Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Ján Žatko

V stredu 18. septembra 2019 sa od 15.00 uskutoční v sobášnej miestnosti Vily Košťálová na Novoveskej 17 zasadnutie miestneho zastupiteľstva Devínska Nová Ves. Na programe je celkovo 21 bodov. Zasadnutie je verejné, môže sa ho zúčastniť každý záujemca aj bez ohlásenia.

pozýva: Ján Žatko

Materiály na rokovanie miestneho zastupiteľstva

Materiály na rokovanie miestneho zastupiteľstva nájdete na webe mestskej časti. V čase vydania tohto článku (16. 9. 2019 o 15:30) ešte neboli zverejnené.

Žiadosť o zriadenie expozitúry Mestskej polície

Žiadosť o zriadenie expozitúry Mestskej polície v Devínskej Novej Vsi je asi bod, ktorý bude občanov našej mestskej časti najviac zaujímať.

zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Novozriadená stanica mestskej polície na Obchodnej ulici.

Ekonomické a majetkové body

Väčšina bodov programu miestneho zastupiteľstva sa týka ekonomických a majetkových záležitostí. Z nich medzi najdôležitejšie patrí prehľad plnenia rozpočtu za prvý polrok 2019 a návrh na dlhodobý prenájom bývalého kina Devín oproti železničnej stanici. Okrem toho poslanci prerokujú niekoľko menších prenájmov a predajov pozemkov o malej výmere. Budú aj schvaľovať odmeny členov komisií neposlancov za prvý polrok 2019.

zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Budova bývalého kina Devín.

Všeobecne záväzné nariadenia

Z legislatívnej oblasti je predložený návrh nového všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti pre subjekty, ktoré vyvíjajú činnosť v prospech rozvoja mestskej časti a jej obyvateľov. V praxi ide hlavne o športové kluby, alebo spoločenské organizácie pôsobiace v Devínskej Novej Vsi. Je predložený aj návrh na zmenu všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre príležitostné trhy.

VZN ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre príležitostné trhy, sa týka napríklad aj Vianočnej uličky.

Kontrola hospodárenia  DNV ŠPORT

Ďalším zaujímavým bodom predloženým na zasadnutie miestneho zastupiteľstva bude správa miestneho kontrolóra z kontroly hospodárenia v obchodnej spoločnosti zriadenej mestskou časťou DNV ŠPORT, spol. s r.o. v roku 2018, ktorá konštatuje viacero nedostatkov v hospodárení tejto spoločnosti.

DNV ŠPORT okrem iného spravuje aj areál futbalového štadióna na Vápencovej ulici.

Možnosť vystúpenia občanov

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva je verejné, môže sa ho zúčastniť každý záujemca aj bez ohlásenia. Podľa aktuálneho rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva pravidelným bodom programu zasadnutia MZ je vystúpenie občanov, ktoré sa spravidla koná o 16:00 počas zasadnutia miestneho zastupiteľstva. Dĺžka trvania vystúpenia občanov je maximálne 30 minút, pričom každý občan môže vystúpiť v maximálnej dĺžke vystúpenia 3 minúty. Predsedajúci udeľuje slovo občanom na vystúpenie v poradí, v akom sa prihlásili. Okrem toho môžu občania požiadať o vystúpenie aj k jednotlivým bodom programu.

zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Pani Zdenka Brutovská sa prihovorila poslancom na zasadnutí miestneho zastupiteľstva 12. 2. 2019 kvôli terase na Ulici M. Marečka.

Oficiálna pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

zasadnutie miestneho zastupiteľstvazasadnutie miestneho zastupiteľstva

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *