Poslanci schválili na ustanovujúcom zastupiteľstve viaceré personálne zmeny

Ján Žatko

Novozvolení poslanci sa na ustanovujúcom miestnom zastupiteľstve 23. 11. 2022 venovali aj personálnym nomináciám v školských radách a obchodných spoločnostiach mestskej časti Devínska Nová Ves a schválili plat starostu. Zároveň založili dva poslanecké kluby.

Schválenie sobášiacich na obradoch uzavretia manželstva

Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine:

Vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci na matričnom úrade určenom pre obvod, v ktorom má jeden z nich trvalý pobyt, pred starostom alebo primátorom, alebo povereným poslancom obecného zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva za prítomnosti matrikára.

Miestne zastupiteľstvo poverilo nasledujúcich poslancov, ktorí môžu okrem starostu asistovať pri civilných sobášoch:

 • Miroslav Antal
 • Martin Čorej
 • Lenka Hlaváčová
 • Beata Janatová
 • Katarína Mózsiová.

Materiál k uvedenému bodu nájdete tu.

poslanci
Ustanovujúce zasadnutie miestneho zastupiteľstva.

Zmena zástupcov delegovaných v školských radách

Rada školy je iniciatívny orgán, ktorý presadzuje verejné záujmy žiakov, rodičov a zamestnancov školy. Členmi rady školy sú okrem volených zástupcov aj delegovaní zástupcovia zriaďovateľa, ktorí zastupujú záujmy zriaďovateľa a vyjadrujú sa k činnosti z pohľadu školskej problematiky. Miestne zastupiteľstvo odvolalo pôvodných členov a zvolilo nových členov v školských radách za zriaďovateľa. Zvolení boli:

Základná škola Ivana Bukovčana 3

 • Veronika Veslárová
 • Beata Janatová
 • Jaroslava Kaňuchová Pátková
 • Petra Žáčik Jendruchová.

Základná škola Pavla Horova 16

 • Marek Čechovič
 • Jozef Tittel
 • Peter Kolega
 • Ján Žatko.

Materská škola Milana Marečka 20

 • Lenka Hlaváčová
 • Beata Janatová
 • Petra Žáčik Jendruchová
 • Miroslav Antal.

Materská škola Pavla Horova 3

 • Peter Kolega
 • Katarína Mózsiová
 • Lenka Hlaváčová
 • Jozef Tittel.

Základná umelecká škola na Istrijskej ulici č. 22

 • Martin Čorej.

Materiál k uvedenému bodu nájdete tu.

Zmeny v DEVNET a. s.

Mestská časť Devínska Nová Ves je vlastníkom 50% akcií obchodnej spoločnosti DEVNET a.s., ktorá okrem iného zabezpečuje rozvoj televízneho káblového rozvodu v Devínskej Novej Vsi. Mestskú časť zastupujú v orgánoch spoločnosti jeden člen predstavenstva a dvaja členovia dozornej rady.

Miestne zastupiteľstvo odvolalo doterajších členov dozornej rady Adriána Jankoviča a Petra Kolegu a vymenovalo za nových členov dozornej rady Petru Žáčik Jendruchovú a Martina Čoreja.

Členom predstavenstva spoločnosti za mestskú časť bude naďalej Beata Janatová.

Materiál k uvedenému bodu nájdete tu.

DNV ŠPORT, spol. s r. o.

Mestská časť Devínska Nová Ves je zriaďovateľom a jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti DNV ŠPORT, spol. r. o. Dozorná rada spoločnosti má troch členov. Miestne zastupiteľstvo potvrdilo vo svojej funkcii všetkých doterajších členov dozornej rady Jozefa Tittela, Petra Kolegu a Beatu Janatovú.

Konateľom spoločnosti zostáva aj naďalej Andrei Daniel Kiszel.

Materiál k uvedenému bodu nájdete tu.

Zmeny v Devínskonovoveskej televízii, spol. s. r. o.

Mestská časť Devínska Nová Ves je zriaďovateľom a jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti Devínskonovoveská televízia, spol. r. o. Z doterajšej trojčlennej dozornej rady miestne zastupiteľstvo odvolalo Bronislavu Kravárikovú a Jána Žatka a namiesto nich zvolilo nových členov Jaroslavu Kaňuchovú Pátkovú a Mareka Čechoviča. Tretím členom dozornej rady zostáva Veronika Veslárová.

Konateľom spoločnosti zostáva aj naďalej Jaroslav Zaťko.

Materiál k uvedenému bodu nájdete tu.

Určenie platu starostu

Plat starostov sa podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest určuje nasledovne:

Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 alebo násobku podľa § 4 ods. 6. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.

Starostovia sa na účely § 3 ods. 1 zaraďujú do deviatich platových skupín podľa počtu obyvateľov obce alebo mesta. Starostovi Devínskej Novej Vsi s počtom obyvateľov 17 117 (k 31. 12. 2021) prináleží zo zákona plat vo výške určenej v § 3 ods. 1 a vynásobený koeficientom 2,81. Vypočítaná suma tvorí jeho základný plat. Miestne zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60 %.

Zástupkyňa starostu Beata Janatová navrhla, aby starostovi Dáriusovi Krajčírovi ostal zachovaný základný plat s navýšením o 50% tak, ako to bolo doposiaľ.

Miestne zastupiteľstvo tento návrh jednomyseľne schválilo. Dárius Krajčír bude teda dostávať mesačný plat tak ako doteraz vo výške 5 105 €.

Vyplatenie náhrady platu starostovi za nevyčerpanú dovolenku

V súvislosti s ukončením volebného obdobia 2018-2022 je podľa § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z.  o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest možné starostovi preplatiť nevyčerpanú dovolenku ku koncu funkčného obdobia. Na toto preplatenie je potrebný súhlas miestneho zastupiteľstva.

Návrh na vyplatenie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku bol na zasadnutie miestneho zastupiteľstva predložený z dôvodu, že si ju starosta Dárius Krajčír nemohol vyčerpať do konca budúceho kalendárneho roku 2023 vzhľadom na to, že funkcia starostu mu zanikla uplynutím funkčného obdobia v roku 2022. Skutočnosť, že Dárius Krajčír bol opätovne zvolený do funkcie starostu, nemá vplyv na jeho nárok na preplatenie nevyčerpanej dovolenky za predchádzajúce volebné obdobie.

Vzhľadom k tomu miestne zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo vyplatenie náhrady platu starostovi Dáriusovi Krajčírovi za nevyčerpanú dovolenku v rozsahu 39 dní. Výška náhrady nie je v uznesení uvedená, ale mala by byť cca 9 000 €.

Materiál k uvedenému bodu nájdete tu.

Vznik poslaneckých klubov

Na záver rokovania informoval starosta mestskej časti, že novozvolení poslanci miestneho zastupiteľstva založili dva poslanecké kluby.

Poslanecký klub  „Som Devínska“

Sedemčlenný poslanecký klub tvoria poslanci Marek Čechovič, Martin Čorej, Beata Janatová, Jaroslava Kaňuchová Pátková, Katarína Mózsiová, Jozef Tittel a Petra Žáčik Jendruchová.

Poslanecký klub „Devínska inak“

Štvorčlenný poslanecký klub tvoria poslanci Miroslav Antal, Lenka Hlaváčová, Peter Kolega a Veronika Veslárová.

Nezaradený poslanec

Jediným poslancom nezaradeným do žiadneho poslaneckého klubu je Ján Žatko, ktorý bol zvolený za koalíciu SME RODINA, KDH, ZA ĽUDÍ, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, SPOLU.

Uznesenia miestneho zastupiteľstva

Schválené uznesenia z ustanovujúceho zastupiteľstva nájdete na tu.

Súvisiaci článok

Záznam DTV z ustanovujúceho zastupiteľstva

4 komentáre k “Poslanci schválili na ustanovujúcom zastupiteľstve viaceré personálne zmeny”

  1. Tiež tomu nerozumiem. Náš pán starosta sa pravdepodobne venuje Devínskej až do roztrhania tela a nemá kedy odpočívať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *