Pozvánka na online zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Ján Žatko

V stredu 23. júna sa bude od 16.00 konať online zasadnutie miestneho zastupiteľstva Devínskej Novej Vsi. Opäť bude iba formou videokonferenčného hovoru a tak sa ho žiaľ nebudete môcť zúčastniť naživo, ale budete ho môcť sledovať iba na internete.

píše: Ján Žatko

O čom budú poslanci rozhodovať

Najdôležitejším bodom programu bude záverečný účet mestskej časti za rok 2020 a zásadná zmena rozpočtu na rok 2021. Zároveň bude predložená informácia o stave rozpočtového hospodárenia mestskej časti k 31.3.2021.

Podstatným bodom bude aj schválenie dotácií občianskym združeniam a spolkom. Meniť sa budú aj všeobecne záväzné nariadenia týkajúce sa školstva.

Poslanci zaujmú aj stanovisko k návrhu VZN Bratislavy o nakladaní s odpadmi a k návrhu na zmenu Štatútu Bratislavy.

Kontrolór mestskej časti predkladá správu z kontroly vybraných výdavkov za rok 2019 a návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021.

Úplný návrh programu nájdete v nasledujúcom texte.

Návrh programu

 1. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.
 2. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves plniteľných do 9.6.2021, alebo trvalo plnených.
 3. Informácia o dôležitých rokovaniach starostu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves.
 4. Záverečný účet Mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves za rok 2020.
 5. Rozpočtové opatrenia č. 2 k schválenému rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na rok 2021.
 6. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na rok 2021.
 7. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves č. /2021 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov(o príspevkoch) v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves.
 8. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. /2021 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov (o príspevkoch) v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves.
 9. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
 10. Návrh na zverenie majetku mestskej časti a majetku hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves Základnej škole na ul. P. Horova 16.
 11. Schválenie Dodatku č. 3 Zmluvy o výpožičke č. 60/2015 uzavretej so spoločnosťou DNV ŠPORT, spol. s r.o.
 12. Schválenie výpožičky častí pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre DNV ŠPORT, spol. s r.o.
 13. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – sociálne veci (vypustenie čl. 31 a 32, za čl. 30 sa vkladajú nové čl. 31 až 32i).
 14. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok a ich odpis z účtovnej evidencie.
 15. Schválenie spôsobu prenájmu častí pozemkov registra „C“ KN parc.č. 1300/2, 1302, 1304 v k.ú DNV a prenájom častí pozemkov parc.č. 1300/2, 1302, 1304 z dôvodu osobitného zreteľa pre spoločnosť MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
 16. Schválenie spôsobu prenájmu časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 349 o výmere 40 m2 v k.ú DNV a prenájom časti pozemku parc.č. 349 z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre spoločnosť Favor.it s.r.o.
 17. Schválenie spôsobu prenájmu časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 441 o výmere 22 m2 v k.ú DNV a prenájom časti pozemku parc.č. 441 z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre p. Janíka s manželkou.
 18. Schválenie spôsobu prevodu novovytvoreného pozemku registra „C“KN parc. č. 480/14 a predaj novovytvoreného pozemku registra „C“KN parc. č. 480/14 z dôvodu hodného osobitného zreteľa – p. Uhlár s manželkou.
 19. Schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č.162/2019 pre spoločnosť Bystrická, s.r.o.
 20. Informácia o stave rozpočtového hospodárenia mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves k 31.3.2021.
 21. Informatívna správa nezávislého autítora k ročnej účtovnej závierke mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves k 31.12.2020.
 22. Informatívna správa – návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Eisnerova 38 vlastníkom bytov a nebytových priestorov.
 23. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na obdobie 2. polrok 2021.
 24. Správa z kontroly vybraných výdavkov za rok 2019.
 25. Návrh na zverejnenie archívu Devexu.
 26. Vystúpenia občanov o 17:00 hod.
 27. Rôzne.
 28. Interpelácie.

oficiálna poznámka

Materiály na zasadnutie miestneho zastupiteľstva:

Ak vás niektorý z plánovaných bodov zaradených na online zasadnutie miestneho zastupiteľstva zaujal, môžete si k nemu prečítať podrobnosti v materiáloch na zasadnutie miestneho zastupiteľstva, ktoré sú zverejnené na oficiálnom webe Devínskej Novej Vsi.

Ilustračné foto.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *