Pozvánka na rokovanie miestneho zastupiteľstva

miestneho zastupiteľstva
Vila Košťálová.

Starosta mestskej časti Milan Jambor zvolal riadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, ktoré sa bude konať túto stredu dňa 14. marca 2018 o 8:30 hod. v sobášnej sieni Vily Košťálová na Novoveskej ulici č. 17. Rokovanie miestneho zastupiteľstva je verejné, môžu sa ho zúčastniť aj občania. Ak chcete vedieť aký bude program zastupiteľstva, čítajte ďalej.

Program miestneho zastupiteľstva dňa 14. 3. 2018:

 1.  Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
 2. Kontrola plnenia uznesení MZ MČ BA DNV splatných do 22.2.2018, alebo trvalo plnených
 3. Informácia o činnosti MR od jej posledného zasadnutia
 4. Informácia o dôležitých rokovaniach starostu MČ
 5. Rozpočtové opatrenia č. 1 k schválenému rozpočtu MČ BA-DNV na rok 2018
 6. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu MČ BA-DNV na rok 2018
 7. Zmena Poriadku odmeňovania v zmysle novely zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
 8. Predĺženie Zmluvy o nájme č. 71/2007  nebytového priestoru v ZŠ P. Horova 16 – Slovenská pošta, a.s.
 9. Prenájom NP vo VUZ podľa zverejneného zámeru
 10. Schválenie zverenia do správy hnuteľného majetku Materskej škole M. Marečka 20
 11. Schválenie zverenia do správy hnuteľného majetku Materskej škole P. Horova 3
 12. Schválenie zverenia do správy hnuteľného majetku Základnej škole Pavla Horova 16
 13. Schválenie zverenia do správy hnuteľného majetku Základnej škole I. Bukovčana 3
 14. Návrh na zmenu člena škodovej komisie
 15. Informácia o vydaní organizačného poriadku miestneho úradu – zmena od 01.02.2018
 16. Zapojenie sa do Svetového dňa výziev – Challange day 2018
 17. Rôzne
 18. Interpelácie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *