Odmeny poslancov a plat starostu sú zverejnené

Ján Žatko

Pri svojich stretnutiach s občanmi sa veľmi často stretávam s výčitkou, za čo vlastne my poslanci berieme také vysoké odmeny, keď oni nevidia výsledky našej práce. A prečo odmeny poslancov utajujeme? Priznám sa, ja som tiež nechápal, prečo na webe mestskej časti nie sú zverejnené výšky odmien poslancov a plat starostu.

píše: Ján Žatko

Návrh uznesenia predložený poslancom Jánom Žatkom

Na túto skutočnosť som upozornil na ostatnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva dňa 10. 6. 2020. Iróniou pritom podľa mňa je, že na oficiálnom webe mestskej časti sú uvedené odmeny poslancov ešte za predminulé volebné obdobie, ale výška odmien súčasných poslancov tam uvedená nebola. Preto som navrhol nasledujúce uznesenie, ktoré všetci prítomní poslanci jednohlasne schválili:

Miestne zastupiteľstvo žiada starostu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, aby zabezpečil zverejnenie výšky platu starostu mestskej časti a odmien poslancov miestneho zastupiteľstva pôsobiacich v súčasnom volebnom období na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves.

Odmeny súčasných poslancov miestneho zastupiteľstva

Na základe tohto uznesenia je už výška odmien súčasných poslancov miestneho zastupiteľstva a starostu mestskej časti na webe mestskej časti zverejnená. Je síce pravda, že je to zverejnené veľmi neprehľadnou formou, ale Pán Boh zaplať aspoň za to. Vo zverejnenom texte sa uvádza, že výška poslaneckých odmien vyplýva zo zákona a záleží od veľkosti obce. Poslanci si ju nemôžu upravovať sami, ako tomu bolo v minulosti. Za obdobie od apríla 2020 do marca 2021 je odmena poslanca pôsobiaceho v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves stanovená na

255,75 € mesačne.

Výška tejto odmeny aj všetkých ďalej uvedených v texte je brutto. Výška odmeny nie je závislá od toho v koľkých komisiách poslanec pôsobí, ani od jeho ospravedlnenej neúčasti na zasadnutiach komisií alebo zastupiteľstva. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu sobášiaceho, prináleží ešte navyše odmena vo výške 30 € za každý deň, v ktorom vykonal obrad, bez ohľadu na počet obradov.

odmeny poslancov
Ustanovujúce zasadnutie miestneho zastupiteľstva 27. 11. 2018.

Odmena zástupkyne starostu

Zástupkyni starostu Beate Janatovej určil starosta Dárius Krajčír odmenu vo výške  20 % základného mesačného platu starostu. Jej odmena je podľa webu mestskej časti

 868,69 € mesačne.

Výška platu starostu

Starosti Dáriusovi Krajčírovi patrí zo zákona základný plat vo výške 3 068,52 € mesačne. Miestne zastupiteľstvo mu môže tento základný plat zvýšiť až o 60 %. Na mimoriadnom miestnom zastupiteľstve dňa 22. 8. 2019 navrhla zástupkyňa starostu dodatočne zaradiť do programu zastupiteľstva zvýšenie platu starostu. Tento návrh prešiel a zastupiteľstvo schválilo zvýšenie platu starostu Dáriusa Krajčíra o 50 %. Za takéto zvýšenie hlasovali všetci prítomní poslanci s výnimkou Adriána Jankoviča (Team Vallo). Poslanec Ján Žatko (KDH, OĽaNO) bol neprítomný. Vzhľadom k tomuto rozhodnutiu je súčasný plat starostu Dáriusa Krajčíra

4 604 € mesačne.

odmeny poslancov
Mimoriadne miestne zastupiteľstvo dňa 22. 8. 2019.

Porovnanie s minulosťou

Keď porovnáme výšku odmien súčasných poslancov s výškou odmien poslancov v roku 2014, zistíme, že súčasným poslancom klesla odmena takmer na polovicu. Údaje o výške odmien poslancov za minulé volebné obdobie nie sú na webe mestskej časti uvedené, takže nie je čo porovnávať.

odmeny poslancov
Odmeny poslancov za obdobie 1 – 11/2014 (zdroj: devinskanovaves.sk).

Naopak, keď porovnáme výšku platu exstarostu Milana Jambora po ôsmych rokoch vo funkcii, ktorý bol v roku 2018 vo výške 2 418 € mesačne a plat súčasného starostu Dáriusa Krajčíra, ktorý je po necelých dvoch rokoch vo funkcii vo výške 4 604  € mesačne, tak vidíme, že súčasnému starostovi sa plat takmer zdvojnásobil oproti jeho predchodcovi.

Vyvrátenie jednej fámy

Vo verejnosti je široko rozšírená predstava, že poslanci zvýšili plat starostovi Dáriusovi Krajčírovi preto, aby si tým zvýšili svoje vlastné odmeny. Nie je to pravda. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov stanovuje výšku odmien poslancov nasledovne:

Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov, najviac však v kalendárnom roku jeden mesačný plat starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.

Odmeňovací poriadok schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 17. 6. 2019 spresňuje výšku odmien poslancov nasledovne:

Poslancovi MZ patrí mesačná odmena. Výška mesačnej odmeny poslanca tvorí jednu dvanástinu mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.

To znamená, že výška odmeny poslanca je závislá od mesačného platu starostu bez zvýšenia. Konkrétne, v prípade Devínskej Novej Vsi, je odmena poslanca závislá od mesačného platu  starostu Dáriusa Krajčíra bez zvýšenia. To znamená, že mesačná odmena poslanca sa rovná jednej dvanástine zo sumy  3 068,52 € bez ohľadu na to, o koľko zastupiteľstvo zvýšilo starostovi základný plat.

Ešte jedno zaujímavé porovnanie

Zastupiteľská demokracia predstavuje účasť občanov na štátnej moci prostredníctvom zvolených zástupcov. V Devínskej Novej Vsi sú týmito zástupcami občanov starosta a dvanásť poslancov. Aj starosta aj poslanci boli priamo volení občanmi Devínskej Novej Vsi. Nie sú si navzájom nadriadení ani podriadení. Aj starosta, aj poslanci majú svoje povinnosti určené zákonom. Najdôležitejšou z týchto povinností je pracovať v prospech občanov, ktorých zastupujú. V tejto súvislosti je zaujímavé ešte jedno porovnanie. Z rozpočtu mestskej časti Devínska Nová Ves odchádza mesačne na odmeny všetkých poslancov vrátane zástupkyne starostu 3 681, 94 €. Na plat starostu odchádza mesačne 4 604  €. Nepíšem to tu ako kritiku, ale ako fakt, ktorý si je dobre uvedomiť.

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *