálnych služieb Senecio, ktorá sídli na sídlisku Kostolné v blízkosti predajne Kraj. Poslanec Ján Žatko interpeloval starostu mestskej časti so žiadosťou o informáciu, kto je členom správnej a dozornej rady Senecia. Zdôvodnil to nasledovne:

Priznám sa, že ma zastavujú občania s otázkou, či je pravda, že určitá nemenovaná osoba je v správnej rade tejto neziskovej organizácie. My sme sa za doterajšie pôsobenie nového miestneho zastupiteľstva nedozvedeli kto vlastne sú členovia dozornej a správnej rady.

Na interpeláciu odpovie starosta písomne.

Dom sociálnych služieb Senecio.

 

Úplný záznam DTV z rokovania miestneho zastupiteľstva

Jeden komentár k “O čom rozhodovali poslanci miestneho zastupiteľstva”

  1. Ani som netušil že včerajší môj príspevok o „nestíhaní“ p. podstarostky je tak presný. Na volené = platené funkcie už nezostáva čas ani ochota ho nájsť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *