Poslanci schválili odklad dokončenia rekonštrukcie Klubu dôchodcov

Ján Žatko

Mimoriadne miestne zastupiteľstvo, ktoré sa konalo v piatok 22. októbra 2021 ráno, bolo mimoriadne krátke. Zatiaľ najkratšie zastupiteľstvo, ktorého som sa zúčastnil. Za 9 a pol minúty bolo po všetkom. Na programe bol iba jediný bod a to „Návrh na schválenie Dodatku č. l k Zmluve o spolupráci č. MAGSP2000031 zo dňa 02.11.2020 na predÍženie termínu ukončenia rekonštrukcie budovy klubu dôchodcov v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves.“ Ľudskou rečou to znamená odklad dokončenia rekonštrukcie budovy Klubu dôchodcov až do 3. októbra 2022.

píše: Ján Žatko

Prečo bolo potrebné schváliť dodatok k zmluve

Budova Klubu dôchodcov patrí hlavnému mestu Bratislava, ale využíva ju mestská časť Devínska Nová Ves pre klubovú činnosť dôchodcov. Vzhľadom k tomu, že bola už v havarijnom stave, bolo ju potrebné rekonštruovať. Na rekonštrukciu prispeje mesto Bratislava sumou 350 tisíc eur,  zbytok zaplatí Devínska Nová Ves zo svojho rozpočtu. Budova zostane aj po rekonštrukcii vo vlastníctve Bratislavy. Tieto záväzky zakotvili obe strany do zmluvy o spolupráci. Podľa tejto zmluvy je stavebníkom Devínska Nová Ves. Zároveň bolo v zmluve dohodnuté, že  najneskorší termín ukončenia rekonštrukcie stavby bude 3. novembra 2021. Tento termín sa žiaľ Devínskej Novej Vsi nepodarilo dodržať a preto ho bolo potrebné predĺžiť. Odklad dokončenia rekonštrukcie bol stanovený na 3. októbra 2022.

odklad dokončenia rekonštrukcie
Budova Klubu dôchodcov ešte pred rekonštrukciou.

Prečo nedodržala Devínska termín ukončenia rekonštrukcie

V materiáli, ktorý predložil starosta Dárius Krajčír na zasadnutie miestneho zastupiteľstva vysvetľoval, prečo je potrebné schváliť odklad dokončenia rekonštrukcie Klubu dôchodcov. Zdržanie spôsobili problémy vzniknuté počas procesu verejného obstarávania. Tie boli naozaj zaujímavé. Jednotlivé kroky boli podľa materiálu predloženého poslancom nasledovné:

 • Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená dňa 14. septembra 2020 vo Vestníku verejného obstarávania vedeného Úradom pre verejné obstarávanie.
 • V rámci predmetu zákazky: REKONŠTRUKCIA BUDOVY KLUBU
  DÔCHODCOV bolo predložených 7 ponúk.
 • Otváranie ponúk sa uskutočnilo dňa 2. októbra 2020, pričom po vyhodnotení ponúk komisia konštatovala. že úspešným uchádzačom je .. spoločnosť A“.
 • Oznámenie o výsledku bolo „spoločnosti A“ doručené dňa 12. novembra 2020 a dňa 25. novembra 2020 bola požiadaná o súčinnosť na podpis zmluvy o dielo, ktorá bola súčasťou súťažných podkladov.
 • „Spoločnosť A“ na uvedenú výzvu nereagovala.
 • Dňa 14. decembra 2020 vyzvala Devínska Nová Ves uchádzača, ktorý sa umiestnil druhý v poradí – .. spoločnosť B“, na poskytnutie súčinnosti potrebnej pre uzatvorenie zmluvy.
 • Ani „spoločnosť B“ na uvedenú výzvu nereagovala.
 • Dňa 22. decembra 2020 bolo verejnému obstarávateľovi doručené podanie ..spoločnosti A“, ktorá podala námietky Úradu pre verejné obstarávanie proti úkonu mestskej časti.
 • Dňa 08. februára 2021 bolo mestskej časti doručené rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie, ktorým zastavuje konanie o preskúmanie úkonov mestskej časti na základe námietok .. spoločnosti A“. To znamenalo, že mestská časť mohla pokračovať v procese výberu úspešného uchádzača.
 • Dňa 11. februára 2021 vyzvala Devínska Nová Ves uchádzača, ktorý sa umiestnil tretí v poradí – spoločnosť D.M.V. s.r.o .. so sídlom Slatinka 176, 991 03 Pôtor. IČO: 46 881 140, na poskytnutie súčinnosti potrebnej pre uzatvorenie zmluvy.
 • Dňa 14. apríla 2021 došlo k uzatvoreniu zmluvy o dielo medzi mestskou časťou a spoločnosťou D.M.V. s.r.o .. V zmysle čl. 3.1 zmluvy o dielo je ukončenie vykonávania diela najneskôr 12 mesiacov odo dňa podpisu zmluvy o dielo.
 • Konečne sa mohlo začať pracovať.

Reportáž DTV z júna 2021 o začatí rekonštrukcie Klubu dôchodcov

Zastupiteľstvo schválilo odklad dokončenia rekonštrukcie

Na mimoriadnom online miestnom zastupiteľstve 22. októbra  2021 sa zúčastnilo 10 poslancov. Ospravedlnili sa Andrej Kovarik a Jozef Tittel. Ako som už spomínal v úvode, zastupiteľstvo trvalo iba deväť a pol minúty. Po krátkej diskusii zastupiteľstvo uznesením číslo 80/10/2021  jednohlasne návrh na schválenie dodatku k zmluve schválilo. Uznesenie bude zverejnené na webe mestskej časti.

odklad dokončenia rekonštrukcie
Schvaľovanie návrhu dodatku zmluvy.

Diskusia k predloženému návrhu

Ján Žatko (KDH, OĽaNO)

V prvom rade chcem veľmi pekne poďakovať pani magistre Dargajovej za veľmi kvalitne pripravený materiál. Oceňujem to. Čo sa týka tej vecnej problematiky, skutočne ma mrzí, že sa rekonštrukcia Klubu dôchodcov tak naťahuje, ale v dôvodovej správe sú uvedené objektívne príčiny, prečo sa tak stalo. Takže to akceptujem a budem hlasovať za predložený návrh. Zároveň vás chcem požiadať pán starosta, aby ste si túto akciu zobrali tak trošku za srdce a aby ste sa snažili dosiahnuť, aby čo najskôr bola dotiahnutá do konca. Aby naši dôchodcovia mali konečne zase dôstojný priestor na to, aby sa mohli stretávať.

Dárius Krajčír (SaS, Sme rodina, Nova)

Je to moja srdcovka od začiatku. Tiež ma mrzí to natiahnutie, ale sú tam objektívne príčiny, ktoré sú pochopiteľné. Rovnako som rád, že sa nám podarilo v komunikácii  s magistrátom prichystať kvalitný materiál.

Miroslav Antal (Devínska Inak a nezávislí)

Ja by som len jednou vetou chcel poprosiť aj z hľadiska toho, že sa predlžuje ten termín, čo je samozrejme pochopiteľné a vychádza to z tých dôvodov. Len by som chcel požiadať, aby aj zo strany zamestnancov miestneho úradu bol zvýšený dozor pri realizácii rekonštrukcie aj z hľadiska tých problémov, ktoré tam boli v minulosti, čo sa dotýkalo najmä tých prác, ktoré boli po stanovenom čase, respektíve v poobedných hodinách alebo počas víkendov. Všetci tomu rozumieme, len teda aby tam bola nejaká symbióza medzi ľuďmi, ktorí bývajú okolo a aby aj tí pracovníci okolo minimálne počas tých časov, kedy už by sa možno mali zdržať tých prác, tak aby komunikovali aj s tými ľuďmi okolo. Predsa len je to pochopiteľné a pre nás je to mimoriadne dôležité, aby sa tá rekonštrukcia čím skôr ukončila.

Dárius Krajčír

Áno, zintenzívnili sme aj kontrolu. Viacej komunikujeme so stavebným dozorom, ktorý je tam priamo na mieste. Dohľadové centrum tiež okamžite reaguje na podnety občanov. kontaktuje kompetentných, či už na mieste alebo nás, ktorí nie sme neustále tam a riešime to myslím si že obratom ako dostaneme informáciu. Je to vidieť aj podľa tých sťažností, je ich už menej. Už sú také povedal by som drobnejšie a snažíme sa, nech nie sú žiadne samozrejme. Takže upravujeme priebežne ten prístup, aj pracovníkov kontrolujeme, takže myslím, že to bude O.K. A ten termín, áno, on je naddimenzovaný a budeme robiť všetko preto, aby sme čo najskôr mohli otvoriť budovu a dať ju do užívania. Čaká nás zima, cez zimu sa budú robiť najviac interiérové práce, takže to bude aj menej rušiť a dúfam, že sa už čoskoro dostaneme do finále.

Rozhodnutie mestského zastupiteľstva Bratislavy

Spomínaný dodatok k zmluve schválilo za Bratislavu mestské zastupiteľstvo Bratislavy dňa 21. 10. 2021 uznesením číslo 1009/2021.

Videozáznam DTV z diskusie na miestnom zastupiteľstve

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *