Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Ján Žatko

V stredu 15. februára sa bude od 16.00 konať v sobášnej sieni  Vila Košťálová na Novoveskej ulici č. 17 prvé tohtoročné zasadnutie miestneho zastupiteľstva Devínskej Novej Vsi. Vystúpenia občanov sú naplánované na 17.00.

píše: Ján Žatko

Návrh programu

 1. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.
 2. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves plniteľných do 31.1.2023, alebo trvalo plnených.
 3. Informácia o dôležitých rokovaniach starostu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves.
 4. Zvýšenie nájomného a minimálnych sadzieb prenájmov nebytových priestorov a pozemkov o mieru inflácie za rok 2022.
 5. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na rok 2023.
 6. Schválenie prenájmu časti pozemku registra „C“ KN parcelné číslo 210 o výmere 22 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Moniku Pokornú.
 7. Schválenie zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sieti na pozemkoch vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves v prospech spoločnosti ISPK s.r.o.
 8. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves číslo __/2023, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie číslo 5/2022 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov (o príspevkoch) v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves.
 9. Poriadok odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva, členov komisií – neposlancov za ich prácu v komisiách Miestneho zastupiteľstva a oceňovania obyvateľov za reprezentáciu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na verejnosti.
 10. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves číslo 10/11/2022 v bode 6 zo dňa 23.11.2022, ktorým sa určil počet členov pre jednotlivé komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves.
 11. Voľba členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves – neposlancov.
 12. Informatívna správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves ku dňu 31.12.2022.
 13. Schválenie predĺženia nájmu nebytových priestorov v objekte Základnej školy na ulici Pavla Horova 16 z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Slovenskú poštu a.s.
 14. Rozpočtové opatrenia č. 1 k schválenému rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves za rok 2023.
 15. Schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru o výmere 17,14 m², miestnosť  číslo 113 v objekte Viacúčelového zariadenia na ulici Štefana Králika 1, formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže k prenájmu nebytového priestoru.
 16. Správa z kontroly dodržiavania rozpočtových pravidiel pri vybraných kapitálových výdavkoch v roku 2021.
 17. Správa z kontroly stavu a vývoja dlhu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves za III.  a IV. štvrťrok 2022.
 18. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2022.
 19. Vystúpenia občanov o 17:00 hod.
 20. Rôzne.
 21. Interpelácie.

Materiály na zasadnutie miestneho zastupiteľstva:

Ak vás niektorý z plánovaných bodov zaradených na zasadnutie miestneho zastupiteľstvo zaujal, môžete si k nemu prečítať podrobnosti v materiáloch na zasadnutie miestneho zastupiteľstva, ktoré sú zverejnené na oficiálnom webe Devínskej Novej Vsi.

Vystúpenia občanov

Ak máte záujem vystúpiť na miestnom zastupiteľstve a informovať poslancov o svojich pripomienkach alebo námetoch na zlepšenie života v našej mestskej časti, budete mať možnosť dostať slovo o 17.00.

Oficiálna pozvánka

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *