Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Ján Žatko

V stredu 12. februára 2020 sa bude od 15:00 v sobášnej sieni Vily Košťálová na Novoveskej ulici č. 17 konať prvé tohtoročné zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Na programe zastupiteľstva je 14 bodov. Zasadnutie miestneho zastupiteľstva je verejné.

pozýva: Ján Žatko

O čom budú poslanci rokovať

Poslanci sa budú až v troch bodoch zaoberať materiálmi týkajúcimi sa miestneho kontrolóra. Najskôr to bude správa o kontrolnej činnosti za uplynulý rok a správa z kontroly plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri predchádzajúcich kontrolách. Zároveň bude miestne zastupiteľstvo schvaľovať návrh na vyhlásenie voľby miestneho kontrolóra, vzhľadom k tomu, že súčasný kontrolór sa vzdal funkcie.

Dôležitým bodom je aj návrh na schválenie dodatku k zriaďovacej činnosti Denovy. Navrhuje sa rozšíriť predmet činnosti Denovy o nakladanie s nebezpečným odpadom a zároveň zveriť starostovi mestskej časti kompetenciu rozširovať predmet podnikania Denovy v budúcnosti formou písomných dodatkov.

Poslanci budú aj schvaľovať prenájom voľných nebytových priestorov na terase na Ulici Milana Marečka. Budú vyberať nájomcu z troch záujemcov.

Úplný navrhovaný program

 1. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.
 2. Kontrola plnenia uznesení MZ MČ BA-DNV plniteľných do 29. 1. 2020, alebo trvalo plnených.
 3. Informácia o dôležitých rokovaniach starostu MČ BA-DNV.
 4. Prenájom nebytových priestorov v objekte Dovina pasáže pre PAMLSKOVO o. z.
 5. Zmena minimálnych sadzieb prenájmov nebytových priestorov a pozemkov od 01. 04. 2020.
 6. Žiadosť o príspevok na oplotenie kontajnerového stojiska pre bytové domy P. Horova 18, P. Horova 20 a P. Horova 17- 19.
 7. Návrh na rozšírenie činnosti príspevkovej organizácie DENOVA a schválenie Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie DENOVA.
 8. Schválenie odmien členom komisií-neposlancom za II. polrok 2019.
 9. Správa z kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v predchádzajúcom období.
 10. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019.
 11. Návrh na vyhlásenie voľby miestneho kontrolóra.
 12. Vystúpenia občanov.
 13. Rôzne.
 14. Interpelácie.

Oficiálna pozvánka je zverejnená na webe mestskej časti Devínska Nová Ves.

Materiály na zasadnutie zastupiteľstva

Materiály na zasadnutie zastupiteľstva sú zverejnené na webe mestskej časti Devínska Nová Ves tu.

zasadnutie Miestneho zastupiteľstva
Vila Košťálová.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *