Devínska Nová Ves vyhrala súdny spor s bývalým starostom

Ján Žatko

Dnes sa vo Vile Košťálová uskutoční prvé tohtoročné zasadnutie miestneho zastupiteľstva. V tomto článku sa ešte naposledy vraciam k decembrovému zastupiteľstvu. Poslanci a poslankyne sa na ňom zaoberali aj žiadosťou bývalého starostu Vladimíra Mráza o odpustenie časti dlhu voči mestskej časti. Súvisí to s tým, že Devínska Nová Ves vyhrala súdny spor s Vladimírom Mrázom.

doplnené 13. 2. 2020 o stanovisko poslanca, ktorý hlasoval za odpustenie časti dlhu Vladimírovi Mrázovi

píše: Ján Žatko

Súdny spor s exstarostom Vladimírom Mrázom

Mestská časť Devínska Nová Ves zažalovala bývalého starostu Vladimíra Mráza ešte v roku 2011 kvôli tomu, že si ku koncu svojho funkčného obdobia vyplácal plat v neoprávnenej výške, teda vo výške, ktorá nebola schválená miestnym zastupiteľstvom. Neoprávnene vyplatená časť platu dosiahla výšku až 16 752,13 €.

súdny spor
Exstarosta Vladimír Mráz.

Rozsudok krajského súdu

Dlhotrvajúci súdny spor sa skončil až 17. 9. 2019, kedy Krajský súd v Bratislave potvrdil rozsudok Okresného súdu Bratislava IV zo dňa 14. 1. 2019, ktorým uložil Ing. Vladimírovi Mrázovi povinnosť zaplatiť mestskej časti Devínska Nová Ves sumu 16 752,13 € s úrokom z omeškania 9 % ročne z tejto sumy od 25. 01. 2011 do zaplatenia. Trovy konania boli vyčíslené vo výške 8 366,11 €, súdny poplatok za žalobu 1 183 € a súdny poplatok za odvolanie voči rozsudku 1 005 €. Celková dlžná suma k 30. 11. 2019 bola vo výške 40 648,29 €, z toho úrok z omeškania bol ku dňu 30. 11. 2019 vo výške 13 342,05 €.

súdny spor
Justičný palác -sídlo Krajského súdu v Bratislave.

Žiadosť Vladimíra Mráza o splátkový kalendár a odpustenie úrokov z omeškania

Vladimír Mráz sa obrátil dňa 12. 11. 2019 na starostu Dáriusa Krajčíra so žiadosťou o povolenie splátkového kalendára na obdobie jedného roka a odpustenie úrokov z omeškania. Uvedenú žiadosť prerokovala Komisia legislatívy, financií, mandátová a kontroly aj miestna rada a odporučili ju miestnemu zastupiteľstvu schváliť.

Rozhodnutie miestneho zastupiteľstva

V súlade so „Zásadami hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves a s majetkom vlastným“ predložil starosta Dárius Krajčír žiadosť Vladimíra Mráza na rozhodnutie miestnemu zastupiteľstvu. Dokumenty týkajúce sa tejto žiadosti nájdete medzi materiálmi na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 11. 12. 2019 – bod č. 16. Prítomní poslanci a poslankyne žiadosť jednohlasne schválili uznesením číslo 143/12/2019:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves schvaľuje Ing. Vladimírovi Mrázovi odpustenie časti dlhu vo výške úrokov z omeškania za podmienky uzatvorenia a podpísania dohody o odpustení časti dlhu do 30 dní od schválenia uznesenia v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Úrok z omeškania 9 % ročne zo sumy 16 752,13 € od 25. 01. 2011 do zaplatenia, ku dňu 30. 11. 2019 je vyčíslený vo výške 13 342,05 €.

Na základe tohto uznesenia podpísal 18. 12. 2020 starosta Dárius Krajčír Dohodu o odpustení časti dlhu s Vladimírom Mrázom. Znamená to, že Vladimír Mráz uhradí mestskej časti Devínska Nová Ves celú vzniknutú škodu, ale mestská časť netrvá na tom, aby zároveň zaplatil úroky z omeškania.

súdny spor
Zasadnutie miestneho zastupiteľstva 11. 12. 2019.

Doplnené 13. 2. 2020

Na základe výzvy jedného z mojich čitateľov a ako reakciu na diskusiu na sociálnej sieti pripájam moje stanovisko, prečo som aj ja, Ján Žatko, poslanec za KDH a OĽaNO, hlasoval za návrh starostu Dáriusa Krajčíra na odpustenie úrokov z omeškania bývalému starostovi Vladimírovi Mrázovi:

Keď som sa pred rokom a pár mesiacmi stal poslancom, jedným z mojich cieľov sa stalo informovať občanov DNV pravdivo o tom čo sa v našej mestskej časti a zvlášť na radnici deje. Aj preto funguje blog Týždeň v Devínskej už tretí rok. Po večeroch sa na ňom snažím prinášať informácie, ktoré by vás mohli zaujímať. Nielen také, za ktoré by som mohol získať politické body, ale aj také, ktoré mi možno poškodia. Odpustenie časti dlhu Vladimírovi Mrázovi je jedna z nich. Nemusel som o tom písať, nemusel som si sám sebe robiť zle. Ale urobil som to. V záujme vašej informovanosti. Mimochodom, uznesenie o odpustení časti dlhu Vladimírovi Mrázovi nie je tajné. Je zverejnené už takmer dva mesiace na webe mestskej časti. Bolo zverejnené aj v januárovom Devexe. Ale zatiaľ som žiadne protesty nezaznamenal. Až teraz, keď som tú informáciu zverejnil ja. Priznám sa, že ma to aj trochu teší. Znamená to, že uznesenia zastupiteľstva na webe mestskej časti alebo v Devexe nečítate, ale blog Týždeň v Devínskej áno. A teraz k veci. Odpustenie úrokov z omeškania schválili jednohlasne všetci prítomní poslanci na decembrovom zastupiteľstve a súhlasil s ním aj starosta Dárius Krajčír. Pred týmto rozhodnutím sme sa o ňom vzájomne radili a hoci sme boli zvolení za rôzne politické strany, zhodli sme sa na tom, že takéto rozhodnutie je férové. Devínska Nová Ves nebude poškodená, pretože Vladimír Mráz zaplatí nielen neoprávnene vyplatenú časť platu, ale aj súdne trovy. Okrem toho, odpustenie úrokov platí iba vtedy, ak svoj dlh uhradí najneskôr do jedného roka. A to je tiež dosť podstatné. Devínska Nová Ves nebude mať problém s vymáhaním dlhu. Nemusel som hlasovať za tento návrh Dáriusa Krajčíra. Aj bez môjho hlasu by bol schválený. A teraz by som sa mohol vystatovať tým, že ja jediný som spravodlivý, mne jedinému záleží na Devínskej Novej Vsi. Ale nebolo by to fér voči mojim kolegom poslancom, ani voči Dáriusovi Krajčírovi. A ja chcem vždy hrať fér.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *