Pozvánka na online miestne zastupiteľstvo

Ján Žatko

V stredu 8. decembra sa bude od 16.00 konať online miestne zastupiteľstvo Devínskej Novej Vsi. Kvôli pandemickým opatreniam bude opäť iba formou videokonferenčného hovoru. Preto sa ho žiaľ nebudete môcť zúčastniť naživo, ale budete ho môcť sledovať iba na internete, alebo v priamom prenose v DTV.

píše: Ján Žatko

O čom budú poslanci rokovať

Rozpočet mestskej časti

Najdôležitejším bodom programu bude návrh rozpočtu mestskej časti na budúci rok. Je to volebný rozpočet. Posledný rozpočet, ktorý bude zastupiteľstvo v súčasnom zložení schvaľovať. Dôležitým strategickým materiálom je aj návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja na  programové obdobie 2021-2027.

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z eurofondov

Ďalšími dôležitými materiálmi súvisiacimi s pandémiou je návrh na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na modernizáciu objektu Istra Centra a nákup čističiek vzduchu so sterilizátorom, ktoré budú umiestnené v materských a základných školách.

Verejná súťaž na prenájom priestorov súčasnej reštaurácie U Kmotra

Na novembrovom zasadnutí miestne zastupiteľstvo schválilo výpoveď pre neplateniu nájmu reštaurácii U Kmotra na ulici Štefana Králika 1. Výpovedná lehota uplynie 28. 2. 2022. Na tomto zastupiteľstve budú poslanci schvaľovať návrh na vypísanie verejnej obchodnej súťaže na prenájom týchto priestorov za účelom prevádzkovania obchodu a služieb od 1. 3. 2022.

online miestne zastupiteľstvo
Reštaurácia U Kmotra.

Všetky body, ktorými sa bude zaoberať online miestne zastupiteľstvo nájdete v nasledujúcom texte.

Návrh programu

 1. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.
 2. Informácia o  plnení uznesení miestneho zastupiteľstva.
 3. Informácia o dôležitých rokovaniach starostu.
 4. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na roky 2022-2024.
 5. Návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja na  programové obdobie 2021-2027.
 6. Zabezpečenie spolufinancovania projektu „Rekonštrukcia interiéru a modernizácia kultúrneho centra v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves v súvislosti s pandémiou COVID-19“.
 7. Zabezpečenie spolufinancovania časti projektu ,,Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni‘‘.
 8. Správa  o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Ivana Bukovčana 3 za školský rok 2020/2021.
 9. Správa  o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Pavla Horova 16 za školský rok 2020/2021.
 10. Správa  o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Pavla Horova 3  za školský rok 2020/2021.
 11. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Milana Marečka 20 za školský rok 2020/2021.
 12. Súhrnná správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves za školský rok rok 2020/2021.
 13. Schválenie spôsobu prenájmu časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 1428/31 o výmere 12 m2  v k.ú DNV a prenájom časti pozemku parc.č. 1428/31 z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre spoločnosť Favor.it s.r.o.
 14. Schválenie prenájmu časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 2565/1, v k.ú DNV z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre občianske združenie ŠK Albatros pri ZŠ na ul. I. Bukovčana 3.
 15. Schválenie výpožičky nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v ZŠ I. Bukovčana 3 pre OZ Stolnotenisový klub Devínska Nová Ves.
 16. Schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru o výmere 126,01 m², miestnosti  č. 32  až 44 v objekte Viacúčelového zariadenia na ul. Š. Králika 1 formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže k prenájmu nebytového priestoru.
 17. Schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru o výmere 22,00 m², miestnosť  č. 1.5.01  v objekte Dovina pasáže na ul. M. Marečka 8- 12 formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže k prenájmu nebytového priestoru.
 18. Prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 1834/1 z dôvodu hodného osobitného zreteľa o výmere 30 m2  pre vjazd do garáže – p. Mekešová.
 19. Schválenie výpožičky nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v objekte Dovina pasáže pre MŠ M. Marečka 20.
 20. Žiadosť o príspevok na uzatvárateľné kontajnerové stojisko, bytový dom Bystrická 25.
 21. Informácia o stave rozpočtového hospodárenia mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves k 30.9.2021.
 22. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na obdobie 1. polrok 2022.
 23. Vystúpenia občanov o 17:00 hod.
 24. Rôzne.
 25. Interpelácie.

oficiálna pozvánka

Materiály na zasadnutie miestneho zastupiteľstva:

Ak vás niektorý z plánovaných bodov zaradených na online miestne zastupiteľstvo zaujal, môžete si k nemu prečítať podrobnosti v materiáloch na zasadnutie miestneho zastupiteľstva, ktoré budú zverejnené na oficiálnom webe Devínskej Novej Vsi.

online miestne zastupiteľstvo

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *