Pozvánka na online zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Ján Žatko

V stredu 10. novembra sa bude od 16.00 konať online zasadnutie miestneho zastupiteľstva Devínskej Novej Vsi. Opäť bude iba formou videokonferenčného hovoru a tak sa ho žiaľ nebudete môcť zúčastniť naživo, ale budete ho môcť sledovať iba na internete.

píše: Ján Žatko

Návrh programu

 1. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.
 2. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva.
 3. Informácia o dôležitých rokovaniach starostu.
 4. Rozpočtové opatrenia č. 4 k schválenému rozpočtu.
 5. VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v
  školských jedálňach.
 6. Schválenie zámeru odkúpenie pozemkov registra „C“KN parc. č. 3450 a 3451 v k.ú. DNV.
 7. Schválenie zámeru odkúpenie pozemku registra „C“KN parc. č. 2339/27 a pozemku registra „E“KN parc. č. 3131/1 v k.ú. DNV.
 8. Schválenie spôsobu prevodu pozemku registra „C“KN parc. č. 154/2 a predaj pozemku registra „C“KN parc. č. 154/2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa – p. Tataiová.
 9. Odpustenie dlhu vo výške 3.984,97 € spoločnosti nasisa,s.r.o.
 10. Výpoveď z nájmu nebytového priestoru vo VÚZ a časti pozemku parc. č.2878/491 – MaxLine Trade s.r.o.
 11. Návrh harmonogramu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva v
  roku 2022.
 12. Správa z kontroly správnosti a oprávnenosti použitia finančných príspevkov a dotácií poskytnutých z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves.
 13. Vystúpenia občanov o 17:00 hod.
 14. Rôzne.
 15. Interpelácie.

oficiálna pozvánka

Materiály na zasadnutie miestneho zastupiteľstva:

Ak vás niektorý z plánovaných bodov zaradených na online zasadnutie miestneho zastupiteľstva zaujal, môžete si k nemu prečítať podrobnosti v materiáloch na zasadnutie miestneho zastupiteľstva, ktoré sú zverejnené na oficiálnom webe Devínskej Novej Vsi.

zastupiteľstva

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *