Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Ján Žatko

V stredu 13. 11. 2019 sa uskutoční od 15.00 v sobášnej sieni Vily Košťálová na Novoveskej 17 zasadnutie miestneho zastupiteľstva Devínskej Novej Vsi. Zasadnutie je verejné, môžu sa ho zúčastniť aj občania. Podľa rokovacieho poriadku môžu o 16.00 vystúpiť občania aj s témami, ktoré nie sú na programe miestneho zastupiteľstva.

pozýva: Ján Žatko

Na programe miestneho zastupiteľstva je celkovo 13 bodov. Vyberám z nich tie najdôležitejšie.

Rozpočtové opatrenia č. 3 k schválenému rozpočtu

Navrhovanými rozpočtovými opatreniami sa upravujú jednotlivé položky v schválenom rozpočte mestskej časti na základe upresnenia údajov a aktuálnej potreby. Navrhovanými úpravami rozpočtu sa nemení celkový výsledok rozpočtu, ktorý zostáva vyrovnaný.

miestneho zastupiteľstva
Vila Košťálová – miesto konania miestneho zastupiteľstva.

Schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti (SNM-Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku)

Na základe požiadavky vlády Chorvátskej republiky, ktorá finančne prispela na výstavbu budovy v ktorej sídli Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, sa navrhuje predĺženie nájmu budovy pre nájomcu Slovenské národné múzeum a podnájomcov Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku a Chorvátsky kultúrny spolok DNV na 99 rokov.

miestneho zastupiteľstva
Interiér Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku.

Správa z kontroly vybraných kapitálových výdavkov v roku 2018

Miestny kontrolór Ing. Milan Slezák predkladá miestnemu zastupiteľstvu správu z kontroly vybraných kapitálových výdavkov mestskej časti v roku 2018. Miestny kontrolór preveroval nasledujúce stavebné akcie.

 1. Spevnená plocha pri železničnej stanici DNV.
 2. Oprava povrchu cyklotrasy.
 3. Park Charkovská.

Miestny kontrolór v správe konštatuje porušenie platných predpisov zo strany mestskej časti vo viacerých prípadoch.

miestneho zastupiteľstva
Park Charkovská.

Úplný program miestneho zastupiteľstva

 1. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.
 2. Kontrola plnenia uznesení MZ MČ BA-DNV plniteľných do 28.10.2019, alebo trvalo plnených.
 3. Informácia o dôležitých rokovaniach starostu MČ BA-DNV.
 4. Rozpočtové opatrenia č. 3 k schválenému rozpočtu MČ BA-DNV na rok 2019.
 5. Schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti (SNM-Múzeum kultúry Chorvátov na Slovenku).
 6. Stanovisko miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. …./2019 z ….., ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2019.
 7. Všeobecne záväzné nariadenie č. ………../2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves číslo 2/2019  zo dňa 15. mája 2019, v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre príležitostné trhy na území mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves.
 8. Návrh harmonogramu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves v roku 2020.
 9. Prijaté opatrenia k správe z kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves v roku 2018 v DNV ŠPORT, spol. s r.o.
 10. Správa z kontroly vybraných kapitálových výdavkov v roku 2018.
 11. Vystúpenia občanov (o 16.00).
 12. Rôzne.
 13. Interpelácie.

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva je zverejnená na webe mestskej časti tu. Materiály na zasadnutie miestneho zastupiteľstva budú zverejnené tu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *