Pozvánka na online zasadnutie miestneho zastupiteľstva

Ján Žatko

V stredu 21. apríla sa bude od 16.00 konať online zasadnutie miestneho zastupiteľstva DNV. Opäť bude formou videokonferenčného hovoru a tak sa ho žiaľ nebudete môcť zúčastniť naživo, ale budete ho môcť sledovať iba na internete. Verím, že je to už naposledy a na ďalšom zasadnutí sa stretnú poslanci už fyzicky a občania na ňom budú môcť aj osobne predniesť svoje pripomienky.

píše: Ján Žatko

Online zasadnutie miestneho zastupiteľstva: návrh programu

 1. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.
 2. Informácia o  plnení uznesení miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves plniteľných do 7.4.2021, alebo trvalo plnených.
 3. Informácia o dôležitých rokovaniach starostu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves.
 4. Rozpočtové opatrenia č. 1 k schválenému rozpočtu MČ BA-DNV na rok 2021.
 5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. …./2021, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 3/2020, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, prevádzkovaného Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Bratislava Devínska Nová Ves.
 6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. …./2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 6/2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 6/2013 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a rekonštrukcie stavieb a bytov.
 7. Schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru o výmere 36,00 m², miestnosti č.107 a č.108 v objekte VÚZ na ul. Š. Králika č.1 formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže k prenájmu nebytového priestoru.
 8. Schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru o výmere 117,00 m², miestnosti č.1.14.01 a č.1.14.02 v objekte Dovina pasáže na ul. M. Marečka 8- 12 formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže k prenájmu nebytového priestoru.
 9. Schválenie zámeru prenájmu nebytového priestoru o výmere 209,57 m², miestnosti č.1.11.01 až č.1.11.04 a 1.16.01 v objekte Dovina pasáže na ul. M. Marečka 8- 12 formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže k prenájmu nebytového priestoru.
 10. Schválenie výpožičky nebytového priestoru o výmere 34,50 m², miestnosť č.1.5.01 v objekte Dovina pasáže na ul. M. Marečka 2– 6, z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre skupinu historického šermu CORVUS ARMA, o.z.
 11. Schválenie spôsobu prenájmu časti pozemkov registra „C“ KN parc.č. 891/7, 124/11, 4/1, 154, 2878/54, 2878/37, každého o veľkosti 2 m2 v k.ú DNV a prenájom častí týchto pozemkov z dôvodu osobitného zreteľa pre spoločnosť ASEKOL SK s.r.o.
 12. Schválenie spôsobu prenájmu časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 2878/288, o výmere 25 m2 v k.ú DNV a prenájom časti pozemku parc.č. 2878/288 z dôvodu osobitného zreteľa pre spoločnosť BRONDYS s.r.o.
 13. Schválenie spôsobu a prenájmu časti pozemkov za účelom zberu textilu pre EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, o.z.
 14. Nadobudnutie umeleckého diela – bronzovej busty Rudolfa Slobodu do vlastníctva mestskej časti BA-DNV darovaním.
 15. Informatívna správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 2018 – 2022 ku dňu 31.12.2020.
 16. Informácia o stave rozpočtového hospodárenia mestskej časti Bratislava –Devínska Nová Ves k 31.12.2020.
 17. Správa z kontroly vybavovania sťažnosti a petícií v Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves za rok 2020.
 18. Správa z kontroly plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves za rok 2020.
 19. Vystúpenia občanov o 17:00 hod.
 20. Rôzne.
 21. Interpelácie.

oficiálna pozvánka

Materiály na zasadnutie miestneho zastupiteľstva:

Ak vás niektorý z plánovaných bodov zaradených na online zasadnutie miestneho zastupiteľstva zaujal, môžete si k nemu prečítať podrobnosti v materiáloch na zasadnutie miestneho zastupiteľstva zverejnených na oficiálnom webe Devínskej Novej Vsi.

online zasadnutie miestneho zastupiteľstva
Ilustračné foto – online zasadnutie zastupiteľstva 12. 4. 2021.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *