Chcete ovplyvniť vaše bezprostredné okolie? Pripomienkujte návrh rozpočtu mestskej časti

Ján Žatko

25. novembra 2019 zverejnila mestská časť Devínska Nová Ves na svojej webovej stránke návrh rozpočtu mestskej časti na roky 2020 – 2022. Ide o najdôležitejší dokument, na základe ktorého bude fungovať život v našej mestskej časti počas celého budúceho roka. Návrh rozpočtu môžu pripomienkovať aj občania. Je to najlepší spôsob na to, ako ovplyvniť vaše bezprostredné okolie.

píše: Ján Žatko

Zverejnenie návrhu rozpočtu

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je mestská časť povinná zverejniť návrh rozpočtu najmenej 15 dní pred rokovaním miestneho zastupiteľstva na úradnej tabuli a na webovom sídle mestskej časti. Návrh rozpočtu mestskej časti Devínska Nová Ves bol zverejnený 25. novembra 2019. Nájdete ho na nasledujúcom linku:

Návrh rozpočtu MČ DNV na roky 2020-2022

Pripomienky občanov k návrhu rozpočtu

Dňom zverejnenia návrhu začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na miestnom úrade. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.

Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním miestneho zastupiteľstva o návrhu rozpočtu. Na programe miestneho zastupiteľstva bude návrh rozpočtu mestskej časti dňa 11. 12. 2019.
návrh rozpočtu
Miestny úrad Devínska Nová Ves.

Chcete ovplyvniť vaše bezprostredné okolie?

Minulý rok využili svoje právo pripomienkovať návrh rozpočtu mestskej časti iba dvaja občania. Môže to znamenať, že ostatní občania sú s tým ako to funguje v našej mestskej časti spokojní. Zo stretnutia starostu a poslancov miestneho zastupiteľstva s občanmi, ktoré sa uskutočnilo tento týždeň, však vyplýva, že to tak nie je. Ak teda chcete zlepšiť fungovanie našej mestskej časti, ak chcete ovplyvniť vaše bezprostredné okolie, zašlite aj vy pripomienky k návrhu rozpočtu mestskej časti. Je dôležité, akým spôsobom budú rozdelené peniaze, ktoré bude mať mestská časť v budúcom roku k dispozícii. Je dôležité, aká časť sa použije na zeleň, na cesty a chodníky, na šport, na kultúru, na sociálne veci, na bežnú prevádzku, alebo na ďalšie projekty. Môžete to ovplyvniť aj vy.
návrh rozpočtu
Stretnutie starostu a poslancov s občanmi 26. 11. 2019.

Súvisiaci článok

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *